DECRET 75/2005, de 19 d'abril, pel qual es modifica el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rango de LeyDecret

DECRET 75/2005, de 19 d'abril, pel qual es modifica el Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuraciÛ i de reestructuraciÛ de diversos departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat.

El Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuraciÛ i de reestructuraciÛ de diversos departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat, estableix l'estructura de la Secretaria del Govern, de la qual formen part l'Oficina del Govern i el Gabinet TËcnic.

AtËs que les tasques del Gabinet TËcnic de la Secretaria de Govern es poden incloure en l'‡mbit de l'assessorament especial, propi del personal eventual, es considera convenient modificar el precepte que actualment n'estableix la denominaciÛ, les funcions i el rang, per tal que el lloc de treball de cap d'aquesta unitat sigui ocupat per personal eventual.

Per tot aixÚ, d'acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller en cap i d'acord amb el Govern,

Decreto:

.1 L'article 8.2.b) del Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuraciÛ i de reestructuraciÛ de diversos departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat, passa a tenir la redacciÛ seg¸ent:

b) L'Oficina TËcnica.

.2 L'article 8.3 del Decret 68/2004, de 20 de gener, passa a tenir la redacciÛ seg¸ent:

8.3 L'Oficina TËcnica exerceix funcions d'assessorament especial i d'elaboraciÛ de propostes en l'‡mbit de les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR