DECRET 163/2000, de 2 de maig, de regulació de la Divisió de Planificació Estratègica i de la Divisió d'Afers Interns de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

163/2000, de 2 de maig, de regulació de la Divisió de Planificació Estratègica i de la Divisió d’Afers Interns de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra.

El desplegament territorial de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra com a policia ordinària i integral i l’assumpció de noves competències va requerir la creació de la Divisió de Planificació Estratègica com a unitat específica encarregada d’optimitzar els recursos humans disponibles, per proposar les estratègies a seguir en el procés d’implantació territorial del cos de mossos d’esquadra.

Amb l’objectiu de millorar el servei policial que es presta a la ciutadania i per fer front als nous reptes que es presenten, cal modificar la regulació de la Divisió referida assignant-li noves funcions.

D’altra banda, com a conseqüència del creixement constant dels efectius del cos de mossos d’esquadra, cal actualitzar la regulació de la Divisió d’Afers Interns i adaptar les seves funcions als àmbits disciplinari, d’inspecció i d’investigació, les quals poden donar lloc a procediments penals i administratius.

Per tant, de conformitat amb el que estableix l’article 3.e) del Decret 157/1996, de 14 de maig, de determinació dels òrgans que exerceixen les atribucions i les facultats atorgades al Departament de Governació, actualment Departament d’Interior, per la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra, d’acord amb l’article 13 del Decret 297/1999, de 26 de novembre i, en ús de les competències que atribueix la disposició final de la Llei esmentada, a proposta del conseller d’Interior, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1

Divisió de Planificació Estratègica

Article 1

Àmbit d’actuació

1.1 La Divisió de Planificació Estratègica de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra té la consideració de servei central.

1.2 La Divisió de Planificació Estratègica desenvolupa la seva actuació en l’àmbit de la planificació del desplegament territorial de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra i en la proposta de canvis organitzatius per millorar la qualitat del servei policial.

Article 2

Funcions de la Divisió de Planificació Estratègica

A la Divisió de Planificació Estratègica li corresponen, de forma genèrica, les funcions següents:

a) Dissenyar i proposar les estructures operatives que s’han de constituir en l’àmbit territorial del desplegament i els serveis centrals de la policia de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR