DECRET 244/1999, de 6 de setembre, pel qual s'aproven diferents mesures en relació amb el règim de peatges de la concessió del Túnel del Cadí i accessos.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

244/1999, de 6 de setembre, pel qual s’aproven diferents mesures en relació amb el règim de peatges de la concessió del Túnel del Cadí i accessos.

La societat Túnel del Cadí, Societat Anònima Concessionària, i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques han dut a terme diferents actuacions amb l’objecte de poder incrementar els descomptes actualment vigents, dels quals són beneficiàries les persones físiques residents als municipis de les comarques del Berguedà i de la Cerdanya, així com ampliar aquest tipus de descomptes a les persones físiques residents a la comarca de l’Alt Urgell.

Aquesta modificació i l’ampliació del sistema de descompte es plantegen amb la finalitat d’afavorir el millor ús i potencialitat en el territori del Túnel del Cadí, tenint en compte les seves característiques viàries. Concretament, aquestes mesures s’emmarquen dins de la política impulsada darrerament per la Generalitat de Catalunya que tendeix a afavorir els usuaris habituals de les autopistes i vies de peatge. Així mateix, responen a determinades conclusions aprovades pel Grup de Treball constituït pel Govern de la Generalitat en compliment de la Resolució 252/V del Parlament de Catalunya, i les peticions fetes per diferents organismes i usuaris.

Per tot això, atès el que disposa la clàusula 43 del plec de clàusules generals, amb la conformitat de la societat Túnel del Cadí, Societat Anònima Concessionària, amb l’informe favorable previ del Departament d’Economia i Finances, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

S’autoritza, amb validesa des de les 0.00 hores del dia 15 de setembre de 1999, el sistema de descompte que es detalla a continuació:

Beneficiari: persones físiques, amb mobilitat obligada local, amb residència habitual i permanent als municipis de les comarques del Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell, que estiguin empadronades en aquests municipis i que efectuïn el pagament del peatge del Túnel del Cadí mitjançant el sistema teletac o qualsevol altre sistema de pagament dinàmic, targeta de crèdit o targeta-dèbit actualment autoritzades per la societat concessionària, així com totes aquelles altres que en el futur es puguin autoritzar per al seu pagament i amb els càrrecs corresponents domiciliats en una entitat bancària o caixa d’estalvis de la mateixa comarca.

Percentatge de descompte: el 50% del peatge vigent en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR