DECRET 125/1995, de 3 d'abril, d'aprovació del Programa específic de biblioteques per al període 1994-95, integrat en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

L'article 42 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, preveu que el Departament de Cultura ha d'establir anualment un programa d'ajuts a les biblioteques i que aquest programa s'integra en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya.

El Decret 196/1994, de 26 de juliol, estableix les determinacions del Programa específic de biblioteques a integrar en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya.

Atès que per mitjà d'una Resolució del conseller de Cultura de 28 de juliol de 1994 es van convocar els municipis per a la formulació del Programa específic de biblioteques per al període 1994-95;

Atès que la proposta inicial del Programa esmentat va ser objecte d'informe favorable per part de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya en la sessió de 22 de novembre de 1994, i que es va sotmetre a informació pública mitjançant un Edicte de 24 de novembre de 1994;

Atès que, vistes les al·legacions presentades, es va elaborar la proposta definitiva del Programa específic de biblioteques per al període 1994-95, i que aquesta proposta va ser objecte d'informe favorable per part de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya en la seva sessió de 9 de març de 1995;

A proposta dels consellers de Governació i de Cultura, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

S'aprova definitivament el Programa específic de biblioteques per al període 1994-95, integrat en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, i les seves bases d'execució, els quals figuren als annexos d'aquest Decret.

Disposicions finals

-1 Es faculta el conseller de Cultura per a l'execució i desplegament d'aquest Programa.

-2 Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 3 d'abril de 1995

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Pomés i Abella Conseller de Governació

Joan Guitart i Agell Conseller de Cultura

Annex 1

Bases d'execució del Programa específic de biblioteques per al període 1994-95

Capítol 1 Normes generals

-1 Normativa aplicable L'execució del Programa específic de biblioteques per al període 1994-95 es regirà específicament i en tot el que li sigui aplicable per les lleis 5/1987, de 4 d'abril, 8/1987, de 15 d'abril, 23/1987, de 23 de desembre, i el Decret 196/1994, de 26 de juliol. A la contractació i l'execució de les obres i a la contractació dels subministraments s'aplicaran els preceptes bàsics de la Llei i el Reglament de contractes de l'Estat que regeixen en la contractació dels ens locals, la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i supletòriament les restants disposicions vigents en la matèria.

-2 Execució del Programa L'execució del Programa correspon a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Capítol 2 Gestió del Programa

Secció 1 Competència

-3 La contractació, l'execució i la direcció de l'obra i la contractació de subministraments corresponen a l'ens beneficiari.

-4 Corresponen al Departament de Cultura el control de l'execució de l'obra, el lliurament de les subvencions atorgades i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR