Dos models d'economies perifèriques antagòniques des de la perspectiva de la justícia ambiental: la Ribera d'Ebre i el Priorat

AutorXavier Milian Nebot
CargoUniversitat de València
Páginas1-41
REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. X Núm. 2 (2019): 1 41
-Estudio-
1
[https://doi.org/10.17345/rcda2539]
DOS MODELS D’ECONOMIES PERIFÈRIQUES ANTAGÒNICS DES DE LA
PERSPECTIVA DE LA JUSTÍCIA AMBIENTAL: LA RIBERA D’EBRE I EL
PRIORAT
TWO MODELS OF ANTAGONIC PERIPHERAL ECONOMIES FROM THE
PERSPECTIVE OF ENVIRONMENTAL JUSTICE: THE SHORE OF THE
EBRO AND THE PRIORAT
XAVIER MILIAN NEBOT
Universitat de València
xavimiliannebot@gmail.com
Data de recepció: 1 de abril de 2019 / Data d’acceptació: 30 de setembre de 2019
RESUM: La Ribera d’Ebre i el Priorat són dos exemples paradigmàtics
d’economies perifèriques tenint en compte la seva estructura productiva.
Tanmateix, en les darreres dècades ambdues comarques plantegen un model
de desenvolupament socioeconòmic divergent que es tradueix en un model de
justícia ambiental antagònic: mentre a la Ribera d’Ebre s’intensifica el caràcter
d’economia dependent en base a un model de producció extractiu al Priorat
s’assaja un model de desenvolupament endogen com a model alternatiu
d’explotació dels recursos naturals, impulsat per la societat civil i les institucions
públiques. Aquesta disjuntiva planteja la necessitat d’afrontar un debat sobre la
legislació vigent, que no sols planteja reptes importants respecte la justícia
ambiental que cal introduir en la nova producció legislativa, sinó que també té
un fort impacte en el model de desenvolupament socioeconòmic d’aquestes
comarques, que pot representar un punt d’inflexió amb el model imposat durant
la segona meitat del segle XX.
RESUMEN: La Ribera d’Ebre y el Priorat son dos ejemplos paradigmáticos de
economías periféricas según su estructura productiva. Sin embargo, en las
últimas décadas ambas comarcas plantean un modelo de desarrollo
socioeconómico divergente que se traduce en un modelo de justicia ambiental
X. Millan Nebot RCDA Vol. X Núm. 2 (2019): 1 41
2
antagónico: mientras en la Ribera d’Ebre se intensifica el carácter de economía
dependiente en base a un modelo de producción extractivo en el Priorat se
ensaya un modelo de desarrollo endógeno como modelo alternativo de
explotación de sus recursos naturales, impulsado por la sociedad civil y las
instituciones públicas. Esta disyuntiva plantea la necesidad de afrontar un
debate sobre la legislación vigente, que no solo plantea retos importantes
respeto la justicia ambiental que hay que introducir en la nueva producción
legislativa, sino que también tiene un fuerte impacto en el modelo de desarrollo
socioeconómico de estas comarcas, que puede representar un punto de
inflexión con el modelo impuesto durante la segunda mitad del siglo XX.
ABSTRACT: Ribera d’Ebre and Priorat are two paradigmatic examples of
peripheral economies taking into account its productive structure. However, in
the last decades, both regions present a divergent socio-economic development
that becomes an antagonic socio-economic development model: whereas the
development character of economy is intensified according to a model of
extractive production in Ribera d’Ebre, in Priorat, an endogenous model of
development is tested as an alternative model of development of exploitation of
natural resources which is motivated by civil society and public institutions. This
quandary sets outs the need to face up a debate about the current law that not
only its sets out important challenges related to environmental justice that has
to be introduced in the new production of laws, but also it has a strong impact
on the socio-economic development of these regions that can represent an
inflection point of the imposed model during the second half of the Twentieth
Century.
PARAULES CLAU: Justícia ambiental Economia perifèrica Economia
dependent Desenvolupament endogen Model de desenvolupament
socioeconòmic
PALABRAS CLAVE: Justicia ambiental Economía periférica Economía
dependiente Desarrollo endógeno Modelo de desarrollo socioeconómico
KEYWORDS: Environmental justice Peripheral economy Dependent
economy Endogenous development Model of socio-economic development
RCDA Vol. X Núm. 2 (2019): 1 41 Dos models d'economies perifèriques
3
SUMARI: I. Teoria de la dependència i justícia ambiental. II. El caràcter perifèric de les
comarques de la Ribera d’Ebre i el Priorat. III. La construcció de dos models de
desenvolupament antagònics IV. Conclusions. V. Bibliografia.
I. TEORIA DE LA DEPENDÈNCIA I JUSTÍCIA AMBIENTAL
A partir de la dècada dels 60 i 70 sorgeix una corrent acadèmica, bàsicament
formada per historiadors i economistes, que pretén posar les bases científiques
per explicar la situació d’estancament econòmic d’Amèrica Llatina durant el
segle XX, el que s’ha denominat com a economies o països
“subdesenvolupats”.
La teoria del sistema-món
1
plantejarà la base teòrica, a partir de la qual, es
desenvoluparà l’anàlisi d’aquesta corrent. En síntesi, aquest esquema
d’interpretació de la història moderna planteja que s’ha conformat un procés
històric des del segle XV –amb l’aparició del mercantilisme i una nova classe
social emergent- que ha creat un sistema econòmic dominant a nivell mundial,
el qual atorga a les diferents zones geogràfiques que el conformen un rol
determinat dins d’aquest sistema que determina el seu model desenvolupament
econòmic: centre, semiperifèria i perifèria.
Partint d’aquesta premissa teòrica, un grup d’acadèmics d’aquesta corrent
desenvoluparà la teoria de la dependència, en que desenvolupen el rol perifèric
d’aquest sistema-món, arribant a la conclusió que existeixen unes relacions
desiguals entre centre-perifèria, en la que els segons estan subordinats
econòmic, social i políticament als interessos dels primers, el que determina les
relacions entre ells, i a la vegada, amplia progressivament la dependència entre
els països de la perifèria i els del centre
2
.
Com a conseqüència d’aquest model de dependència a les economies centrals
del sistema-món, els països perifèrics es caracteritzen per un model de
1
Els principals autors que elaboren aquesta teoria són, Immanuel Wallerstein, El moderno
sistema mundial, Siglo XXI Editores. Madrid, 2010 (2a edició en 4 volums); Fernand Braudel,
Civilización material, economía y capitalismo, Alianza Editorial. Madrid, 1984 (1a edició en 3
volums); Giovanni Arrighi, Caos y orden en el sistema-mundo moderno, Akal. Madrid, 2001 (1a
edició).
2
Les principals obres que desenvolupen aquesta teoria són, André Gunder Frank, Capitalismo
y subdesarrollo en América Latina, Siglo XXI Editores. México DF, 1976 (1a edició); Samir
Amin, El desarrollo desigual. Ensayo sobre las formaciones sociales del capitalismo periférico,
Editorial Fontanella. Barcelona, 1975 (2a edició); Theontonio Dos Santos, Imperialismo y
dependencia, Ediciones Era. México DF, 1978 (1a edició).

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR