ORDRE AAM/248/2011, de 30 de setembre, per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles de l'Ordre AAM/149/2011, d'1 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora en la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAM/248/2011, de 30 de setembre, per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles de l'Ordre AAM/149/2011, d'1 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora en la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

Mitjançant l'Ordre AAM/149/2011, d'1 de juliol, s'han aprovat les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura i s'han convocat els corresponents a 2011 (DOGC núm. 5917, pàg. 37690, de 11.7.2011).

A l'article 2.4 de les bases de la convocatòria es fixa un import total de 359.012,00 euros per destinar a aquesta línia d'ajuts, que es dota inicialment amb un import de 89.753,00 euros que es correspon a l'aportació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. La resta, de 269.259,00 euros, es correspon a l'aportació del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM). La resolució de concessió es condiciona a l'aportació efectiva dels fons procedents del MARM.

El pressupost inicial ha resultat insuficient per atendre les sol·licituds presentades. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural considera necessari fomentar les actuacions objecte d'aquests ajuts i realitzar una ampliació de la dotació inicial establerta per tal d'adequar-les a les necessitats del sector

El Programa d'actuacions a Catalunya ha estat aprovat dins el programa de millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura estatal, mitjançant la Decisió de la Comissió de 14 de setembre de 2010, que aprova el programa de millora de la producció i la comercialització dels productes apícoles presentat per Espanya de conformitat amb el Reglament (CE) 1234/2007 del Consell, de 22 d'octubre, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s'estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM), que decideix la contribució de la Unió al programa esmentat, que empara els anys 2011, 2012 i 2013.

En conseqüència, d'acord amb l'article 92.4.b) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR