DECRET 21/1997, de 21 de gener, pel qual s'autoritza a l'Ajuntament de Reus la dispensa de l'obligació de prestar el servei mínim de prevenció i extinció d'incendis i s'aprova el traspàs de serveis, mitjans i recursos de l'esmentat servei a la Generalitat.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyDecret

L'article 47 de la Llei 5/1994, de 4 de març, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, preveu que els municipis de més de 20.000 habitants poden sol·licitar la dispensa de la prestació del servei de prevenció i extinció d'incendis al Govern de la Generalitat, si es dóna alguns dels supòsits dels articles 65 i 66 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya. En aquest cas correspon assumir la prestació de l'esmentat servei als serveis de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat.

D'altra banda, la disposició transitòria 6, apartat 1, de la Llei 5/1994, preveu que els municipis que disposen de serveis de prevenció i extinció d'incendis propis poden establir, de mutu acord amb la Generalitat, un procés de transferència dels seus serveis de prevenció i extinció d'incendis.

La mateixa disposició transitòria 6, apartat 2, estableix la forma de conveni per determinar els recursos materials i les dotacions personals a traspassar i les condicions de finançament del servei.

L'apartat 3 de la reiterada disposició transitòria 6 preveu que el funcionariat dels serveis locals d'extinció d'incendis transferit a l'Administració de la Generalitat s'integra en la funció pública d'aquesta. L'esmentada integració s'ha d'acordar per decret del Govern, d'acord amb la normativa reguladora de la funció pública local, i ha de respectar els drets de qualsevol ordre i naturalesa que tingui reconeguts el dit funcionariat.

Quant al finançament dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de la Generalitat, l'article 59, apartat d) de la Llei citada estableix, d'entre les formes de finançament, les aportacions dels municipis de Catalunya.

La Subcomissió en matèria de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya ha de fixar els criteris per a les aportacions econòmiques municipals per al finançament d'aquest servei, segons determina l'article 48.2.b) de la Llei. Aquesta Subcomissió ja s'ha constituït i ha creat un grup de treball que actualment està estudiant aquest finançament, amb la previsió de finalització dels treballs durant l'any 1996.

En el marc legal de la normativa citada, l'Ajuntament de Reus, basant-se en l'esmentat article 47 de la Llei 5/1994, ha tramès un expedient d'acord amb el procediment legalment establert, pel qual sol·licita al Govern de la Generalitat la dispensa de la prestació del servei municipal de prevenció i extinció d'incendis, atès que en aquest municipi té el caràcter de servei mínim, per motius econòmics i tècnics.

La corporació municipal, en la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR