ORDRE JUS/292/2012, d'1 d'octubre, sobre l'enviament telemàtic dels recursos contra les qualificacions negatives dels registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Justícia
Rango de LeyOrdre

La Llei 5/2009, de 28 d’abril, dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya, regula el règim dels recursos interposats contra les qualificacions negatives dels registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya, quan es fonamentin en normes de dret català o en la seva infracció.

La competència per resoldre aquests recursos correspon a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques. La Llei 5/2009, de 28 d’abril, estableix un termini d’un mes per resoldre sobre la pròpia competència i tres mesos per dictar la corresponent resolució, establint-se que la manca de resolució en aquest termini produeix l’efecte de la desestimació del recurs. Ara bé, la tramitació de l’expedient imposa una sèrie d’obligacions al registrador, que endarrereix la recepció de l’expedient a la Direcció General. Per això, sembla convenient que la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques tingui coneixement dels recursos interposats que siguin de la seva competència immediatament a què siguin presentats, sense esperar a la finalització de l’expedient.

Per altra banda, la Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, té, entre les seves finalitats, la de promoure activitats que siguin més àgils, més eficaces i més eficients mitjançant l’ús dels mitjans electrònics. Aquesta Llei s’aplica també en les relacions entre les administracions públiques catalanes i entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, com el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles i el seu Deganat català.

En aplicació d’aquesta norma, i comptant amb l’experiència dels registradors en la utilització de mitjans telemàtics, sembla convenient establir que les comunicacions dels registradors amb la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques s’han de fer via telemàtica.

Atesa la sol·licitud efectuada pel degà dels registradors de la propietat, mercantils i de bens mobles de Catalunya;

Atès que el Deganat dels registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya i el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya han dissenyat una aplicació per remetre telemàticament documents des dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR