DECRET 66/1992, de 2 de març, d'estructuració de la Direcció General de Promoció i Educació Ambiental.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Medi Ambient
Rango de LeyDecret

La Llei 4/1991, de 22 de març, crea el Departament de Medi Ambient i disposa que li correspon establir, d'acord amb les orientacions del Govern, les directrius generals de la política de medi ambient i l'execució de les competències i funcions en aquest àmbit.

El Decret 67/1991, de 8 d'abril, li assigna les competències i funcions i estableix l'estructura i organització central del Departament.

Un cop aquesta és establerta i són fixades les estructures del Gabinet del conseller i de la Secretaria General del Departament mitjançant el Decret 712/1991, de 7 de maig, i de la Direcció General de Qualitat Ambiental pel Decret 158/1991, de 16 de juliol, cal dotar d'estructura administrativa la Direcció General de Promoció i Educació Ambiental per tal d'assegurar la gestió adequada de les competències i funcions assignades al Departament de Medi Ambient en matèria d'investigació, promoció, difusió i educació mediambiental.

En conseqüència, i d'acord amb el que disposa l'article 61 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller de Medi Ambient i amb la deliberació del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Decreto:

Article 1

Correspon a la Direcció General de Promoció i Educació Ambiental l'execució de les competències i funcions següents:

  1. Formular, promoure i coordinar plans i programes d'investigació i formació ambientals.

  2. Formular i promoure plans, programes i activitats adreçades a la difusió i a l'educació mediambiental, i fomentar les actituds, les pràctiques i l'ús de mitjans i de productes ambientalment innocus o menys lesius.

  3. Establir canals d'intercanvi d'informació en matèria de medi ambient entre l'Administració i la societat civil, i fomentar les activitats de persones físiques i jurídiques adreçades a un coneixement i una protecció millors del medi ambient, i la seva difusió.

  4. Promocionar entitats i associacions per a la protecció del medi ambient.

  5. Vetllar per la coordinació de l'acció pública de l'Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya en matèria de promoció i educació mediambiental.

Article 2

La Direcció General de Promoció i Educació Ambiental s'estructura en les unitats orgàniques següents: Servei de Promoció. Servei d'Educació Ambiental. Servei de Formació i Recerca.

Article 3

3.1 Correspon al Servei...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR