DECRET 171/1998, de 8 de juliol, pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques per al curs 1998-99.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET 171/1998, de 8 de juliol, pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques per al curs 1998-99. L'article 54 de la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, estableix que les taxes acadèmiques dels estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol universitari oficial, les fixarà la comunitat autònoma dins els límits que estableix el Consell d'Universitats. La Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, atorga la consideració de preus públics als referits a l'ensenyament universitari, els quals han de ser aprovats mitjançant Decret del Govern de la Generalitat. Per tant, cal fixar el preu del crèdit de tots els estudis universitaris oficials que s'imparteixen en les universitats públiques de Catalunya, així com dels altres serveis acadèmics, atenent el que estableix l'Acord del Consell d'Universitats de 7 de maig de 1998 sobre el límit de preus per a estudis conduents a títols universitaris oficials per al curs 1998-99. Així mateix, pel que fa als centres docents adscrits, el Decret determina el percentatge sobre els preus públics dels ensenyaments, que s'ha d'abonar en concepte de tutela acadèmica, sens perjudici de les compensacions que per altres conceptes s'hagin acordat, en el marc del conveni d'adscripció, entre el centre docent i la universitat a la qual estan adscrits, d'acord amb allò que preveu l'article 3.2 del Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim d'adscripció a universitats públiques de centres docents d'ensenyament superior. Aquest Decret fixa també els preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris dels estudis que ofereix la Universitat Oberta de Catalunya, la qual ha d'aplicar els preus fixats pel Govern segons preveu la Llei 3/1995, de 6 d'abril, sense perjudici que en el seu àmbit, atesa la seva formulació jurídica, i les seves particularitats metodològiques, aquesta fixi la contraprestació pels materials didàctics i serveis específics d'acord, a més, amb la seva normativa acadèmica. Per a la determinació dels preus de la prestació de serveis acadèmics universitaris, atès l'aspecte diferencial d'aquella Universitat en relació al conjunt d'universitats presencials catalanes, es tenen en compte els seus models pedagògics innovadors en l'aplicació de la tecnologia multimèdia i interactiva que ofereix aquesta Universitat. La mesura prevista a l'article 6 d'aquest Decret, que ja es ve aplicant des del curs 1996-97, pretén garantir que els recursos públics, sempre limitats, vagin destinats tal i com succeeix amb les beques, a donar les màximes oportunitats d'estudi, i per tant, a subvencionar en major mesura el preu als estudiants que cursen per primera vegada una carrera en una universitat pública, i a sensu contrari fer contribuir en major mesura al finançament del cost de l'ensenyament als estudiants que ja gaudeixen d'un títol universitari oficial finançat bàsicament amb fons públics, sens perjudici de les exempcions que el mateix precepte contempla. No obstant, cal remarcar que tot i amb el recàrrec, el preu de l'estudi segueix sent majoritàriament finançat amb càrrec als pressupostos públics. Atès que encara alguns estudis oficials no han estat reformats i, en conseqüència, segueixen estructurats en cursos anuals i assignatures, aquest Decret també fixa el preu d'aquests estudis per curs complert i per assignatures soltes. Es per això que, a proposta conjunta dels consellers de la Presidència i d'Economia i Finances, i d'acord amb el Govern, Decreto: Capítol 1 Estudis adaptats a la reforma conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials Article 1 1.1 Els preus a satisfer en el curs 1998-99 per la prestació dels ensenyaments organitzats en crèdits conduents a l'obtenció de títols oficials de les universitats públiques de Catalunya són els que es detallen a les bases 1, 2 i 10 de l'annex d'aquest Decret, atenent el seu grau d'experimentalitat. 1.2 Els preus que cal satisfer en el curs 1998-99 per la prestació dels ensenyaments no conduents a l'obtenció d'un títol oficial seran fixats pel consell social de cada universitat i en el cas de la Universitat Oberta de Catalunya, per l'òrgan que tingui atribuïda aquesta funció. 1.3 Els centres...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR