DECRET 16/2012, de 21 de febrer, de modificació del termini establert a la base 3.1 i 3.2 del Decret 101/2008, de 6 de maig, d'aprovació de les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, per a les actuacions incloses en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya corresponents a les anualitats 2011 i 2012.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyDecret

Atès que l’article 1 del Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012, va fixar el caràcter quinquennal d’aquest, amb el consegüent distanciament temporal entre el moment inicial de planificació i programació en relació amb la fase final d’execució del Pla;

Atès que la base 3.1 del Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s’aproven les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012, preveu que els ens locals beneficiaris de les subvencions del PUOSC 2008-2012 hauran d’adjudicar les obres, serveis o subministraments subvencionats en un termini màxim d’un any a comptar de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de l’aprovació del programa del PUOSC de l’anualitat corresponent;

Atès que la base 3.2 del Decret 101/2008 preveu que, en les subvencions del PUOSC atorgades per a l’adquisició d’actius patrimonials inventariables, els ens locals beneficiaris hauran d’haver finalitzat la tramitació administrativa que exigeix el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, en el termini màxim d’un any a comptar de l’endemà de la publicació en el DOGC del programa del PUOSC de l’anualitat corresponent;

Atès que la crisi econòmica i financera afecta les finances públiques a tots els nivells, amb incidència en el Pla únic d’obres i serveis, i produeix una situació excepcional que justifica, per ella mateixa, el fet de modificar el termini establert a les bases 3.1 i 3.2 del Decret 101/2008, de 6 de maig, en relació amb les anualitats 2011 i 2012,

Per tot això, a proposta de la vicepresidenta del Govern i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

El termini...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR