Escriptura de liquidació de S.L. amb només efectiu a repartir en junta convocada

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aAbril 2022Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Nota
 • 3 Model d'escriptura
 • 4 Comentari
  • 4.1 La liquidació
  • 4.2 El repartiment
  • 4.3 Problemes
  • 4.4 Responsabilitat del soci de resultes de la liquidació
  • 4.5 Liquidació que afecti menors
  • 4.6 Dipòsit
  • 4.7 Reactivació
  • 4.8 Tancament registral
  • 4.9 Sucursals
  • 4.10 Per ser Junta convocada
  • 4.11 Nota fiscal
 • 5 ADVERTÈNCIA
 • 6 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 7 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assitent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), * (professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SOCIETAT LIMITADA, en LIQUIDACIÓ, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. (esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.) Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF B *.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números pertinents de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. )

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten dels acords de la junta general extraordinària de la societat, degudament convocada i celebrada al domicili social, el dia *, actuant de president el Sr. * i de secretari el Sr. *, segons s'acredita amb el certificat, que incorporo a aquesta matriu, expedit per Sr. compareixent, com a liquidador (abans administrador amb càrrec vigent i inscrit) signatura que legitimo per ser-me coneguda (o per altres mitjans) (altres possibilitats: liquidadors mancomunats i també és possible que compareguin els anteriors administradors mancomunats o solidaris, que ha passat a liquidadors, etc.).

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el notari, estimo suficients per a elevar a públics acords socials.

El/La identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de Dissolució i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de Dissolució i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de Dissolució i EXPOSA:Liquidació}}

I.- La junta general de la societat, celebrada el dia *, acordà la dissolució de la societat, cessà l'òrgan d'administració i nomenà liquidador/s el Sr. *. Els esmentats acords van ser elevats a públics en l'escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, Sr. * (en el seu cas: i estan degudament inscrits).

I acabades les operacions de liquidació, l'òrgan d'administració de la societat va convocar junta general.

II.- La convocatòria es va publicar, el dia * en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en el Diari * el dia *. (Atenció al sistema concret previst als Estatuts i aplicant l'art. 173 de la Llei de Societats de capital - segons la redacció donada per la Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital).

(En cas de publicació a la web es dirà:)-' La convocatòria es va publicar el dia * a la pàgina web de la societat;l'anunci de la convocatòria a la web ha estat publicat des de la data d'aquella fins a la data de celebració de la junta.

III.- El text de la convocatòria va ser el següent: (Exemple: JUNTA GENERAL: Es convoca els socis de la societat * SL a junta general a celebrar, en el domicili social, el dia *, a les * hores. L'ordre del dia és el següent: 1.- Liquidació i extinció de la societat. 2. Delegació de facultats. Signat *.)

(Per a tota societat de capital, la nova redacció de l'art. 174 de la llei diu que la convocatòria expressarà «el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria», i, per tant, caldrà que això consti al certificat).

Per tant, constava, a la convocatòria, la liquidació proposada i va estar a disposició dels socis, al domicili social, la pertinent documentació.

IV.- Celebrada la junta, hi van assistir * socis amb dret a vot, que representen el % de capital, dels quals * socis van assistir personalment, el que representa el % i * socis van assistir per representació, el que representa un percentatge del * del capital.

V.- La junta va adoptar per unanimitat (o indicar majoria) els acords que refereix el certificat.

VI.- Que eleva a públics els acords de la referida junta general i, per tant, ATORGA:

Primer.- Donat que la companyia no té deutes amb tercers, (o en el seu cas: que s'ha procedit a la consignació o assegurament dels seus crèdits, havent d'expressar el nom dels creditors pendents de satisfer, import de les quantitats consignada i assegurada, entitat en què es va consignar o assegurar el pagament dels crèdits vençuts), ha procedit al repartiment entre els socis de l'haver social existent.

Atès que els únics actius de la societat són els diners a la caixa social, que puja a * euros s'ha adjudicat el metàl·lic a raó de ** euros per a cada participació. Per tant, el senyor * , major d'edat, * veí de * i DNI/NIF *, titular de * participacions, números 1 a * inclòs, ha rebut * euros: i el senyor *, major d'edat, *, veí de * i DNI/NIF * titular de * participacions, números * a *, inclòs, ha rebut * euros.

Tots els socis han acceptat per unanimitat tots els acords, i es dóna per liquidada la societat.

Segon.- El senyor compareixent declara:

A).- Que el balanç final de liquidació ha estat aprovat per la junta general, i, han estat aprovats l'informe complet sobre les operacions de liquidació i la divisió entre els socis.(Detallar, si és el cas, l'oposició i el fet d'haver transcorregut el termini de dos mesos que indica l'art. 118 de la Llei per a poder impugnar el repartiment)

B).- Que s'ha procedit al repartiment expressat a cada soci.

C).- Que em lliura còpia del balanç final de liquidació, que subscriu a la meva presència i deixo unit a aquesta matriu; i que la relació dels socis, la seva identitat i el valor de liquidació ja ha estat consignat anteriorment.

D).- Que en la qualitat de Liquidador assumeix l'obligació de conservar els llibres i documents que indica l'art. 247 del Reglament del Registre Mercantil, durant el termini de sis anys a comptar de la data de l'assentament de cancel·lació de la societat.

E).- Que, sota la seva responsabilitat, i als efectes d'allò que estableix l'article 20 de la llei 38/1999 de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, manifesta que la societat que ara es dissol no ha promogut cap edificació de les que hagin de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR