Elevació pel jutge de contracte privat de compravenda

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aOctubre 2021
Contenido
 • 1 Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Supòsit del formulari
  • 3.2 Punts d'interès
   • 3.2.1 Legitimació del jutge. El cas d'ignorats hereus
   • 3.2.2 Llicència de parcel·lació
   • 3.2.3 Venda judicial i arrendataris
   • 3.2.4 Referència a despeses de comunitat si estem davant una entitat en PH
   • 3.2.5 Problema si es tracta d'un habitatge
   • 3.2.6 Venda a l'hereu del comprador
   • 3.2.7 Dret a elevar a públic un document privat
   • 3.2.8 Cas de diverses transmissions anteriors
   • 3.2.9 Document privat i justificació del mitjà de pagament
   • 3.2.10 Necessitat o no de protocol·litzar la Sentència
   • 3.2.11 La fermesa de la sentència que condemna a l'elevació a públic del document privat
  • 3.3 Terrenys que confronten amb carreteres de l'Estat
  • 3.4 Temes fiscals
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Advertència: els formularis a partir del 3 de setembre de 2021

A Catalunya el DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021. El Decret disposa que la persona major d'edat que necessita suport per a exercir la seva capacitat jurídica en condicions d'igualtat pot sol·licitar la constitució de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya i que a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, la tutela, la curatela i la potestat parental prorrogada o rehabilitada ja no es poden constituir amb relació a les persones majors d'edat. Se'ls aplicarà, si escau, el règim de l'assistència que regulen els articles 226-1 a 226-7 del Codi civil de Catalunya, redactats de nou per aquest Decret llei.

Es efensa que ara ja NO és correcte utilitzar la fórmula notarial clàssica quan es deia que un atorgant té capacitat per a * , capacitat legal necessària i fórmules similars, ja que tota persona té capacitat sense perjudici del cas en què a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica, li siguin exigibles mesures d’assistència o suport (voluntàries, intervenció del curador o del defensor judicial i guarda de fet) que han de constar i complir-se en el títol.

Si es decideix que és procedent modificar la fórmula tradicional, caldrà utilitzar noves fórmules, fins a la consolidació d'alguna d'elles; (s'ofereixen en el cos del formulari les dues opcions que proposa la Circular informativa 2/2021 de la Comisión Permanente del Notariado i caben altres). Pot ser convenient en l'Atorgament i autorització fer constar que consent/en i signa/en, tenint el/els atorgants al meu judici, discerniment necessari per a prestar lliurement el seu consentiment per l'íntegra comprensió del present instrument públic..

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU , * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *, designat per torn oficial,

COMPAREIXEN :

D'una part,

L'il·lustríssim senyor *,  Jutge de Primera Instància i Instrucció de *.

Actua per la no compareixença de *, amb domicili a * i DNI/NIF *.

Exerceix aquest acte d'autoritat, en virtut del seu càrrec, l'exercici del qual per notorietat em conta exerceix.

I d'una altra,

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, si està casat, indiqueu el règim matrimonial, professió o activitat) veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i representació de ...).

És resident a Espanya i de veïnatge civil * (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Conec al senyor Jutge i identifico a l'altre compareixent pel seu document nacional d'identitat;.

(Judici notarial: opcions)

 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'atorgar aquesta Escriptura de COMPRAVENDA i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat per a l'atorgament d’aquesta Escriptura de COMPRAVENDA i EXPOSEN:
 • Al meu judici els senyors compareixents tenen legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a l'atorgament d’aquesta Escriptura de COMPRAVENDA i EXPOSEN:

I.- Que mitjançant document privat de data *, el Sr. * va vendre al Sr. *, el qual va comprar la finca en aquest document descrita, pel preu i condicions que allí s'expressen. Còpia del document s'uneix a aquesta matriu.

II.- Que el Sr. * (part compradora) va presentar en el Jutjat de Primera Instància número * de *, demanda de judici declaratiu de menor quantia per elevar a públic el contracte de compravenda abans referit, havent estat íntegrament satisfet el preu de la compra.

III.- Presentades les oportunes proves, els documents justificatius del pagament del preu de la venda i completes totes les formalitats processals necessàries, incloent-hi publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i la documental pertinent, va recaure Sentència, avui ferma, de **, en la qual, **, Jutge del Jutjat número ** va dictaminar: «Que ESTIMANT *»

I en els fonaments jurídics consta el següent:

«**»

S'ha tingut a la vista la sentència expressada, donant fe que en relació a l'abans transcrit, no hi ha res que modifiqui o alteri la part transcrita.

IV.- Que complerts els tràmits processals, es va acordar pel senyor jutge l'atorgament de l'escriptura de compravenda, sol·licitant notari de torn.

V.- Que a l'efecte de la pertinent inscripció i compliment dels altres requisits legals, s'indica:

Primer.- DESCRIPCIÓ REGISTRAL DE LA FINCA OBJECTE D'AQUESTA ESCRIPTURA: ...

Títol de la part venedora: *.

Inscrita en el Registre de la Propietat de *, al tom *, llibre *, foli *, finca *.

(Si escau, cal fer referència a les despeses de comunitat).

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2009 i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2009 i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot iniciar-se ja el procediment pertinent per obtenir l'amb concordança; si la real es coneix i coincideix amb la cadastral i hi ha una diferència de superfície inferior al 10% es pot sol·licitar la major cabuda a l'empara de l'art. 201.3 de la LH, però,...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR