Escriptura d'ampliació de capital de S.A amb base a la delegació a l'òrgan d'administració en junta universal (capital autoritzat)

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aAbril 2022

[[Categoría:Ampliació capital i desembossos SA]|10]Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Nota
 • 3 Model d'escriptura
 • 4 Comentari
  • 4.1 Ampliació en general
  • 4.2 Especialitat en el cas de capital autoritzat
  • 4.3 Nota fiscal ampliació
 • 5 Doctrina Administrativa citada
 • 6 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assitent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Normalment, en les societats anònimes de gran volum els acords d'augment de capital no s'adopten en junta universal. S'acorda facultar l'òrgan d'administració per tal que ofereixi les noves accions als socis i en el seu moment executi l'acord.

El present formulari és d'execució de l'acord pel qual es va facultar l'òrgan d'administració per ampliar, en una o més vegades, el capital social, oferint les noves accions als socis.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), * (professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SA, domiciliada a *; constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel notari de *, senyor *, el dia *; adaptada a la nova legislació, en escriptura atorgada sota la meva fe, el dia *; inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, foli *, full *, inscripció *.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten:

1.- Del seu càrrec d'administrador únic de la societat (o' administrador solidari, mancomunats, o secretari o sotssecretari del consell d'administració, membre del consell especialment facultat, etc.) nomenat, pel termini de CINC/SIS anys, a l'escriptura de constitució (o de nomenament de càrrecs del dia *, davant del notari de *, Sr. *), càrrec que assevera vigent.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

2.- Dels acords de la junta general universal de la societat, celebrada al domicili social, el dia *, actuant de president el Sr. * i de secretari el Sr. *, segons s'acredita amb el certificat, que incorporo a aquesta matriu, expedit per l'administrador únic (o solidari, mancomunats, el secretari del consell d'administració, amb el vistiplau del president), signatura/es que legitimo per ser-me coneguda/es (o per altres mitjans); a la certificació consta que els acords van ser aprovats per unanimitat (o indicar la majoria) i adoptats en votació separada com ordena l'art. 197 bis de la llei de Societats de capital.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència. I jo, el notari, considero suficients les referides facultats per a elevar a públics acords de la societat.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número de la qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici el senyor compareixent té legitimació i exerceix la seva capacitatla mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura d'AMPLIACIÓ DE CAPITAL I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS i EXPOSA
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura d'AMPLIACIÓ DE CAPITAL I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura d'AMPLIACIÓ DE CAPITAL I MODIFICACIÓ D'ESTATUTS' i EXPOSA:

1.- Que es va convocar junta general mitjançant anunci publicat en «el Boletín Oficial del Registro Mercantil» i en el Diari *, en els que hi consta la proposta literal i els drets dels socis. Uneixo a aquesta matriu còpia dels esmenats anuncis (o fotocòpia testimoniada).

2.- Que es va emetre per l'òrgan d'administració el preceptiu informe, justificant l'ampliació pretesa i la seva data, informe que s'incorpora a aquesta matriu.

3.- Que la proposta fou la següent: (Exemple: «Facultar el consell d'administració per poder executar l'acord d'ampliació del capital social fins a la xifra màxima de * euros, en una o diverses vegades i en el termini màxim de * anys, oferir les noves accions als accionistes de la societat, modificar tantes vegades com calgui l'art. * dels estatuts referent al capital social i poder atorgar les corresponents escriptures, sense limitació».

4. Que els acords van ser aprovats per unanimitat, (o per socis que representen el *% del capital.

5. El consell d'administració en sessió celebrada el dia *, acordà procedir a iniciar l'ampliació autoritzada, fins a la xifra de * euros, mitjançant la creació de * accions nominatives, de * euros de valor nominal cada una, (amb una prima, si escau, de * Euros). Es va oferir als accionistes per tal que fessin ús del seu dret de preferència en el termini d'un mes des de la publicació en el BORME, la qual tingué lloc el dia *.

6. Transcorregut l'esmentat termini, es varen subscriure * accions, per un total import de * euros, i, com que no estava prevista l'oferta a tercers, el consell d'administració acordà tancar, de moment la subscripció, ampliant el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR