Escriptura de constitució d'una S.A. unipersonal

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aOctubre 2023Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Nota
 • 3 Model d'escriptura
 • 4 Comentari
  • 4.1 Novedades LSC
  • 4.2 Normes generals
  • 4.3 La unipersonalitat
  • 4.4 Noves normes
  • 4.5 DIRECTIVA EUROPEA
 • 5 Legislación citada
 • 6 Doctrina Administrativa citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència a *,

COMPAREIX:

El senyor *, major d'edat, * (estat civil, règim matrimonial, i professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *...

Tors són de nacionalitat i residència espanyoles i veïnatge civil català. (Indicar, si escau, la documentació aportada: certificat d'empadronament, declaració davant de Registre Civil, etc.).

Intervé en el seu propi nom i dret.

El/La identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT ANÒNIMA i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT ANÒNIMA i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de CONSTITUCIÓ DE SOCIETAT ANÒNIMA i EXPOSA:

I.- Que ha decidit constituir una societat anònima de nacionalitat espanyola que es denominarà * SA, originàriament SOCIETAT UNIPERSONAL.

II.- Que amb aquesta denominació no n'existeix cap altra al Registre de Societats, la qual cosa acrediten amb el pertinent certificat de l'esmentat Registre, que em lliuren i incorporo a aquesta matriu, per a la seva transcripció a les còpies (o es farà referència al certificat obtingut en forma telemàtica).

III.- Que la quantia total aproximada de les despeses de constitució de la societat, tant les ja satisfetes com les merament previstes fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil, és de * Euros.

IV.- Exposat el que precedeix, ATORGA:

PRIMER.- El compareixent, com a únic soci, constitueix una societat anònima, de nacionalitat espanyola, que es denomina * SA. , és originàriament unipersonal i es regirà per la Ley de Sociedades de Capital, altres disposicions legals aplicables i, especialment, pels seus estatuts, estesos en * folis de paper comú.

Aquests estatuts, llegits, aprovats i signats pel soci únic queden incorporats a aquesta matriu de la qual en formen part integrant.

SEGON.- CNAE: Als efectes del que disposa la «Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización», es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu la Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER.- SUBSCRIPCIÓ I DESEMBÓS.

El capital social es fixa en * accions nominatives, de * euros de valor nominal cadascuna, representades per títols, numerades correlativament de l'1 al *, ambdós inclosos, totalment desembossades.

Les accions representatives del capital social han quedat íntegrament subscrites i desembossades per l'únic soci mitjançant l'aportació que a continuació s'indica:

(Detallar aportació dinerària o no dinerària).

En pagament de la seva aportació se li adjudiquen la totalitat de les accions de la companyia.

(En cas d'aportació dinerària, cal afegir): L'expressada aportació ha estat ingressada en una entitat bancària a nom de la societat; així resulta del certificat que s'uneix a aquesta matriu.

(En cas d'aportació no dinerària caldrà portar l'informe de l'expert independent designat pel Registrador Mercantil).

QUART.- DESIGNACIÓ DE L'ÒRGAN D'ADMINISTRACIÓ.-

D'acord amb el que s'estableix en els estatuts socials, la societat serà regida i administrada per *.

El soci nomena per a l'esmentat/s càrrec/s pel termini de sis anys a *.... (si no és el mateix soci fundador o hi hagués més d'un administrador o consell, poden concórrer el o els nomenats a efectes de documentar la seva acceptació).

El/s nomenat/s accepta/en el/s seu/s càrrec/s i en pren/en possessió, prometent desenvolupar-lo/s amb lleialtat i diligència i manifesta/en que no l'/els afecta cap de les prohibicions de l'article 213 de la Llei de societats de capital, ni cap de les incompatibilitats legals, en especial les de la Llei 3/2015 de 30 març la qual...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR