ORDRE ENS/68/2002, de 7 de març, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2002-2003 per als centres docents no universitaris.

SecciónDisposicions Generals
EmisorInstitut Català de Seguretat Viària
Rango de LeyOrdre

ORDRE

ENS/68/2002, de 7 de març, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2002-2003 per als centres docents no universitaris.

Atesa la necessitat de regular el calendari escolar que ha de regir per al curs 2002-2003, d'acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, i realitzats els tràmits sindicals,

Ordeno:

Article 1

Àmbit d'aplicació

Aquesta Ordre serà d'aplicació a tots els centres docents no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d'aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic.

Article 2

Activitats del professorat

2.1 El professorat dels centres docents públics i privats no universitaris iniciarà en el seu centre les activitats d'organització del curs i també les tasques específiques de programació, avaluació i recuperació el dia 2 de setembre de 2002. Les activitats del professorat programades al centre no acabaran abans del dia 27 de juny de 2003.

2.2 Pel que fa al professorat de l'ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s'haurà d'aplicar tot respectant allò que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Article 3

Calendari

Els centres docents públics i privats de parvulari, d'educació primària, d'educació especial, d'ensenyaments secundaris, professionals i de règim especial començaran les classes el dia 16 de setembre de 2002, a excepció dels cicles formatius de grau superior, que les començaran el dia 20 de setembre i les acabaran el dia 20 de juny de 2003.

Les delegades i delegats territorials, per circumstàncies concretes d'organització d'un centre, podran autoritzar l'endarreriment de la data de començament, amb caràcter general o en alguna etapa en particular. En tot cas, es vetllarà perquè, a excepció de causes de màxima importància, l'inici del curs d'aquests ensenyaments no superi la data límit del 20 de setembre.

La preparació del curs, l'aprovació d'horaris i la recepció d'alumnes, excepte en els casos en què la coordinació del transport no ho permeti, s'hauran d'haver efectuat en els dies anteriors a la data d'inici de curs d'aquests alumnes.

Els centres podran programar un inici de curs per a l'alumnat que inicia el parvulari diferent del previst amb caràcter general, prèvia autorització del delegat o delegada territorial, segons el procediment previst a l'article 4.2 d'aquesta Ordre.

La finalització de les classes i les activitats d'avaluació de les alumnes i dels alumnes del segon curs del batxillerat es programaran en cada centre segons les necessitats derivades de la seva inscripció al procediment d'accés als estudis universitaris. En tot cas, no acabaran abans del 30 de maig i la programació haurà de rebre el vistiplau de la Inspecció d'Ensenyament. Els...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR