LLEI 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 1507, pàg. 5300, de 18.10.1991).

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyLlei

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

El desenvolupament de l'educació, fonament del progrés, és condició prèvia de tota prosperitat i benestar social, i, a la vegada, autèntic suport de les llibertats individuals en tota societat democràtica.

Essent la formació un procés inacabat per a tota persona, ha d'ésser atesa i promoguda adequadament pels poders públics en el marc dels principis establerts pels articles 9.2, 27.1 i 2 i 44.1 de la Constitució i per l'article 8.2 de l'Estatut d'Autonomia.

La millor manera de promoure i garantir el dret a la igualtat és per mitjà de la formació permanent, entesa com el procés educatiu que ha d'acompanyar la persona al llarg de tota la seva vida. La formació d'adults, part fonamental d'aquest procés, ha d'ésser considerada com el conjunt d'activitats de tota mena, educatives, culturals, cíviques, socials i formatives, que tendeixen al perfeccionament de les habilitats de la persona, al millorament dels seus coneixements i capacitats professionals, a l'aprofundiment de les seves possibilitats de relació, a la comprensió de l'entorn que l'envolta, a la interpretació correcta dels fets que es produeixen en el seu món i a l'enfortiment de la democràcia per tal de facilitar una dinàmica participativa en el si de la societat catalana.

La formació d'adults, part fonamental d'aquest procés, ha de donar resposta educativa a tots els ciutadans, tant des d'una dimensió formal com no formal, amb especial èmfasi en la formació compensadora d'una formació deficitària. Alhora, la dinàmica canviant en les necessitats de formació d'adults fa necessàries l'actualització i l'especialització constant dels formadors.

Aquesta Llei té com a objectiu establir el marc general de la formació permanent d'adults i regular aquelles activitats específiques no considerades en el cos normatiu vigent, d'acord amb les competències que els articles 9.25 i 15 de l'Estatut d'Autonomia atorguen a la Generalitat.

TÍTOL PRELIMINAR Disposicions generals

Article 1

La formació d'adults comprèn els àmbits fonamentals d'actuació següents:

 1. La formació instrumental i la formació bàsica, enteses com a formació general i compensadora d'una formació deficitària en relació amb el desenvolupament i les exigències de la societat actual. Aquest àmbit ha de permetre l'accés de la persona adulta a tots els nivells de l'ensenyament reglat, fins a la universitat, i a altres modalitats noves que puguin sorgir en el futur.

 2. La formació per al món laboral, entesa com l'aprenentatge inicial per a poder incorporar-se al món del treball, i l'actualització, la reconversió i el perfeccionament de coneixements i habilitats per a exercir una professió o un ofici segons les exigències del desenvolupament social i del canvi constant del sistema productiu.

 3. La formació per al lleure i la cultura, entesa com una dimensió de la formació d'adults que cerca l'aprofitament, amb finalitats formatives, del temps lliure i de desocupació laboral, i l'aprofundiment en els valors cívics, en una participació més plena en la vida social i en el coneixement de la realitat social i cultural de Catalunya dins un procés de recuperació nacional. Aquests tres àmbits incideixen des de camps d'actuació diferents en la formació integral de la persona.

Article 2

Són objectius d'aquesta Llei:

 1. Eliminar progressivament l'analfabetisme.

 2. Procurar que tots els ciutadans adults tinguin la possibilitat d'assolir la formació bàsica que la societat actual demana.

 3. Promoure el coneixement de la nostra realitat nacional en tots els seus aspectes i, de manera específica, en tot allò que es relacioni amb la llengua i la cultura, i el coneixement de la realitat dels altres pobles de l'Estat i d'Europa.

 4. Afavorir l'accés a l'educació reglada, obligatòria i no obligatòria, en les seves diverses modalitats i amb la metodologia adequada a la formació d'adults.

 5. Possibilitar el dret que té tota persona a l'actualització i el perfeccionament dels seus coneixements i destreses, d'acord amb les exigències laborals, socials i culturals de la mateixa societat, i dedicar una atenció preferent als sectors socials amb més mancances, per tal de tractar de reequilibrar el conjunt de la societat catalana.

 6. Contribuir a atendre les necessitats de formació proposades pels agents socials, i l'assoliment, per tota la població adulta, dels nivells de creació i participació cultural de les societats avançades.

 7. Fomentar els hàbits de responsabilitat cívica i participació social.

 8. Afavorir hàbits i actituds que permetin de viure el temps de lleure de manera creativa.

 9. Facilitar la integració plena dels ciutadans de Catalunya a Europa a fi de participar, en peu d'igualtat, dels béns culturals europeus.

TÍTOL 1 Dels ensenyaments

Capítol 1 Característiques generals

Article 3

Els ensenyaments per a adults han de donar resposta als objectius d'aquesta Llei dins els àmbits de formació instrumental i bàsica, laboral, del lleure i de la cultura, atenent les característiques generals següents:

 1. Possibilitar la permeabilitat entre ensenyaments reglats i no reglats.

 2. Utilitzar metodologia adaptada a les característiques personals dels alumnes i les peculiaritats pròpies del context sòcio-cultural en el qual es desenvolupin, i incorporar-hi, d'una manera sistemàtica, els avenços tecnològics destinats a optimitzar els recursos aplicats a la formació permanent d'adults.

 3. Contemplar actuacions específiques adreçades a sectors de població que no hagin assolit els nivells bàsics de formació.

 4. Ajustar-se, en tot cas, a la normativa aplicable, segons que es tracti d'ensenyaments inclosos en el règim educatiu comú o d'ensenyaments no reglats, de formació ocupacional, o regulats per aquesta Llei.

 5. Donar preeminència a l'estructura modular i de crèdits en l'organització curricular, fent compatibles teoria i pràctica i facilitant la participació de l'adult en la confecció i l'orientació del seu propi procés formatiu. Tot projecte curricular que hagi d'ésser homologat ha d'incloure els mínims establerts en la legislació vigent.

 6. Preveure l'accés a diversos nivells del sistema educatiu sense que això comporti necessàriament el reconeixement dels nivells previs ni de la titulació corresponent.

 7. Tenir en compte el desenvolupament de tots aquells aspectes que permetin incrementar el grau de satisfacció i de benestar de la persona.

Capítol 2 De les modalitats de formació d'adults

Article 4

La formació permanent d'adults es pot dur a terme:

 1. En el marc dels ensenyaments reglats.

 2. En el marc de la Llei 7/1986, del 23 de maig, d'Ordenació dels Ensenyaments no Reglats en el Règim Educatiu Comú.

 3. Mitjançant les diverses modalitats de formació ocupacional i professional.

 4. Mitjançant les activitats i els centres que es regulen en el títol 2 i següents d'aquesta Llei.

 5. Mitjançant la preparació específica per a l'accés a la universitat.

 6. Mitjançant els cursos de català per a adults.

TÍTOL 2 Dels diplomes i les certificacions, dels centres, dels formadors i dels alumnes

Capítol 1 Dels diplomes i les certificacions

Article 5

-1 La formació d'adults dóna lloc, amb el compliment dels requisits assenyalats per l'Administració educativa competent, a l'obtenció de les mateixes titulacions acadèmiques previstes en el sistema educatiu vigent.

-2 El Govern de la Generalitat pot crear diplomes i certificacions acreditatives de la realització d'activitats i l'obtenció de coneixements.

Capítol 2 Dels centres

Article 6

Són centres de formació d'adults aquells en què, en exclusiva o no, es desenvolupen aquestes activitats, en qualsevol dels àmbits d'actuació definits per l'article 1.

Article 7

-1 Els centres de formació d'adults poden ésser de titularitat pública o privada i han d'ésser creats o autoritzats per la Generalitat d'acord amb la normativa que s'estableixi.

-2 Són centres públics de formació d'adults aquells dels quals són titulars les administracions públiques, a les quals correspon la iniciativa de llur creació.

-3 Són centres privats de formació d'adults els promoguts per persones físiques i jurídiques privades, els quals centres han d'ésser autoritzats per l'Administració de la Generalitat d'acord amb els requisits que s'estableixin per reglament.

-4 Tots els centres públics i privats de formació d'adults s'han d'inscriure en el Registre de Centres de Formació d'Adults.

Article 8

La formació d'adults ha d'adoptar les modalitats de presència i a distància.

Article 9

-1 La Generalitat pot establir convenis i acords de col·laboració amb les administracions locals i altres entitats públiques i privades amb la finalitat de racionalitzar la utilització dels recursos materials i humans i contribuir a un millor compliment dels objectius d'aquesta Llei.

-2 Atesa l'especificitat de la formació d'adults s'ha de promoure també l'establiment de convenis i acords amb empreses, associacions i entitats d'iniciativa social, amb la finalitat de racionalitzar la utilització dels recursos materials i humans i contribuir a un millor desenvolupament comunitari.

Capítol 3 Dels formadors

Article 10

Els ensenyaments conduents a l'obtenció d'un títol acadèmic o professional previst en el sistema educatiu han d'ésser impartits per professors que tinguin els requisits establerts per la legislació vigent.

Article 11

Els ensenyaments no reglats han d'ésser impartits per persones expertes i especialitzades que hi acreditin, amb la titulació corresponent, llur adequada capacitació.

Article 12

Els formadors d'adults, a més d'exercir activitats docents, han de contribuir a l'orientació i a la formació integral de la persona.

Article 13

Els formadors d'un centre o els que exerceixin l'activitat en un àmbit territorial d'actuació s'han de coordinar a fi d'integrar un equip únic que doni resposta a un projecte educatiu comú.

Capítol 4 Dels alumnes

Article 14

-1 Són destinatàries de la formació d'adults totes les persones adultes que desitgin accedir a algun dels àmbits d'actuació definits per l'article 1.

-2 Als efectes d'aquesta Llei, es consideren com a persones adultes les que han superat l'edat màxima de permanència en els centres ordinaris, cursant l'ensenyament bàsic, fixada en el sistema educatiu.

Article 15

Els alumnes participen en la programació i la planificació de les activitats de formació mitjançant els mecanismes que s'estableixin per reglament.

Capítol 5 De la formació de formadors i la recerca

Article 16

El Govern de la Generalitat ha de promoure l'organització d'activitats i cursos de reciclatge apropiats per als formadors d'adults tenint en compte llurs titulacions actuals, experiència prèvia i adequació al perfil específic.

Article 17

Les activitats de recerca i estudi s'han de fomentar en els programes de formació de formadors d'adults. En aquest sentit s'han de:

 1. Potenciar els coneixements i l'intercanvi d'experiències amb altres països.

 2. Impulsar la investigació i l'aprofundiment teòric, especialment en col.laboració amb les universitats.

 3. Fomentar la recerca a partir de les experiències de formació d'adults pròpies.

 4. Promoure el concurs de les universitats, les empreses, les associacions i les entitats d'iniciativa social en la capacitació d'adults.

 5. Dedicar una atenció especial a les dades estadístiques i als estudis sociològics que expliquin tant els canvis socials com les previsions d'evolució en un futur immediat.

Article 18

El Govern de la Generalitat ha de promoure la creació de centres de recursos especialitzats en les diferents modalitats de la formació d'adults.

TÍTOL 3 De la programació i la coordinació

Capítol 1 De la programació

Article 19

-1 El Programa General de Formació d'Adults ha d'ordenar globalment les activitats a desenvolupar per a la realització personal i per a donar resposta a les necessitats socials i culturals existents i previsibles. S'han de tenir en compte els programes existents relatius a les diverses modalitats i una implantació equilibrada territorialment, d'acord amb la distribució de la població a Catalunya.

-2 Dins d'aquest Programa General cal tenir en compte plans específics per a satisfer les demandes de col.lectius concrets o d'àmbits territorials determinats.

Article 20

-1 Les corporacions locals han d'elaborar plans locals de formació en els quals cal expressar les necessitats existents i futures i les iniciatives per a resoldre-les. Els plans locals han de preveure la localització de les activitats.

-2 En la gestió dels serveis regulats per aquesta Llei s'ha de sol.licitar la col.laboració activa dels ens locals, en els termes establerts per l'article 9.

Capítol 2 De la coordinació

Article 21

Els òrgans competents en la matèria han de fomentar la relació i la coordinació entre els diferents organismes que actuen i realitzen activitats en l'àmbit de formació d'adults d'una zona.

Capítol 3 De l'organització de suport a la política de formació d'adults

Article 22

-1 El Consell Assessor de Formació d'Adults és l'òrgan d'assessorament creat amb la finalitat d'incorporar les diverses instàncies socials amb incidència en aquest camp.

-2 És president del Consell Assessor de Formació d'Adults el Conseller del Departament competent en matèria de formació d'adults i n'és vice-president el Director General competent en la matèria.

-3 El Consell Assessor de Formació d'Adults es compon, com a mínim, dels vocals següents:

 1. Set representants de la Generalitat, amb categoria de director general, nomenats pel Govern, directament relacionats amb els àmbits fonamentals d'actuació en matèria de formació d'adults.

 2. El President del Consell Social de cadascuna de les universitats de Catalunya.

 3. Un representant de l'Associació Catalana de Municipis.

 4. Un representant de la Federació de Municipis de Catalunya.

 5. Un representant de les entitats que desenvolupen activitats en els àmbits de formació d'adults, nomenat pel President del Consell.

 6. Dues persones d'un prestigi reconegut en els àmbits de formació d'adults, nomenades pel President del Consell.

 7. Un representant de cadascun dels dos sindicats més representatius.

 8. Dos representants de les associacions d'empresaris més representatives.

-4 És secretari del Consell Assessor de Formació d'Adults un funcionari del Departament competent en matèria de formació d'adults, nomenat pel Conseller.

-5 El President del Consell Assessor de Formació d'Adults pot nomenar membres del Consell fins a quatre persones que, per llur prestigi reconegut o per llur vinculació a la formació d'adults, consideri que són adequades a les funcions pròpies del Consell.

Article 23

Les funcions del Consell Assessor de Formació d'Adults són les següents:

-1 D'assessorament:

 1. Per a l'elaboració del Programa General de Formació d'Adults i de plans específics.

 2. Per a la coordinació de les actuacions relacionades amb la formació d'adults que es duen a terme per mitjà dels diferents departaments de la Generalitat.

 3. Per a les accions de formació d'adults que es duen a terme des dels ens locals i des de les institucions privades sense finalitat de lucre.

 4. Als diferents departaments i organismes sobre possibles actuacions per tal de fer més efectives i multiplicadores les accions que es duguin a terme.

 5. Per garantir una correcta informació a tota la població adulta de les diverses activitats que es realitzen en aquest camp.

 6. Per promoure la participació de les persones adultes en les diverses activitats que es realitzin.

  -2 De proposta:

 7. De formes de relació amb els programes que desenvolupen les diverses administracions públiques i també les institucions privades que, sense finalitat de lucre, realitzen activitats dins el camp de la formació d'adults.

 8. De les mesures necessàries per tal de garantir el dret a la formació d'adults.

 9. D'iniciativa i actuació per a la millora de la formació d'adults.

  Capítol 4 De la coordinació interdepartamental en la formació d'adults

Article 24

Es crea la Comissió Interdepartamental per a la Formació d'Adults.

Article 25

La Comissió Interdepartamental per a la Formació d'Adults té com a objectius fonamentals promoure i coordinar les activitats relatives a la formació d'adults.

Article 26

Corresponen a la Comissió Interdepartamental per a la Formació d'Adults les funcions següents:

 1. Elaborar el programa interdepartamental per a la formació d'adults.

 2. Promoure i coordinar els projectes de formació d'adults.

 3. Avaluar els resultats obtinguts en l'execució del programa general.

 4. Qualssevol altres que el Govern li atribueixi.

Article 27

La Comissió Interdepartamental per a la Formació d'Adults és integrada pels directors generals directament relacionats amb els àmbits fonamentals d'actuació en matèria de formació d'adults i per les altres persones relacionades amb la matèria, d'acord amb el que s'estableixi per reglament.

TÍTOL 4 De les competències

Article 28

Correspon al Govern de la Generalitat regular, programar, fomentar, supervisar i gestionar activitats relatives a la formació d'adults.

Article 29

El Govern de la Generalitat té les competències següents:

 1. Aprovar el Programa General de Formació d'Adults.

 2. Dictar les normes de regulació de l'activitat.

 3. Establir normes per a l'atorgament de diplomes i certificacions o altres documents acreditatius dels estudis realitzats en el marc de les seves competències.

Article 30

El Departament competent en matèria de formació d'adults ha de desenvolupar les funcions de:

 1. Promoure i coordinar les activitats de formació d'adults i, si n'és el cas, en col·laboració amb altres departaments, administracions públiques i entitats públiques i privades.

 2. Organitzar i dirigir els serveis propis.

 3. Aprovar els programes i els plans de les entitats locals.

 4. Elaborar el Programa General de Formació d'Adults.

 5. Elaborar i aprovar plans de desenvolupament del Programa General.

 6. Organitzar activitats per a la realització personal.

 7. Coordinar les activitats realitzades en els consells comarcals i els altres ens locals.

 8. Promoure projectes d'experimentació, recerca i estudi.

 9. Atorgar els ajuts per a la realització d'activitats de formació d'adults.

Disposició final S'autoritzen el Govern i els consellers competents per raó de la matèria perquè dictin les normes reglamentàries per al desenvolupament d'aquesta Llei. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 18 de març de 1991

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Comas i Baldellou Conseller de Benestar Social

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR