ORDRE EMO/275/2013, de 4 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al foment, la promoció i el suport a la creació i el creixement d'empreses d'economia social i cooperativa, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rango de LeyOrdre

L’article 45.5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat, com a poder públic, ha de fomentar l’acció de les cooperatives i ha d’estimular les iniciatives de l’economia social en els termes resultants del número 3 de l’article 124 de l’Estatut.

La Generalitat reconeix la importància del moviment cooperatiu per al desenvolupament de Catalunya i, per això, també en compliment del que disposa l’article 129 de la Constitució espanyola, ha d’adoptar les mesures que calguin i fomentar la consolidació i vertebració social i econòmica de les cooperatives, i del moviment cooperatiu.

Per desenvolupar totes aquestes mesures, d’acord amb l’article 124 de l’Estatut, li correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cooperatives, la regulació i el foment del moviment cooperatiu, l’ensenyament i la formació cooperatius i la fixació dels criteris, la regulació de les condicions, l’execució, i el control dels ajuts públics al món cooperatiu.

L’article 88.1 del Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, estableix que la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom té les funcions de planificar, dirigir i executar les polítiques relacionades amb l’economia social i cooperativa i del treball autònom.

En el conjunt d’accions i mesures que integren les polítiques actives d’ocupació, configurades en el marc normatiu de l’Estratègia espanyola d’ocupació, es determina que les mesures més oportunes per assolir la plena ocupació en l’economia social i cooperativa són, entre d’altres, les dirigides al foment i la promoció d’aquestes empreses.

La recent Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport a les persones emprenedores i a la seva internacionalització, assenyala l’objectiu d’afavorir-ne el desenvolupament, el creixement i la internacionalització, així com també fomentar la cultura emprenedora i un entorn favorable a l’activitat econòmica, tant en els moments inicials com en el desenvolupament, creixement i internacionalització posteriors.

Un dels principals objectius del Govern en l’actual situació és facilitar l’activitat emprenedora i empresarial per tal de reactivar l’economia i la creació i creixement d’ocupació. Aquest objectiu es materialitza en el primer eix del Pla de Govern 2011-2014, dedicat a l’economia i els sectors productius. Dins d’aquest eix, es dedica un apartat específic a l’esperit emprenedor i a l’elaboració i implementació d’un programa de suport a la creació i creixement d’empreses d’economia social i cooperativa.

L’objectiu del programa de suport a la creació i creixement d’empreses d’economia social i cooperativa, amb la denominació de programa Aracoop, és renovar, ampliar i enfortir l’economia social i cooperativa a Catalunya.

El programa Aracoop és un programa marc de cooperació publicoprivat, promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació en el context de Catalunya Emprèn, amb la participació activa d’entitats i institucions representatives, implicades en la creació i el creixement d’empreses d’economia social i cooperatives.

Així mateix, en aquesta Ordre, i en el marc del programa Aracoop, amb l’objecte que les entitats amb sinergies conjuntes guanyin dimensió i millorin la seva competitivitat, es reforça la conveniència que els projectes siguin integradors i globalitzadors en el foment de l’economia social i cooperativa, i, per tant, els projectes s’hauran de presentar de manera conjunta entre les federacions de cooperatives. Així mateix, esdevé oportú que a més de la relació entre les entitats representatives, les actuacions en el marc del programa Aracoop es desenvolupin amb la participació i implicació d’entitats i/o organitzacions sectorials i/o territorials que desenvolupin activitats de foment de l’economia social i cooperativa que contribueixin al desenvolupament del programa .

Vist el Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, d11 de juliol de 2006, pel qual s’estableixen les disposicions generals relatives al FEDER, a l’FSE i al Fons de Cohesió (DOUE L210, de 31.7.2006), modificat pel Reglament (UE) núm. 539/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de juny;

Vist el Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió, de 8 de desembre de 2006, pel qual es fixen normes de desenvolupament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell (DOUE L 371/1, de 27.12.2006);

Vist el Reglament (CE) núm. 846/2009 de la Comissió, d’1 de setembre de 2009, que modifica el Reglament (CE) núm. 1828/2006 de la Comissió (DOUE L 250/1, de 23.9.2009);

Vista l’Ordre TIN/2965/2008, de 14 d’octubre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació de 2007-2013, modificada per l’Ordre TIN/788/2009, de 25 de març;

Atesa la Resolució de 8 d’agost de 2013, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 2 d’agost de 2013, pel que s’aprova el Pla anual de política d’ocupació per al 2013;

Vist el Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de mínimis;

Vist l’Acord de Govern signat en data 29 d’octubre de 2013 on s’aprova la plurianualitat de les actuacions;

Vist que a aquestes bases els són aplicables la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (Llei de finances públiques de Catalunya);

Vista la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 (DOGC núm. 6075, de 27.2.2012), prorrogats pel Decret 170/2012, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 mentre no entrin en vigor els del 2013, modificat pel Decret 164/2013, de 14 de maig. Així com l’Acord de Govern 119/2013, de 27 d’agost, pel qual es modifica el límit del crèdit prorrogat establert en el Decret 170/2012, de 27 de desembre;

Vist l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya; amb els informes previs de l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada; a proposta de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom, i d’acord amb les atribucions que m’han estat conferides,

Per tot això,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria per a l’atorgament de les línies de subvencions per al foment, la promoció, la difusió i el suport a la creació i creixement d’empreses d’economia social i cooperativa, les quals consten als annexos d’aquesta Ordre, i fer pública la convocatòria per al 2013.

Article 2

Aplicació pressupostària i import

2.1 L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions per a la Línia 1 per al foment i la promoció de les cooperatives és de 800.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària AUT:IU0802 D/482000113/6611.

2.2 L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions per a la Línia 2 per a la creació d’empreses cooperatives és de 312.500,00 euros, dels quals 250.000,00 euros corresponen a l’any 2013, i 62.500,00 euros, a l’any 2014, amb càrrec a la partida pressupostària AUT:IU0802 D/482000113/6611.

2.3 L’import màxim destinat a la concessió de les subvencions per a la Línia 3 per aliances i creixement d’empreses d’economia social i cooperatives és de 681.250,00 euros, dels quals 545.000,00 euros corresponen a l’any 2013, i 136.250,00 a l’any 2014, amb càrrec a la partida pressupostària AUT:IU0802 D/482000113/6611.

2.4 Aquesta dotació inicial es podrà ampliar en funció de la disponibilitat pressupostària, mitjançant resolució del director/a general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom.

2.5 Aquest crèdit resta condicionat a l’efectiva assignació pressupostària del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social el 2013.

2.6 Aquesta convocatòria resta condicionada a l’existència efectiva de crèdit suficient i adequat al pressupost per a l’exercici pressupostari corresponent en el moment de la resolució de la concessió i a les disponibilitats pressupostàries.

Article 3

Sol·licituds i termini de presentació

3.1 El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar des del mateix dia de l’entrada en vigor de la publicació d’aquesta Ordre.

3.2 Les sol·licituds s’han de presentar als lloc i pels mitjans especificats a la base 5 d’aquesta Ordre.

Article 4

Òrgan competent, resolució dels ajuts i recursos

L’òrgan competent per dictar la resolució, el termini per concloure el procediment, el mitjà de notificació i el règim de recursos són els que es regulen a la base 7.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Barcelona, 4 de novembre de 2013

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

Annex 1

Bases reguladores

Disposicions comunes

Base 1. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per al foment, la promoció, la difusió i el suport a la creació i el creixement de les empreses d’economia social i cooperativa.

Base 2. Beneficiaris

2.1 Poden accedir a les subvencions de la Línia 1, de la Línia 2 i de la Línia 3 Ies federacions de cooperatives de Catalunya i la Confederació de Cooperatives de Catalunya.

2.2. Els sol·licitants de les línies 2 i 3 hauran de presentar projectes de forma conjunta per dues o més federacions, a excepció de la Confederació de Cooperatives de Catalunya que podrà presentar un projecte individual. Així mateix, els projectes s’hauran de desenvolupar amb col·laboració i aliances amb les entitats i/o organitzacions sectorials i/o territorials que desenvolupin activitats de foment...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR