ORDRE ECF/16/2004, de 20 de gener, per la qual s'autoritza l'emissió de deute de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya durant el període de pròrroga pressupostària.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Economia i Finances
Rango de LeyOrdre

ORDRE ECF/16/2004, de 20 de gener, per la qual s'autoritza l'emissió de deute de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya durant el període de pròrroga pressupostària.

Atès que d'acord amb el que estableix l'article 33 de la Llei de finances públiques de Catalunya s'ha prorrogat per a l'exercici 2004 la Llei 30/2002, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003, en els termes i les condicions que es determinen en el Decret 341/2003, de 29 de desembre;

Atès que l'objecte d'aquesta Ordre és disposar l'emissió de deute de la tresoreria per a l'any 2004 mentre es mantingui el període de pròrroga pressupostària;

Vist el que disposen els articles 17 i 19.3 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

Vist el que disposen els articles 35.6, 35.7 i 35.33 de la Llei 30/2002, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2003, prorrogat per al 2004;

En ús de les facultats que em són conferides per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

.1 Disposar l'emissió de deute de la tresoreria de la Generalitat de Catalunya per l'any 2004, amb diverses dates de col·locació i amb períodes de reemborsament de fins a un any, destinat a atendre necessitats transitòries de tresoreria de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el que estableix l'article 35 de la Llei 30/2002, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2003, prorrogats per a l'any 2004.

.2 El deute de la tresoreria s'emetrà mitjançant valors negociables representats en anotacions en compte, que seran adjudicats mitjançant subhastes competitives entre les entitats que hagin subscrit el corresponent conveni de col·laboració amb la Generalitat.

.3 El deute de la tresoreria emès amb les condicions que estableix aquesta Ordre es denominarà Pagarés de tresoreria de la Generalitat de Catalunya, serà considerat un actiu de rendiment implícit i l'admetrà a cotització d'ofici la Borsa de Valors de Barcelona, amb les referències adients als seus venciments.

.4 Les successives col·locacions de pagarés que, mitjançant subhasta, es realitzin al llarg de l'any 2004 i no superin l'import màxim en circulació autoritzat per aquesta Ordre, malgrat que es produeixin diferències en el preu, dates de posada en circulació i de reemborsament, entre altres, seran considerades com si formessin part d'una única emissió, d'acord amb el que estableix l'article 4 del Reial decret 291/1992, de 27 de març.

.5 Els pagarés tindran a més les característiques següents:

a) Import màxim en circulació: 725.000.000 d'euros.

b) Nominal: 1.000 euros.

c) Terminis de reemborsament: preferentment 3, 6, 9 i 12 mesos, tot i que serà possible posar valors en circulació en qualsevol termini inferior als 12 mesos.

Així mateix, a efectes d'unificar els vencimentsi per tal de millorar el funcionament del Programa de pagarés, els terminis de venciment podran acomodar-se en un màxim de 15 dies respecte a les durades esmentades anteriorment, sempre que el termini de venciment resultant no sobrepassi els 12 mesos.

d) Tipus d'interès nominal: el resultant de la subhasta.

e) Import de reemborsament: el valor nominal del pagaré.

f) Es registrarà tant la posada en circulació de cada tram adjudicat a les subhastes com les dates d'amortització que corresponguin a cada volum i tram en el Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona.

g) Els valors emesos i representats en anotacions en compte d'acord amb aquest Programa es compensaran i es liquidaran mitjançant el Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona, creat pel Decret 171/1992, de 4 d'agost.

El registre comptable de les anotacions en compte el durà a terme el Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona, d'acord amb elReial decret 116/1992, de 14 de febrer, sobre representació dels valors emesos mitjançant anotacions en compte i compensació i liquidació d'operacions borsàries.

h) L'operativa del mercat secundari se sotmetrà al que disposa l'Ordre de 22 de març de 1994 del Departament d'Economia i Finances.

i) Els valors emesos d'acord amb aquest Programa seran admesos d'ofici a cotització en la Borsa de Valors de Barcelona, amb la comunicació prèvia per part de l'emissor.

.6 Podran participar en les subhastes i en la posterior col·locació dels...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR