ORDRE PTO/328/2006, de 22 de juny, de modificació de l'Ordre PTO/344/2005, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament d'ajuts a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per al foment de les condicions de seguretat i la incorporació de noves tecnologies i millores...

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

PTO/328/2006, de 22 de juny, de modificació de l'Ordre PTO/344/2005, de 27 de juliol, per la qual s'aproven les bases per a l'atorgament d'ajuts a persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per al foment de les condicions de seguretat i la incorporació de noves tecnologies i millores mediambientals.

L'Ordre PTO/344/2005, de 27 de juliol, va aprovar les bases que regulaven l'atorgament d'ajuts a les persones físiques i jurídiques titulars d'autoritzacions de transport públic per carretera per tal de fomentar les condicions de seguretat, així com la incorporació de noves tecnologies i millores mediambientals.

Posteriorment, mitjançant l'Ordre PTO/398/2005, de 21 de setembre, es va fer pública la convocatòria per a l'atorgament dels ajuts esmentats.

L'article 92 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, disposa quin ha de ser el contingut mínim de les bases reguladores i de les convocatòries de les subvencions. En concret, cal destacar que, en tot cas, s'ha d'incloure el mitjà de notificació de la resolució corresponent.

El punt 6.3 de les bases reguladores de l'Ordre PTO/344/2005, de 27 de juliol, va establir que les notificacions de les resolucions corresponents es durien a terme de manera individualitzada, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent sobre procediment administratiu.

No obstant això, la gran quantitat d'ajuts concedits comporta que el procediment de notificació individualitzada de les resolucions d'atorgament generi un elevat cost a nivell temporal, econòmic i de recursos humans. Així doncs, s'ha considerat adient, de conformitat amb les previsions que, en aquest sentit, recull l'article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificar el que disposa la base 6.3 de l'Ordre PTO/344/2005, de 27 de juliol, en el sentit, d'una banda, de substituir la notificació individualitzada per la publicació de les resolucions estimatòries dels ajuts sol·licitats i, d'altra banda, que les resolucions denegatòries o estimatòries en part dels ajuts es notifiquin de forma individualitzada tal com es preveia, d'entrada, en la base que es modifica.

En conseqüència, d'acord amb el que disposen el Capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR