Escriptura d'ampliació de capital de SA amb creació d'accions privilegiades. Junta convocada

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aEnero 2024Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Nota
  • 2.1 Observació prèvia
 • 3 Comentari
  • 3.1 Llibre Registre
  • 3.2 Accions privilegiades
   • 3.2.1 Norma legal
   • 3.2.2 Classes d'accions privilegiades
  • 3.3 Regles de l'augment de capital d'una SA amb aportació dinerària
  • 3.4 Aportació part dinerària i part no dinerària
  • 3.5 Textos legals a tenir en compte
  • 3.6 Nota fiscal ampliació
 • 4 Advertència
  • 4.1 Protecció de determinats sectors
 • 5 Doctrina Administrativa citada
 • 6 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Observació prèvia

Normalment, en les societats Anònimes de gran volum els acords d'augment de capital no s'adopten en Junta Universal.

Observeu que donat el principi de preferència que tot soci té per a concórrer a l'ampliació de capital aquesta normalment vindrà en dues fases: a) la de l'acord d'ampliació, sigui o no amb prima, sigui o no creant accions privilegiades i amb la pertinent delegació a l'òrgan d'Administració, termini i condicions, etc., disposant el soci del termini mínim d'un mes per a concórrer a l'ampliació (art. 305 de la Ley de Sociedades de Capital, abans art. 158 de la llei de SA) i b) l'execució de l'acord per l'òrgan d'administració (per a aquest cas, em remeto al formulari Ampliació de capital de SA amb base a delegació en l'òrgan d'administració (CAPITAL AUTORITZAT en aquesta mateixa Obra).

Res no impedeix que a la junta convocada assisteixin tots els socis i tots renunciïn al seu dret de preferència o en facin ús i donin la seva conformitat als acords. Aquest és el supòsit d'aquest Formulari EN EL QUAL HI HA UNA AMPLIACIÓ AMB PRIMA i LA CREACIÓ D'ACCIONS PRIVILEGIADES.

Naturalment, també es podrà fer ús del disposat a l'art. 308 de la Ley de Sociedades de Capital (abans art. 159 de la LSA): suprimir el dret de preferència dels socis i en tal cas, en la convocatòria, anunciar el pertinent informe de l'administració més la valoració de l'auditor en les termes que regula l'esmentat article i llavors la Junta podrà ser convocada i que no assisteixin tots els socis.


NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), * (professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. (Esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.). Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF A-*.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Comprovació de Revocació del Número d'Identificació Fiscal. Jo, el Notari, faig constar expressament que he complert amb l'obligació de consultar si el CIF de la societat, ha estat objecte de revocació per part de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Realitzada la consulta en el Registre dels CIF revocats de la AEAT, resulta que el corresponent a aquesta societat no es troba en aquest Registre dels CIF revocats.

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números pertinents de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten:

a).- Del seu càrrec d'administrador únic de la societat (o administrador solidari,

i b).- Dels acords de la Junta General de la societat, degudament convocada que sota la Presidència del Sr. *, actuant de secretari el Sr. *, es va celebrar en el domicili social el dia *, segons certificació, que incorporo a aquesta matriu, expedida per l'Administrador únic (o solidari, mancomunats, el secretari del Consell d'Administració, amb el vistiplau del president), signatura/es que legitimo per ser-me coneguda/es (o per altres mitjans), i en la qual consta que els acords van ser aprovats per unanimitat (o indicar la majoria) i adoptats en votació separada tal com ordena l'art. 197 bis de la Llei de Societats de capital.

En l'esmentada Certificació consta el text literal de la convocatòria, (si hi ha Consell d'Administració: que va ser acordat pel Consell d'Administració en sessió de * ).

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, estimo suficients per a elevar a públics acords socials i, per tant, tots els que es formalitzen en la present.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, estimo suficients per a elevar a públics ampliacions de capital i actes complementaris.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número de la qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici el senyor compareixent té legitimació i exerceix la seva capacitatla mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura d'AMPLIACIÓ DE CAPITAL I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS i EXPOSA
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura d'AMPLIACIÓ DE CAPITAL I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura d'AMPLIACIÓ DE CAPITAL I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS' i EXPOSA:

1.- Que per l'òrgan d'administració es va convocar (segons l'article 176 de la Ley de Sociedades de Capital almenys un mes abans de la data fixada per a la seva celebració) junta general a celebrar en el domicili social el dia *, en primera convocatòria i el següent dia a la mateixa hora, en segona convocatòria.

2.- La convocatòria es va publicar, el dia * en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en el Diari * el dia *. (Atenció al sistema concret previst als Estatuts i aplicant l'art. 173 de la Llei de Societats de capital -segons la redacció donada per la Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital»-).

(En cas de publicació a la web es dirà): La convocatòria es va publicar el dia * a la pàgina web de la societat; l'anunci de la convocatòria a la web ha estat publicat des de la data d'aquella fins a la data de celebració de la junta.

3.- El text de la convocatòria va ser el següent:

«JUNTA EXTRAORDINÀRIA: Es convoca els accionistes de la societat * SA a la junta general extraordinària a celebrar en el domicili social el dia *, a les * hores i en primera convocatòria i, si escau, al següent dia i a la mateixa hora, en segona convocatòria. L'ordre del dia és el següent: 1. Ampliació de capital amb una prima d'emissió de * euros, creació d'accions privilegiades i, en el seu cas, delegació en l'òrgan d'administració per a la seva execució en la forma legal i creació d'accions privilegiades. 2.- Modificar els arts. * i * dels estatuts socials. Els socis tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació i de l'informe sobre aquesta i a demanar el lliurement...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR