Llei de Creació de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (Llei 24/1987, de 28 de desembre)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

L'article 54 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat podrà constituir empreses públiques com a mitjà d'execució de les funcions que siguin de la seva competència. D'altra banda, l'article 37.4 del mateix Estatut d'Autonomia estableix que totes les normes, disposicions i actes esmentats del Consell Executiu o Govern i de l'Administració de la Generalitat que ho requeriran seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, reconeix que la dinàmica de les funcions assumides per la Generalitat i, a vegades, la mateixa estructura de les transferències determinen la creació d'entitats amb personalitat jurídica pròpia, la finalitat de les quals és la gestió de serveis públics o la realització d'operacions econòmiques relacionades amb les funcions de la Generalitat. Les activitats relacionades amb l'edició, la distribució i la venda del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) exigeixen la prestació d'aquella mena de serveis que expliciten els articles 1 i 3 de l'esmentada Llei de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, per la qual cosa cal crear l'entitat autònoma comercial corresponent, de manera que, d'acord amb els criteris de rendibilitat, economia i productivitat establerts per l'article 2.1 de la dita Llei, pugui acollir-se al règim jurídic que regula l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, no sols per a allò que afecta el DOGC, sinó també per a acomplir les tasques tècniques i comercials derivades de l'activitat editorial de la Generalitat i de les seves publicacions que li siguin encomanades.

ARTICLE 1

-1 Es crea l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, de caràcter comercial, adscrita al Departament de la Presidència, amb personalitat jurídica, patrimoni propi i plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves funcions.

-2 (Derogat)

ARTICLE 2

L'Entitat es regeix, en tot allò que li és aplicable, per la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, i per la resta de normativa aplicable a les entitats autònomes de la Generalitat.

ARTICLE 3

Correspon a l'Entitat:

  1. Exercir les funcions tècniques, econòmiques i administratives relacionades amb l'edició, la distribució i la difusió del DOGC.

  2. Difondre el dret vigent a Catalunya i elaborar les versions consolidades de les normes.

  3. Editar les publicacions de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional.

  4. Distribuir i vendre totes les publicacions de la Generalitat i del seu sector públic institucional.

ARTICLE 4

Els òrgans rectors de l'Entitat són el Consell d'Administració i el director. Aquest últim és contractat en règim laboral d'acord amb el que disposa el Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, que regula la relació laboral especial del personal d'alta direcció, i és nomenat pel conseller de la Presidència. La composició del Consell d'Administració ha de ser determinada per reglament i els membres han de ser nomenats pel Consell Executiu, excepte el director.

ARTICLE 5

-1 El règim de contractació de l'Entitat és el propi dels organismes públics en tot allò que els seus estatuts no determinen com a sotmès al dret civil i mercantil.

-2 (Derogat)

-3 (Derogat)

ARTICLE 6

ARTICLE 7

Els mitjans econòmics de l'Entitat consisteixen en:

  1. El ingressos derivats de la taxa per la publicació al DOGC.

  2. Els ingressos generats per la prestació de serveis desenvolupats en l'exercici de les seves funcions.

  3. Les transferències i les subvencions que li reconeixen els pressupostos de la Generalitat.

  4. Les subvencions i les donacions fetes per persones públiques o privades.

  5. Els recursos procedents del seu patrimoni o de les rendes d'aquest.

  6. Qualssevol altres recursos autoritzats per llei.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

En el supòsit que en crear-se l'Entitat no hagi estat aprovat encara el Pressupost de la Generalitat per al 1988, l'estat de despeses del pressupost de l'Entitat serà constituït pels crèdits consignats al Servei Pressupostari 04, Direcció General del Diari Oficial i de Publicacions, del Departament de la Presidència; en conseqüència, a l'entrada en vigor d'aquesta Llei es procedirà a dotar aquest servei amb els romanents que hi hagi. En aquest mateix supòsit, l'estat d'ingressos serà constituït per la transferència de crèdits del Departament de la Presidència a l'organisme autònom per un import igual al dels romanents existents; en conseqüència, fins que no serà aprovat el pressupost de l'organisme autònom per al 1988, els ingressos produïts per la venda de publicacions i per la publicació d'anuncis oficials i d'altres en el DOGC seran ingressats a la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA

Per a un període màxim de cinc anys, i amb la finalitat de coadjuvar a posar-la en funcionament, poden ésser adscrits a l'Entitat, en comissió de serveis, funcionaris de la Generalitat.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

El Consell Executiu ha de dictar les disposicions necessàries per al desenvolupament d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.