ORDRE AAM/281/2012, de 25 de setembre, per la qual s'efectua la declaració de crèdits efectivament disponibles de l'Ordre AAM/86/2012, d'11 d'abril, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts destinats a les entitats d'assessorament agrari de Catalunya aprovades mitjançant l'Ordre AAM/171/2011, de 19 de juliol, i se'n convoquen els ajuts corresponents a l'any 2012.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

L’Ordre AAM/86/2012, d’11 d’abril, va convocar els ajuts destinats a les entitats d’assessorament agrari de Catalunya corresponents a l’any 2012.

Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i amb el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) i l’article 2.3 de l’esmentada Ordre AAM/86/2012, d’11 d’abril, fixa un import total de 235.902,00 euros, dels quals 92.000,00 corresponen a l’aportació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; 56.097,00, a l’aportació del FEADER, i 87.805,00 a l’aportació del MAGRAMA, d’acord amb el que preveu el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013.

En aquest article 2.3 de la convocatòria també s’estableix un import addicional estimat de 150.000,00 euros dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) per a l’any 2012, en funció de les disponibilitats pressupostàries efectives.

El pressupost inicial ha resultat insuficient per atendre les sol·licituds presentades. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural considera necessari fomentar les actuacions objecte d’aquests ajuts i realitzar una ampliació de la dotació inicial establerta per tal d’adequar-les a les necessitats del sector.

D’acord amb l’article 92.4.b) del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, és procedent efectuar la declaració dels crèdits efectivament disponibles de l’Ordre AAM/86/2012, d’11 d’abril, per la qual es modifiquen les bases reguladores aprovades mitjançant l’Ordre AAM/171/2011, de 19 de juliol, i es convoquen els ajuts destinats a les entitats d’assessorament agrari de Catalunya corresponents a l’any 2012.

Consegüentment, a proposta de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

La dotació inicial per a la convocatòria de 2012 dels ajuts regulats a l’Ordre AAM/86/2012, d’11 d’abril, per la qual es modifiquen les bases reguladores aprovades mitjançant l’Ordre AAM/171/2011, de 19 de juliol, que era d’un import màxim de 235.902,00 euros, s’incrementa en 86.312 euros, amb una dotació final resultant de 322.214,00 euros, de manera que aquesta quantitat és el crèdit...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR