ORDRE PRE/44/2006, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a emissores de ràdio i televisió i a empreses periodístiques editores de premsa digital en català o en aranès, de gestió privada.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

PRE/44/2006, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a emissores de ràdio i televisió i a empreses periodístiques editores de premsa digital en català o en aranès, de gestió privada.

Els mitjans de comunicació que utilitzen la llengua catalana o aranesa han d'enfrontar-se diàriament a un desavantatge competitiu respecte als mitjans de la competència fets en altres idiomes i, per tant, amb moltes més expectatives de mercat. Per aquest motiu, i considerant la funció que desenvolupen aquests mitjans per afavorir la cohesió social i territorial i l'enriquiment del patrimoni cultural del país, cal tenir present la seva viabilitat en la vertebració de l'espai català de comunicació, tot això sense oblidar la realitat empresarial del sector.

Fins a l'any 2004 els mitjans de comunicació que havien rebut ajuts per part de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Institut Català de les Indústries Culturals, havien estat els que desenvolupaven les seves actuacions mitjançant la premsa escrita. No obstant, l'any 2005 el Govern de la Generalitat, mitjançant la Secretaria de Comunicació del Departament de la Presidència, va considerar oportú iniciar una nova línia de subvencions adreçada a promoure la millora i la consolidació del sector audiovisual, concretament ràdios, televisions locals i comarcals i premsa digital en català o en aranès.

Les bases reguladores de les subvencions objecte d'aquesta Ordre mantenen la mateixa finalitat de consolidar les empreses i les entitats que operin en l'espai català de comunicació.

Atès el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i els preceptes bàsics de la Llei General de Subvencions;

Atesa l'Ordre del Departament d'Economia i Finances d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997);

En aplicació del que disposa l'article 92.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,

Ordeno:

Article únic

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a emissores de ràdio i televisió i a empreses periodístiques editores de premsa digital en català o en aranès, de gestió privada, que figuren als annexos 1, 2, 3 i 4.

Disposició derogatòria

Queda derogada l'Ordre PRE/22/2005, d'11 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a emissores de ràdio i televisió i a empreses periodístiques editores de premsa digital en català o en aranès.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 23 de febrer de 2006

Josep Bargalló Valls

Conseller primer

Annex 1

Bases generals

.1 Objecte

Aquestes bases tenen com a objecte regular les subvencions a emissores de ràdio i de televisió de caràcter privat, i a empreses periodístiques de titularitat privada que editin i difonguin publicacions digitals a través d'Internet, en català o en aranès, per tal de contribuir a la vertebració d'un espai de comunicació social i procurar enriquir el patrimoni cultural del país, amb l'objectiu d'ampliar i consolidar els mitjans de comunicació en aquestes llengües, així com fomentar aquelles emissores de ràdio i televisió que no realitzin una programació inadequada.

.2 Destinataris/àries

2.1 Poden sol·licitar les subvencions regulades a l'annex 2 d'aquestes bases les emissores de ràdio, d'acord amb la definició inclosa a la base 3.1 d'aquest annex 1. Les emissions han de ser íntegrament en català o en aranès, tret de les excepcions previstes en l'annex 2 esmentat.

2.2 Poden sol·licitar les subvencions regulades a l'annex 3 d'aquestes bases les emissores de televisió, d'acord amb la definició inclosa a la base 3.2 d'aquest annex 1. Les emissions han de ser íntegrament en català o en aranès, tret de les excepcions previstes en l'annex 3 d'aquestes bases.

2.3 Poden sol·licitar les subvencions regulades a l'annex 4 d'aquestes bases, les empreses periodístiques editores de publicacions informatives digitals, d'acord amb les definicions incloses a les bases 3.3 i 3.4 d'aquest annex 1. Les publicacions han d'estar escrites íntegrament en català o en aranès, tret de les excepcions previstes en l'annex 4 d'aquestes bases.

2.4 En cap cas no poden optar a aquestes subvencions:

 1. Les ràdios, televisions i publicacions digitals editades o coeditades per institucions públiques, per entitats privades amb participació majoritària d'institucions públiques en el finançament o govern de l'entitat, o per entitats privades per encàrrec d'institucions públiques.

 2. Les publicacions digitals institucionals, butlletins digitals i, en general, totes les que pel seu objectiu o contingut s'adrecen principalment als socis o membres d'una entitat a través d'internet.

 3. Les publicacions digitals editades per les empreses o entitats que tenen com a activitat principal els serveis d'internet a tercers (connectivitat, allotjament, disseny de webs i d'aplicacions, etc.), conegudes generalment com a ISP (Internet Service Provider).

 4. Els portals i les publicacions digitals de caràcter publicitari o les guies comercials en línia i, en general, totes les publicacions digitals amb finalitat contingut principalment publicitari.

 5. Els suplements de publicacions digitals i les que es difonguin de manera condicionada a una altra publicació digital.

  .3 Definicions

  Als efectes de les subvencions previstes en aquestes bases, s'estableixen les definicions següents:

  3.1 Emissora de radio: persona física o jurídica (societat mercantil o entitat sense afany de lucre), que disposa del corresponent títol o autorització habilitant, que té com a activitat, única o entre d'altres, l'emissió de programes radiofònics, reconeguda en el seu objecte social i si es tracta d'una persona física, per mitjà de l'alta en l'impost d'activitats econòmiques.

  3.2 Emissora de televisió: persona física o jurídica (societat mercantil o entitat sense afany de lucre), que disposa del corresponent títol o autorització habilitant, que té com a activitat, única o entre d'altres, l'emissió de programes televisius, reconeguda en el seu objecte social i si es tracta d'una persona física, per mitjà de l'alta en l'impost d'activitats econòmiques.

  3.3 Empresa periodística: persona física o jurídica (societat mercantil o entitat sense afany de lucre) que té com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de publicacions informatives digitals, reconeguda en el seu objecte social i si es tracta d'una persona física per mitjà de l'alta en l'impost d'activitats econòmiques.

  3.4 Publicació informativa digital: la que s'edita en suport digital, amb continguts periodístics majoritàriament propis i actualitzats regularment, i es difon íntegrament a través d'Internet, en un lloc web (sota un mateix domini) i amb propòsit de durada indefinida. Les publicacions digitals han d'indicar amb claredat les dades de l'empresa o entitat editora, segons...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR