Escriptura d'escissió parcial de S.A a favor d'una S.A.

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aSeptiembre 2021Contenido
 • 1 Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 FORMULARI PROPOSAT
 • 3 Nota
 • 4 Model d'escriptura
 • 5 Comentari
  • 5.1 Modalitats
  • 5.2 Normes
   • 5.2.1 Projecte d'escissió
   • 5.2.2 Convocatòria de Junta General
   • 5.2.3 Balanç
   • 5.2.4 Informe de l'expert
   • 5.2.5 Informe dels Administradors
   • 5.2.6 Junta general
   • 5.2.7 Certificat i escriptura
   • 5.2.8 Publicitat
   • 5.2.9 Cas especial: societat participada
   • 5.2.10 Inscripció
   • 5.2.11 Situació dels treballadors
   • 5.2.12 Eficàcia de l'escissió
   • 5.2.13 Subsistència de responsabilitat
   • 5.2.14 Acord unànime d'escissió
  • 5.3 Efectes de la fusió i de l'escissió en el cas de finques de la societat escindida o absorbida.
  • 5.4 Nota fiscal
  • 5.5 Data a efectes comptables
 • 6 Advertència
 • 7 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 8 Legislación citada
Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021

A Catalunya el DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021. El Decret disposa que la persona major d'edat que necessita suport per a exercir la seva capacitat jurídica en condicions d'igualtat pot sol·licitar la constitució de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya i que a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada ja no es poden constituir amb relació a les persones majors d'edat. Se'ls aplicarà, si escau, el règim de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya, redactats de nou per aquest Decret llei.

Es efensa que ara ja NO és correcte utilitzar la fórmula notarial clàssica quan es deia que un atorgant té capacitat per a * , capacitat legal necessària i fórmules similars, ja que tota persona té capacitat sense perjudici del cas en què a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica, li siguin exigibles mesures d?assistència o suport (voluntàries, intervenció del curador o del defensor judicial i guarda de fet) que han de constar i complir-se en el títol.

Si es decideix que és procedent modificar la fórmula tradicional, caldrà utilitzar noves fórmules, fins a la consolidació d'alguna d'elles; (s'ofereixen en el cos del formulari les dues opcions que proposa la Circular informativa 2/2021 de la Comisión Permanente del Notariado i caben altres). Pot ser convenient en l'Atorgament i autorització fer constar que consent/en i signa/en, tenint el/els atorgants al meu judici, discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic..

FORMULARI PROPOSAT

Es tracta de l'escissió parcial d'una SA, de forma que una part es traspassa a una societat també anònima. En el formulari compareixen els representants de les dues societats; no s'oblidi la possibilitat que les societats estiguin participades (íntegrament o més d'un 90), ja que la llei 3/2009, de 3 d'abril conté regles especials als arts. 49 i següents que estalvien determinats requisits i acords. Les Juntes poden ser universals o convocades.

Es pot veure, per tal d'acomplir tots els requisits legals, el tema:«Reglas generales de la fusión o escisión de sociedades

Nota

La Ley de Sociedades de Capital, fins i tot després de la modificació de determinats preceptes per les lleis posteriors, no regula les modificacions estructurals que segueixen regint-se per la Ley 3/2009, de 3 de abril sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, amb les modificacions posteriors; naturalment, caldrà aplicar per a les juntes convocades la redacció actual de l'art. 173 de la Llei de Societats de Capital i tenir en compte les modificacions fetes per lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Cal destacar la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo (que va entrar en vigor el 24 de desembre de 2014) que ha donat nova redacció a diversos articles de la Ley de Societats de Capital, interessant, nombroses normes sobre les societats anònimes cotitzades, i unes altres aplicables a totes les societats de capital.

És procedent indicar que un principi acceptat per la legislació de la Unió Europea és garantir la llibertat per a dur a terme modificacions estructurals transfrontereres i per a canviar la llei aplicable a la societat mitjançant una transformació, o per a realitzar fusions o escissions transfrontereres. A partir d'aquí, qualsevol obstacle a aquesta llibertat ha d'estar sotmès al "principi de proporcionalitat" tal com ha estat interpretat per la jurisprudència; es pot veure la AJMer núm. 2, 28 de juliol de 2020, de Madrid. [j 1]

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i en totes dues com l'opció 2.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

EL SENYOR *, major d'edat, *(és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), (professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

I EL SENYOR *, major d'edat, (és preferible fer constar data de naixement per a facilitar la confecció de l'índex), * (professió o activitat) , veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/ NIF vigent, número *.

INTERVENEN:

a.- El senyor A *, en qualitat d'administrador únic, (solidari, dos mancomunats, president o vicepresident, secretari o sotssecretari del consell o simplement membre del consell d'administració) de la companyia mercantil ALFA SA (la SA que s'escindeix parcialment): (CIF número A-*), domiciliada a *, al carrer *, número *, constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada davant del notari *, el dia *; adaptada a la legislació vigent, en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *. Es troba inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, foli *, full número *, inscripció *ª.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És Procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten:

1.- Del seu càrrec d'administrador únic (indicar, si escau, les altres possibilitats) de la societat, nomenat, pel termini de cinc/sis anys, per acord de la junta general de *, elevat a públic a l'escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, senyor *, nomenament que va causar la inscripció *ª al Registre Mercantil.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura de cessament i nomenament de càrrecs, que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

2.- Dels acords de la junta general universal de la societat, celebrada al domicili social, el dia *, actuant de president el Sr. * i de secretari el Sr. *, segons s'acredita amb el certificat, que incorporo a aquesta matriu, expedit per l'administrador únic, (o solidari, dos mancomunats, el secretari del consell d'administració, etc.) signatura/es que legitimo per ser-me coneguda/es (o per altres mitjans); a la certificació consta que els acords van ser aprovats per unanimitat (o indicar la majoria) i adoptats en votació separada com ordena l'art. 197 bis de la llei de Societats de capital.

(ATENCIÓ:' En cas de no ser Universal: s'indicarà la convocatòria i la seva antelació, el convocant, etc. i en l'apartat Atorgament cal indicar la transcripció literal de la proposta i la manifestació de l'atorgant sobre el compliment de la informació que esmenta l'art. 39 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril sobre modificacions estructurals de les societats mercantils. Vegeu comentari.)

b).- El Sr. B en qualitat d'administrador únic, (solidari, dos mancomunats, president o vicepresident, secretari o sotssecretari del consell o simplement membre del consell d'administració) de la companyia mercantil BETA SA, (una de les SA beneficiàries): (CIF número A-*), domiciliada a *, al carrer *, número *, constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada davant del notari de *, Sr. *, el dia *; adaptada a la legislació vigent, en escriptura atorgada davant el Notari *, el dia *. Es troba inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, foli *, full número *...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR