Escriptura de cessament i nomenament d'administrador de S.L en junta universal

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aEnero 2023Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Nota
 • 3 Model d'escriptura
 • 4 Comentari
  • 4.1 Junta universal
  • 4.2 Especialitats del cessament i nomenament de càrrecs
   • 4.2.1 Indicacions generals sobre cessament i nomenaments de càrrecs
   • 4.2.2 Casos especials
   • 4.2.3 Reelecció d'administrador
   • 4.2.4 Casos més freqüents en els quals no cal la notificació (o mitjà supletori)
   • 4.2.5 Casos en els quals s'aconsella la notificació, encara que pot discutir-se si és necessària
   • 4.2.6 Sucursals
  • 4.3 Actuació de l'administrador encara no inscrit
  • 4.4 Actuació de l'administrador cessat. Cessament no publicat en B.O. del Registre Mercantil
  • 4.5 Protecció de determinats sectors
 • 5 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citada
 • 6 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), * (professió o activitat), de nacionalitat i residència espanyoles, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil «*», SOCIETAT LIMITADA, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. (esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.) Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF B-*.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, es fa constar pel compareixent que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten:

1.- Del seu càrrec d'administrador únic (indicar, si escau, les altres possibilitats: mancomunats, solidari, secretari o sotssecretari del consell d'administració, conseller especialment facultat, etc.) de la societat, nomenat, pel termini indefinit (o per * anys) a l'escriptura de constitució social (o per acord de la junta general de *, elevat a públic en l'escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, senyor *), nomenament que va causar la inscripció * al Registre Mercantil (o per l'acord de la junta que ara es formalitza, etc.).

(Si escau) Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

2.- Dels acords de la junta general universal de la societat celebrada al domicili social, el dia *, actuant de president el Sr. * i de secretari el Sr. *, segons s'acredita amb el certificat, que incorporo a aquesta matriu, expedit per l'administrador únic (o solidari, dos mancomunats, el secretari o sotssecretari del consell d'administració, etc.), signatura/es que legitimo per ser-me coneguda/es (o per altres mitjans); a la certificació consta que els acords van ser aprovats per unanimitat (o indicar la majoria) i adoptats en votació separada com ordena l'art. 197 de la Llei de Societats de Capital.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, estimo suficients per a elevar a públics acords de la societat i actes complementaris.

El/La identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideixen amb el de la seva Identificació fiscal.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici té legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de CESSAMENT I NOMENAMENT DE CÀRRECS i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de CESSAMENT I NOMENAMENT DE CÀRRECS i EXPOSA:
 • A judici meu té legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d?aquesta Escriptura de CESSAMENT I NOMENAMENT DE CÀRRECS i EXPOSA:

I.- Que eleva a públics els acords de la referida junta general, i, per tant, en representació de *, SL, ATORGA:

PRIMER.- Es declara el cessament de l'administrador de la societat (únic, solidari, mancomunats, de tots els membres del Consell, etc., i en el cas d'haver esgotat el termini es dirà:) en haver finalitzat el termini pel qual va ser nomenat, (i s'aprova la seva gestió). (ULL ALS TERMES CONCRETS QUE DIGUI EL CERTIFICAT, atès que pot ser que no s'hagi aprovat la gestió o que a més s'agraeixen els serveis prestats o conté altres manifestacions).

SEGON.

(Opció 1. Reelecció:)

Es nomena i, en el que calgui queda reelegit Administrador únic (o administradors en el supòsit de més d'un i amb igual caràcter de solidaris o mancomunats) per temps indefinit (o el que fixin els Estatuts) al Sr *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili en * i DNI *. (etc.)

El nomenat, (si escau, poseu plurals) present en la Junta, VA ACCEPTAR el seu càrrec va prendre possessió d'aquest, prometent exercir-lo amb lleialtat i diligència, i manifesta que no l'afecta cap de les prohibicions de l'art. 213 de la Llei de Societats de Capital ni altres incompatibilitats legals, especialment ni les de la Llei 3/2015 de 30 de març ni les de les altres disposicions legals, estatals o autonòmiques aplicables, la qual cosa van ratificar tots els assistents.

(Opció 2. Nomenament nou:)

Optar pel sistema de (s'indicarà la modificació com passar d'un a dos o més, de més d'un a un, de solidari/s a mancomunats, etc.) i, en conseqüència:

Es nomena Administrador únic (o administradors solidaris, o administradors mancomunats o Consellers) per temps indefinit (o el que fixin els Estatuts) al Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili en * i DNI * (etc.)

El nomenat, (o indiqueu plurals) present en la Junta, VA ACCEPTAR el seu càrrec va prendre possessió d'aquest, prometent exercir-lo amb lleialtat i diligència, manifestant que no l'afecta cap de les prohibicions dell'art. 213 de la Llei de Societats de Capital ni les incompatibilitats legals, especialment ni les de la Llei 3/2015 de 30 de març ni les de les altres disposicions legals, estatals o autonòmiques aplicables, la qual cosa van ratificar tots els assistents.

(En tot cas: ATENCIÓ: Possible compareixença de l'administrador/és destituït/s, PER A DONAR-SE PER NOTIFICAT o requeriment per a la pertinent notificació).

requeriment per a la pertinent notificació.)

PRESENTACIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part interessada, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica al Registre Mercantil corresponent. (Indiqueu si el presentador és el notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part interessada, i fetes les advertències expresses, no es procedirà a la presentació telemàtica ni per tele-fax d'aquesta escriptura al Registre Mercantil, d'acord amb el que disposa el número 3 de l'article 249 del Reglament notarial.

ADVERTÈNCIA REGISTRAL:

Queda informat el compareixent que, per tal de poder inscriure en el Registre Mercantil els actes formalitzats en la present escriptura, cal que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR