ORDRE PRE/126/2013, de 17 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyOrdre

Catalunya compta amb un sector privat de la comunicació en llengua catalana i occitana/aranesa, sòlid i emprenedor, que contribueix dia a dia a la construcció de l’espai català de comunicació. Aquest sector s’ha d’enfrontar, tanmateix, a una situació de desavantatge competitiu respecte a d’altres mitjans fets en altres idiomes amb moltes més expectatives de mercat. Per aquest motiu, és la tasca del Govern donar suport i protegir les iniciatives d’aquest sector per tal de garantir que les forces del mercat no impedeixin el desenvolupament de projectes que contribueixen a garantir el dret a la informació de tots els ciutadans i la consolidació de la identitat nacional del país.

En conseqüència, la legislació en matèria de política lingüística preveu de forma expressa l’establiment de mesures de foment dels mitjans de comunicació escrits, d’acord amb els articles 7 i 27 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i l’article 20 de la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran. Des d’aquesta perspectiva, els ajuts als mitjans de comunicació en llengua catalana o occitana/aranesa contribueixen a la compleció d’espais temàtics, de públic i de territori en el sector i, en general, a la cohesió social i territorial.

D’acord amb aquestes previsions, el Departament de la Presidència convoca una línia de subvencions estructurals destinada a mitjans informatius digitals en català o en aranès, de titularitat privada. Aquestes subvencions es regulen actualment per les bases aprovades per l’Ordre PRE/175/2012, de 19 de juny, que tenint en compte l’experiència assolida en anys anteriors, s’han orientat cap a la professionalització de les plantilles amb la finalitat última d’assolir un alt estàndard de qualitat en la producció.

Tanmateix, els avenços tecnològics que contínuament experimenta el sector de les comunicacions electròniques, amb l’aparició de nous mitjans de difusió, així com la introducció de diversos canvis legislatius i administratius en matèria de subvencions han afectat les previsions de l’Ordre PRE/175/2012 i obliguen a modificar-ne parts substancials del contingut. Això aconsella dictar una nova ordre que, sense alterar les línies essencials ja recollides en l’Ordre esmentada, n’adapti el contingut a les novetats tecnològiques, legislatives i administratives que han afectat les publicacions digitals i l’activitat de foment de l’Administració al seu entorn. D’una banda, el creixent nombre de publicacions digitals consultables a través de tauletes i/o telèfons intel·ligents ( smartphones ) fa necessari introduir a les bases les previsions que facin possible ajustar-ne els requisits a les peculiaritats específiques d’aquest tipus de difusió. De l’altra, i de conformitat amb l’Acord del Govern de la Generalitat de 12 de juny de 2012, cal introduir la possibilitat d’iniciar els procediments per mitjans electrònics, la qual cosa fa necessari modificar les bases referents a les sol·licituds i les notificacions de les resolucions relatives a la concessió de les subvencions. D’acord amb l’anterior, es possibilita la presentació electrònica de sol·licituds a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, i en compliment del que disposa la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i la lluita contra el frau, cal modificar els requisits de justificació de la despesa subvencionada, en el sentit d’exigir justificant bancari per acreditar les despeses d’import superior a 2.500 euros. Alhora, i amb l’objectiu d’aprofundir en la línia de professionalització d’aquests mitjans, abans esmentada, s’ha establert, com a criteri per calcular l’import de la subvenció, en concepte de suport a la difusió/audiència del mitjà informatiu digital, la mitjana mensual d’usuaris únics del mitjà certificats únicament per entitats certificadores externes amb dades públiques i auditades. Finalment, s’han introduït algunes modificacions en la documentació exigida per tal d’agilitar el procediment i assegurar-ne la transparència.

Per tot això, atès el que estableixen els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Article únic

S'aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a mitjans informatius digitals en català o en aranès de titularitat privada que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Queda derogada l’Ordre PRE/175/2012, de 19 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 17 de juny de 2013

Francesc Homs i Molist

Conseller de la Presidència

Annex

Bases

--1 Objecte

1.1 L’objecte és l’aprovació de les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions estructurals a mitjans informatius digitals en català o en aranès de titularitat privada, d’acord amb la definició establerta en la base 4.a, per contribuir a la vertebració de l’espai català de comunicació.

1.2 En cap cas no poden optar a aquestes subvencions:

 1. Els mitjans digitals editats o coeditats per institucions públiques, per entitats privades amb participació majoritària d'institucions públiques en el seu finançament o govern, o per entitats privades per encàrrec d'institucions públiques.

 2. Els mitjans digitals corporatius, els butlletins digitals i, en general, totes les que pel seu objectiu o contingut s'adrecen principalment als socis o membres d'un col·lectiu a través d'internet, i les que són d’accés majoritàriament restringit pel seu caràcter corporatiu o d’empresa.

 3. Els mitjans digitals editats per les empreses o entitats que tenen com a activitat principal els serveis d'internet a tercers (connectivitat, allotjament, disseny de webs i d'aplicacions, etc.), conegudes generalment com a ISP (Internet Service Provider), en el desenvolupament d’aquesta activitat.

 4. Els portals i les publicacions digitals de caràcter publicitari, les guies comercials en línia i, en general, totes les publicacions digitals amb finalitat o contingut principalment publicitari.

 5. Els suplements de publicacions digitals i les publicacions que es difonguin de manera condicionada a una altra publicació digital així com qualsevol lloc web que depengui d’un altre mitjà digital encara que disposi de capçalera pròpia.

 6. Els mitjans digitals editats per persones físiques sota la forma de diaris personals electrònics, també coneguts com a blogs digitals (blog, openblog, audioblog i altres).

 7. Els mitjans digitals que reprodueixen, principalment, continguts prèviament publicats en suport paper, o difosos per ràdio o televisió.

  --2 Persones destinatàries

  2.1 Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques, que tenen com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de mitjans informatius digitals.

  2.2 En el cas de persones jurídiques, la realització d'aquesta activitat ha de quedar acreditada en el seu objecte social, tant si es tracta d'empreses periodístiques com si són entitats sense ànim de lucre.

  2.3 Les persones físiques han d'estar donades d'alta en l'epígraf de l'impost d'activitats econòmiques corresponent a l'edició de publicacions periòdiques i revistes, serveis de televisió o serveis de radiodifusió, segons el mitjà objecte de la sol·licitud.

  --3 Incompatibilitats

  3.1 Aquestes subvencions són incompatibles amb la percepció d'altres ajuts per al mateix objecte atorgats per qualsevol departament o organisme de la Generalitat de Catalunya.

  3.2 Això no obstant, la percepció d'aquestes subvencions és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions o ens públics o privats, sempre que l'import total no ultrapassi el cost de l'activitat subvencionada.

  --4 Definicions

  Als efectes de les subvencions que preveuen aquestes bases, s’estableixen les definicions següents:

 8. Mitjà informatiu digital: S’entén per mitjà informatiu digital el que s’adreça al públic en línia ( on-line ), editat a títol professional per una persona física o jurídica que exerceix el control editorial del seu contingut amb la intenció de produir i posar a l’abast del públic a través d’internet un contingut original, d’interès general, compost d’informacions essencialment escrites i/o audiovisuals relacionades amb l’actualitat que s’han tractat periodísticament, i que no constitueix una eina de promoció ni se’n deriva una activitat comercial.

 9. Publicacions per a tauletes i/o telèfons intel·ligents ( smartphones ): Publicació informativa digital editada específicament per ser consultada mitjançant aquests dispositius prèvia descàrrega a través d’una aplicació, amb una periodicitat mínima setmanal.

 10. Web informatiu: Mitjà informatiu digital consultable a través d’un lloc web, amb un contingut diàriament actualitzat.

 11. Contingut de redacció periodística: El contingut en què intervé la redacció i que respon a la responsabilitat i la direcció d’un periodista, és a dir, els gèneres informatius i interpretatius que realitzen els redactors o els col·laboradors del mitjà de comunicació seguint els criteris deontològics de la professió periodística. A aquests efectes, no es consideren com a contingut de redacció periodística els treballs d’investigació o comunicació científica, ni els...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR