DECRET 177/2010, de 23 de novembre, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.

Fecha de Entrada en Vigor16 de Diciembre de 2010
SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Educacio
Rango de LeyDecret

DECRET

177/2010, de 23 de novembre, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.

D'acord amb l'article 131 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, en matèria d'ensenyament no universitari la Generalitat de Catalunya té competències exclusives, compartides i d'execució. Pel que fa a l'avaluació del sistema educatiu, aquest mateix article la disposa a l'apartat 2.d) i a l'apartat 3.a), i ha estat objecte d'un ampli desplegament per la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació.

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, concreta la competència del Govern en matèria de determinació del currículum, amb el respecte degut a l'autonomia pedagògica dels centres; estableix un sistema d'avaluació intern i extern, com a garantia d'ajustament del sistema educatiu als seus principis i finalitats, i determina que han d'existir recursos i mecanismes de prospecció i recerca educativa que aportin coneixements i permetin actualitzar constantment els marcs de referència del sistema educatiu. A aquests efectes, la Llei crea l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació com l'ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, competent i responsable de l'avaluació, la prospectiva i la recerca del sistema educatiu català.

L'article 189.4 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix que el Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria d'educació, ha d'aprovar els Estatuts de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, que han de regular l'estructura, el funcionament i els règims jurídic, econòmic i pressupostari de l'Agència. Els Estatuts han d'especificar les atribucions que té i les funcions que se li encomanen, amb indicació de les potestats administratives que pot exercir; la composició i el règim de funcionament dels seus òrgans de govern, de direcció i de caràcter tècnic; el règim patrimonial necessari per al compliment de les seves finalitats; els recursos econòmics; el règim relatiu al seu personal, i el règim pressupostari economicofinancer, d'intervenció, de control financer i de comptabilitat.

L'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació dóna continuïtat a la tasca ja realitzada pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i ha de contribuir a un model, unes polítiques i un servei educatiu que garanteixin el dret de tot l'alumnat a una educació de qualitat i en condicions d'equitat.

La qualitat de les polítiques i del sistema educatiu és un requeriment social i està relacionada amb el nivell d'assoliment de les expectatives socials i individuals. L'Agència té com a funció aportar coneixement que ajudi a situar i orientar l'activitat del departament competent en matèria d'educació no universitària i dels agents del sistema educatiu, per ajudar a respondre als requeriments d'una societat que ha fet del saber i del coneixement una de les seves pedres angulars per tal d'assegurar un futur millor.

Les funcions que la Llei d'educació atribueix a l'Agència i que es recullen en els Estatuts fan referència a les actuacions prèvies a les activitats d'avaluació i als processos que són necessaris per dur-les a terme, així com a les actuacions informatives sobre els resultats obtinguts.

Per al desenvolupament de les seves funcions, l'Agència cerca el coneixement allà on aquest es produeix o s'acumula. Mitjançant la prospecció, l'Agència escateix elements que hauran de condicionar el futur, i amb la recerca recull el saber existent i en genera de nou, activitats totes dues que aporten valor i que amplien i complementen el coneixement aportat per l'avaluació.

L'Agència, a partir de l'avaluació, la prospectiva i la recerca, també orienta el departament competent en matèria d'educació no universitària en la proposta dels currículums i l'adequació que en fan els centres en l'exercici de la seva autonomia.

Els Estatuts recullen que l'activitat de l'Agència s'organitza a partir dels principis d'autonomia i independència de criteri, de lleialtat institucional i d'utilitat de la seva activitat. L'activitat es regula a partir del contracte programa amb el departament competent en matèria d'educació no universitària i els convenis específics, i s'instrumenta mitjançant un pla estratègic, els projectes, el programa anual d'activitats i la memòria anual, amb els sistemes d'informació necessaris. El contracte programa i els convenis específics són els instruments que concreten el desenvolupament de les funcions compartides entre l'Agència i altres agents.

És de ressenyar que aquests Estatuts determinen també que l'Agència ha de disposar d'un codi deontològic, que garanteix el desenvolupament de la seva activitat d'acord, entre altres, amb els principis i les finalitats esmentats més amunt.

Per poder complir les seves funcions amb autonomia, credibilitat i utilitat, l'Agència necessita tenir assegurat el seu finançament; és per això que aquest Decret preveu una garantia d'estabilitat i suficiència pressupostària per al compliment de les seves funcions.

L'article 3.2, en relació amb l'article 21 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, atribueix al Govern l'aprovació dels estatuts d'aquest tipus d'entitats.

D'acord amb la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, i amb els informes del Consell Escolar de Catalunya, del Consell Català de Formació Professional i de la Comissió de Govern Local;

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Educació, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte del Decret

L'objecte d'aquest Decret és aprovar els Estatuts de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, que figuren a continuació del Decret.

Article 2

Estabilitat i suficiència pressupostària

Els imports totals establerts per a l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació en la memòria econòmica que acompanya la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, són els imports que garanteixen l'estabilitat i la suficiència pressupostària de l'estructura bàsica de l'Agència per tal d'assegurar el desenvolupament de les funcions que té atribuïdes.

Disposicions addicionals

Primera

Adscripció de personal

El personal funcionari que a l'entrada en vigor d'aquest Decret estigui prestant serveis al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu s'adscriu a l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.

Segona

Subrogació en drets i obligacions

A partir de la constitució del Consell Rector, l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació assumeix tots els drets i les obligacions del Programa per a la reforma del sistema d'avaluació de l'educació no universitària a Catalunya i del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu del Departament d'Educació vigents en el moment d'entrada en vigor d'aquest Decret. El departament competent en matèria d'educació no universitària ha de dotar l'Agència dels recursos necessaris per atendre les obligacions subrogades.

Tercera

Inici d'activitats i constitució del Consell Rector

L'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació inicia les seves activitats a l'entrada en vigor d'aquest Decret i disposa del termini de tres mesos per constituir el Consell Rector.

Quarta

Terminis

  1. En el termini de quatre mesos des de l'inici de les activitats de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, s'han de constituir el Comitè científic i la Comissió de control.

  2. En el termini de sis mesos des de la seva constitució, el Consell Rector ha d'aprovar el reglament d'organització i de règim intern de l'Agència, a proposta de la Direcció.

  3. En el termini d'un any des de l'inici de les activitats de l'Agència, s'ha d'aprovar el codi deontològic.

  4. L'Agència ha d'aplicar un sistema de gestió de la qualitat, en el termini de dos anys des de la data de vigència d'aquests Estatuts.

  5. L'acreditació per avaluar serà exigible a partir de l'1 de gener de 2016.

Disposicions transitòries

Primera

Primer contracte programa

El primer contracte programa ha de fer referència als exercicis pressupostaris 2012 a 2016.

Fins que no s'aprovi el primer contracte programa, l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació ha de funcionar amb un pla inicial proposat per la Presidència i Direcció de l'Agència en la primera reunió del Consell Rector i notificat al departament competent en matèria d'educació no universitària. El pla inicial ha de disposar dels recursos previstos per al Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu més els que siguin necessaris per garantir la correcta posada en marxa de l'Agència.

Segona

Renovació parcial del Consell Rector i del Comitè científic

La renovació parcial del Consell Rector i del Comitè científic de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació comença un cop transcorreguts cinc anys des de la seva respectiva constitució.

Disposició derogatòria única

Queda derogat el Decret 305/1993, de 9 de desembre, de creació del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, en el moment en què es constitueixi el Consell Rector d'acord amb la disposició addicional segona, així com qualsevol altra disposició d'igual o inferior rang que s'oposi al que estableix aquest Decret.

Barcelona, 23 de novembre de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR