Estatuts de Societat Anònima Laboral

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aAgosto 2022Estatuts adaptats a la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas


Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'estatuts
 • 3 Comentari
  • 3.1 Normes generals de la convocatòria
   • 3.1.1 Termini i forma
   • 3.1.2 La web
   • 3.1.3 Convocatòria telemàtica
   • 3.1.4 Diferència entre un mes i 30 dies
  • 3.2 La possibilitat de regular detalls del consell d'administració
  • 3.3 Les majories
  • 3.4 Societat anònima laboral
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'estatuts

ESTATUTS SAL.-

ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ: La societat es denomina " * SOCIETAT ANÒNIMA LABORAL", té nacionalitat espanyola i caràcter mercantil.

Es regirà pel que es disposa en aquests estatuts, per la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de Societats Laborals i Participades, per la Llei de Societats de Capital i per les altres disposicions que siguin aplicable a les Societats de responsabilitat limitada.

ARTICLE 2.- OBJECTE: Constitueix l'objecte de la Societat, * .

Queden excloses totes aquelles activitats per l'exercici de les quals la llei exigeixi requisits especials que no quedin complerts per aquesta societat.

Si les disposicions legals exigeixen per al compliment d'alguna de les activitats compreses en l'objecte social algun tipus de títol professional, o autorització administrativa, o inscripció en Registres Públics, aquestes activitats s'han de realitzar per persona que tingui aquesta titularitat professional i, en el seu cas, no es podran iniciar abans no s'hagin complert els requisits administratius exigits.

A l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu ' 'Clasificación Nacional de Actividades Económicas).'

ARTICLE 3.- DOMICILI: La societat té el seu domicili a .*

Correspondrà a l'administració de la societat el trasllat de domicili dins del territori nacional, així com la creació, supressió o trasllat de sucursals.

ARTICLE 4.- DURADA: La societat té durada indefinida i començarà les seves operacions socials el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució.

ARTICLE 5. - WEB DE LA SOCIETAT I COMUNICACIONS. ?

A). WEB DE LA SOCIEDAD.

La Junta General podrà acordar tenir una web corporativa.

La creació d'una pàgina web corporativa haurà d'acordar-se per la junta general de la societat. En la convocatòria de la junta, la creació de la pàgina web haurà de figurar expressament en l'ordre del dia de la reunió. La modificació, el trasllat o la supressió de la pàgina web de la societat serà competència de l'òrgan d'administració.

L'acord de creació de la pàgina web es farà constar en la fulla oberta a la societat en el Registre Mercantil competent i serà publicat en el "Butlletí Oficial del Registre Mercantil".

L'acord de modificació, de trasllat o de supressió de la pàgina web es farà constar en la fulla oberta a la societat en el Registre Mercantil competent i serà publicat en el "Butlletí Oficial del Registre Mercantil", així com en la mateixa pàgina web que s'ha acordat modificar, traslladar o suprimir durant els trenta dies següents a comptar des de la inserció de l'acord.

Fins que la publicació de la pàgina web en el "Butlletí Oficial del Registre Mercantil" tingui lloc, les insercions que realitzi la societat en la pàgina web no tindran efectes jurídics.

Abans que es facin constar en la fulla oberta a la societat en el Registre Mercantil aquests acords s'hauran de notificar individualment a cadascun dels socis.

B- COMUNICACIONS.

(ATENCIÓ. TRIAR NOMÉS UNA DE LES OPCIONS)

Opció 1.- Tots els socis fundadors estan d'acord.

Tant els administradors com els socis, en adquirir la seva respectiva condició, donen per acceptat que les comunicacions entre ells i amb la societat puguin realitzar-se per mitjans telemàtics; amb aquest fi assumiran el deure de notificar a la societat una adreça de correu electrònic i les seves posteriors modificacions si es produeixen. Les direccions dels socis comunicades a la societat s'anotaran en el Llibre Registre de Socis i les dels Administradors en l'acta de la Junta general que els designi i podrà indicar-se en la certificació de l'acord del seu nomenament.

Opció 2.- No vol imposar-se a tots els socis en l'escriptura fundacional, però ja s'accepta que consti la possibilitat en els estatuts o s'afegeix aquesta possibilitat en una modificació estatutària posterior a la constitució.

Els Administradors, en adquirir tal condició, donen per acceptat que les comunicacions entre ells en tot el concernent a la societat es realitzaran per mitjans telemàtics i així mateix les comunicacions amb els socis que ho acceptin podran realitzar-se per aquests mitjans. Els administradors i, si escau, els socis que acceptin aquest sistema assumiran el deure de notificar a la societat una adreça de correu electrònic i les seves posteriors modificacions si es produeixen. Les direccions dels socis comunicades a la societat s'anotaran en el Llibre Registre de Socis i les dels Administradors en l'acta de la Junta general que els designi i podrà indicar-se en la certificació de l'acord del seu nomenament.

ARTICLE 6.- CAPITAL SOCIAL I ACCIONS: El capital social es fixa en la suma de * EUROS, representat per * accions nominatives de valor nominal * cada una d'elles, numerades correlativament a partir de la unitat; estaran representades per títols que podran ser unitaris o múltiples i contindran tots els requisits legals i en especial s'indicarà la classe a la qual pertanyen.

Aquestes accions podran ser de dues classes, les accions anomenades de "Classe laboral" és a dir, propietat dels treballadors en relació laboral per temps indefinit, que hauran de superar el 50% del capital social i les de "Classe general" que seran les restants. En acordar-se la subscripció i desembós es determinarà a quina classe o classes corresponen les noves accions, i essent d'aplicació, en tota cas, les disposicions de l'article 6 de la Llei de Societats Laborals.

Cap dels socis no podrà posseir accions que representin més de la tercera part del capital social, d'acord amb el que estableix l'article 5 de la Llei 4/1997 de 24 de març.

En tota ampliació de capital s'haurà de respectar la proporció existent entre les pertanyents a les diferents classes d'accions, essent en tot cas d'aplicació totes les disposicions de l'article 15 de la Llei de Societats Laborals.

ARTICLE 7. Transmissions:

A). Voluntàries per actes Inter vius.

1. Les accions podran transmetre's lliurement als socis treballadors i treballadors no socis amb contracte per temps indefinit.

En aquest cas, el transmitent haurà de comunicar als administradors de la societat per escrit i de manera que asseguri la seva recepció, el nombre i característiques de les accions que es proposi transmetre i la identitat de l'adquirent.

2. En els altres supòsits, el propietari d'accions comunicarà a la societat el nombre, característiques i termes econòmics de les accions que es proposi transmetre perquè aquesta traslladi la proposta en el termini màxim de deu dies simultàniament a tots els possibles interessats (treballadors indefinits, socis treballadors i socis generals), que hauran de manifestar la seva voluntat d'adquisició en un termini màxim de 20 dies explicats des que els va ser notificada la transmissió projectada.

Rebudes les ofertes de compra, els administradors disposaran de 10 dies per comunicar al venedor la identitat del o dels adquirents, prioritzant-se els interessats, en cas de concurrència, d'acord al següent ordre de preferència:

1r. Treballadors indefinits no socis, en relació directa a la seva antiguitat en l'empresa.

2n. Socis treballadors, en relació inversa al nombre d'accions que posseeixin.

3r. Socis de la classe general, a prorrata de la seva participació en el capital social.

4t. Societat.

L'ordre de preferència a favor dels grups enumerats se seguirà sense perjudici de l'establert a l'apartat tres d'aquest article.

Si no es presentessin ofertes de compra en el termini previst, el propietari d'accions podrà transmetre-les lliurement.

Si el soci no procedís a la transmissió de les mateixes en el termini de dos mesos, haurà d'iniciar de nou els tràmits regulats en el present article.

3. Tota transmissió d'accions qualsevol que sigui la seva classe i circumstàncies, quedarà sotmesa al consentiment de la societat si amb la mateixa es poden superar els límits previstos en l'article 1 de Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de Societats Laborals i Participades.

El consentiment s'expressarà mitjançant acord de l'òrgan d'administració en el termini d'un mes i només podrà denegar-se si es proposa, per part d'aquest òrgan, la identitat d'una o diverses persones que adquireixin les accions que sobrepassin els límits previstos en l'article 1 de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de Societats Laborals i Participades.

B) Mortis causa.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR