Decret del Registre de Fitxers Estadístics i de les Cessions de Dades Sotmeses a Secret Estadístic (Decret 143/2010, de 19 d'octubre)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoDecreto
PREÀMBUL

La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, desenvolupa la competència exclusiva de la Generalitat en l'àmbit de l'estadística, que era reconeguda com a tal en l'anterior Estatut d'autonomia de 1979 i que ha estat novament reiterada com a competència exclusiva per l'article 135 de l'Estatut d'autonomia del 2006. Aquesta Llei estableix, amb una periodicitat quadriennal, el desenvolupament del Pla estadístic de Catalunya, definit com l'instrument d'ordenació i planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat de Catalunya.

La Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, d'acord amb la seva disposició addicional primera, crea el Registre de Fitxers Estadístics adscrit a l'Institut d'Estadística de Catalunya, el qual ha d'inventariar els fitxers amb finalitats exclusivament estadístiques, referits tant a persones físiques com jurídiques, que les institucions i òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya creïn exclusivament per elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, estableix que per decret del Govern, a proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, s'ha de regular el Registre de Fitxers Estadístics i s'ha d'establir el procediment d'inscripció dels fitxers corresponents i la informació que s'hi ha d'incorporar. Finalment, la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 deroga la Llei 2/2006, amb l'excepció de la disposició addicional primera , relativa a la creació del Registre de Fitxers Estadístics.

La Llei d'estadística de Catalunya regula en el capítol IV la figura del secret estadístic, al qual estan obligats totes les persones, institucions i òrgans que duen a terme estadística d'interès de la Generalitat, segons la qual les dades individuals de comunicació obligatòria no poden ser fetes públiques ni comunicades a cap persona o entitat, ni tan sols a les administracions públiques, llevat de les institucions o les entitats que també estan vinculades per l'obligació del secret estadístic i exclusivament amb la finalitat de ser usades per a operacions estadístiques. Així mateix, estableix les condicions en què les dades subjectes a secret estadístic poden ser cedides per dur a terme estadístiques d'interès de la Generalitat a les institucions o òrgans legitimats per fer-ho, així com també als instituts d'investigació científica i als investigadors amb finalitats de recerca. Finalment, l'article 10 estableix com una de les funcions de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) la de vetllar per l'aplicació i la vigilància del compliment de les normes del secret estadístic en l'activitat estadística.

Així mateix, la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, en l'article 27, reforça les mesures perquè la cessió d'informació estadística s'adeqüi a la normativa del secret estadístic i a la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com també amplia els criteris per a la cessió de les dades estadístiques entre les institucions i els òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya.

El Decret del Registre de Fitxers Estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic estableix de forma precisa l'objecte del Registre de Fitxers Estadístics, amb la inclusió tant dels fitxers que les institucions i òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya creïn exclusivament per elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat de Catalunya, com també dels fitxers que disposin per a aquesta finalitat. Aquesta ampliació natural de l'àmbit objectiu del Registre facilita l'adopció del principi de confidencialitat estadística establert en el Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees i la recomanació de la Comissió de les Comunitats Europees, relativa a la independència, la integritat i la responsabilitat de les autoritats estadístiques i dels estats membres i de la Comunitat [COM (2005) 217 final, del 25 de maig del 2005]. D'aquesta manera, el Registre de Fitxers Estadístics es proposa conèixer, enregistrar, vetllar i controlar tota la informació individual sobre persones físiques o jurídiques residents o amb activitat a Catalunya que estan sotmeses al secret estadístic. A la vegada, el Decret identifica l'abast dels fitxers que s'hi han d'inscriure establint les definicions corresponents, concreta el seu àmbit objectiu i subjectiu, estableix els procediments d'inscripció i la informació que cal inscriure impulsant la utilització de mitjans electrònics i telemàtics, i fixa les competències de l'Institut d'Estadística de Catalunya en relació amb la seva gestió i custòdia, publicitat dels fitxers i de la cessió de dades de fitxers registrats, suports i assistència tècnica, certificació de dades registrals i coordinació amb l'Agència Catalana de Protecció de Dades. Així mateix, el Decret defineix els principals conceptes relacionats amb l'accessibilitat a dades sotmeses al secret estadístic, d'acord amb la legislació estadística vigent a Catalunya i la normativa comunitària, molt especialment allò que estableix el Reglament (CE) 223/2009 del Parlament i del Consell, d'11 de març de 2009, relatiu a l'estadística europea, i també amb el Reglament (CE) número 831/2002 de la Comissió, de 17 de maig de 2002, pel qual s'aplica el Reglament (CE) número 322/97 del Consell sobre l'estadística comunitària en relació amb l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques; regula l'accés i les cessions de microdades sotmeses a secret estadístic amb finalitats estadístiques i científiques, i estableix els procediments de sol·licitud. Finalment, el Registre de Fitxers Estadístics també es regula amb caràcter general per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i per la resta de normativa que li sigui d'aplicació.

El Decret ha estat objecte de dictamen per part del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, i d'informe de l'Agència Catalana de Protecció de Dades

Per això, en ús de les facultats que tinc conferides, a proposta del conseller d'Economia i Finances, vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i prèvia deliberació del Govern,

Decreto:

CAPÍTOL 1 Disposicions generals Artículos 1 a 4
ARTICLE 1 Naturalesa i objecte
  1. El Registre de Fitxers Estadístics creat per la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009, es constitueix com un Registre públic adscrit a l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), amb la finalitat d'inventariar els fitxers amb finalitats exclusivament estadístiques, referits tant a persones físiques com jurídiques, que les institucions i òrgans del Sistema Estadístic de Catalunya que estableix l'article 7 de la Llei d'estadística de Catalunya creïn o disposin exclusivament per elaborar estadístiques d'interès de la Generalitat de Catalunya.

  2. L'objecte d'aquest Decret és regular el Registre de Fitxers Estadístics tot establint el procediment d'inscripció dels fitxers corresponents i la informació que s'hi ha d'incorporar, així com també les cessions de dades sotmeses a secret estadístic.

ARTICLE 2 Definicions

Als efectes d'aquest Decret i per a identificar l'abast dels fitxers que s'hi han d'inscriure s'estableixen les definicions que segueixen:

  1. Fitxer estadístic: qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter personal de persones físiques o de dades identificatives de persones jurídiques format a conseqüència d'una actuació estadística reconeguda en els programes anuals d'actuació estadística i sotmès al secret estadístic.

  2. Utilització de dades amb finalitats exclusivament estadístiques: és aquella utilització que permet, amb caràcter exclusiu, tractar dades per desenvolupar i elaborar anàlisis i resultats estadístics d'acord amb la legislació aplicable en matèria d'estadística d'interès de la Generalitat.

  3. Utilització de dades amb finalitats científiques: és aquella utilització que permet tractar dades per desenvolupar i elaborar investigacions i recerques científiques d'acord amb la legislació aplicable en matèria d'estadística d'interès de la Generalitat.

  4. Organisme responsable: tota persona jurídica integrant del Sistema Estadístic de Catalunya, que ha format o creat el fitxer estadístic i que decideixi sobre la finalitat, el contingut i l'ús del tractament i que consta com a organisme responsable en els programes anuals d'actuació estadística.

  5. Organisme col·laborador: tota persona jurídica integrant del Sistema Estadístic de Catalunya, que consti com a tal en les actuacions estadístiques integrades en els programes anuals d'actuació estadística.

  6. Organisme informador: és l'organisme designat, als efectes de la interlocució amb el Registre entre els organismes responsables i/o col·laboradors, en aquelles actuacions del programa anual d'actuació estadística dutes a terme per més d'un organisme.

  7. Òrgan estadístic: òrgans de les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR