La ineficient execució hipotecària

AutorÁngel Serrano de Nicolás
CargoDirector. Doctor en Dret. Notari de Barcelona
Páginas3-4

Page 3

Des de fa mesos i, sens dubte, així seguirà en els següents, és objecte de permanent debat, tant als mitjans jurídics com a les tertúlies (qualsevol que sigui l’àmbit o lloc en què es desenvolupin), el problema de l’extinció del deute hipotecari, singularment quan afecta l’habitatge habitual i domicili permanent de la família.

Vàries són les qüestions i matèries no infreqüentment barrejades que es concentren en aquest greu i conflictiu problema social. Així, i sense perjudici d’ulteriors precisions, tenim el dret a l’habitatge com a dret subjectiu (naturalesa que cada vegada troba més distingits defensors, derivant-lo de l’art. 48 de la Constitució), encara que cal precisar que no és el títol de propietat l’únic que el pot garantir; fins i tot quan es tracta d’habitatge protegit potser no sigui el més adequat, atès que no es tracta de garantir el dret a la propietat, sinó el dret a habitar -sens dubte, de forma estable i segura- un habitatge digne.

D’aquest problema del dret a l’habitatge deriven pràcticament tots els altres que s’estan donant en l’actual situació de crisi financera i immobiliària (2007-?). Així, i pràcticament per totes les entitats de crèdit i des que va començar la crisi hipotecària, la renegociació dels préstecs o crèdits que es van concedir per adquirir els habitatges habituals; l’execució d’aquestes hipoteques amb què es va finançar l’adquisició, que en un elevat percentatge -i executades als pocs anys d’haver-se concedit i taxat- ni tan sols cobreixen, si es realitzés una nova taxació, el principal que es deu encara; la barreja, si no confusió, entre vies per a l’extinció del deute i procediments per a l’execució de la hipoteca immobiliària (l’única causa de venciment anticipat de la qual, a la pràctica, és l’impagament), i, finalment, la no adequada dissecció entre funció i aplicació de la Llei Hipotecària (LH), de la Llei del Mercat Hipotecari i de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC), encara que totes es veiessin afectades per la reforma operada per la Llei 41/2007. El fet de diferenciar-ne la funció en constituir-se la hipoteca, en inscriure’s i en arribar el moment de la seva realització és imprescindible, tant per a les previsions de futur com per donar solució urgent als problemes de present.

En el moment de constituir-se la hipoteca, d’entre totes, malgrat potser ser la més oblidada, hi destaca la legislació del mercat hipotecari. Seria una altra cosa si s’haguessin observat els seus percentatges...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR