DECRET 80/1980, de 10 de juny, pel qual es determinen els increments de les retribucions del personal que presta serveis a la Generalitat de Catalunya.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Governació i Relacions Institucionals
Rango de LeyDecret

Ateses les determinacions que s'inclouen en la disposició final tercera del Reial Decret 2218/1978, de 15 de setembre, sobre el règim del personal contractat per les comunitats autònomes, en relació amb la disposició addicional segona del Reial Decret-llei 22/1977, de 30 de març, així com també la regulació continguda en el número cinquè de la disposició transitòria sisena del vigent Estatut d'Autonomia de Catalunya, de les quals es desprèn que és d'aplicar al susdit personal la normativa vigent, en la matèria, per al de l'Estat espanyol, mentre la Generalitat no aprovi el seu règim estatutari;

Atès que l'article 7 i els que segueixen de la Llei 42/1979, de 29 de desembre, per la qual s'aproven els pressupostos generals de l'Estat per a 1980, estableixen els increments de retribucions en matèria de personal, i que del contingut de l'article desè es desprèn que al personal contractat en règim de dret administratiu, econòmicament assimilat als funcionaris, li seran d'aplicació els mateixos criteris d'increment que als funcionaris de carrera, de primer accés en els cossos respectius; i que, segons l'article setè de la mateixa Llei, les retribucions íntegres acreditades pels funcionaris, considerades en llur totalitat, tindran un increment del 12,5 per 100, en relació amb les de 1979, de manera, però, que la distribució del susdit increment s'efectuï segons el que s'estableix en el paràgraf 2 de l'esmentat article setè;

Atès que el Reial Decret 1942/1979, de l'u de juny, pel qual es regula el règim dels funcionaris d'Administració Local que prestin servei a les Comunitats Autònomes, estableix, en el seu article tercer, que llurs retribucions deuran ésser d'acord amb la legislació d'Administració Local;

Atès que l'Ordre del Ministerio de Administración Territorial, de 26 de novembre de 1979, en regular les retribucions del personal de l'Administració Local, determina així mateix que les retribucions íntegres acreditades pels funcionaris, considerades en llur totalitat, tindran un increment del 12,5 per 100, en relació amb les de 1979, i es distribuiran en la forma que es determina en l'al·ludida Ordre i en posterior Resolució complementària, de 4 de febrer de 1980; i també el que resta de la normativa de l'esmentada Ordre;

Atès que les retribucions íntegres del personal contractat en règim administratiu, actualment vigents, foren establertes per Decret de 19 de febrer de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR