DECRET 36/2002, de 5 de febrer, de modificació del Decret 362/2000, de 7 de novembre, pel qual es determinen les condicions de la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Rango de LeyDecret

DECRET

36/2002, de 5 de febrer, de modificació del Decret 362/2000, de 7 de novembre, pel qual es determinen les condicions de la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària.

Mitjançant el Decret 222/1999, de 27 de juliol, es va crear la Distinció de la Generalitat de Catalunya per a la Promoció de la Recerca Universitària, amb la finalitat de fomentar activitats de recerca d'alt nivell per part del professorat amb funcions investigadores del sistema universitari de Catalunya i dels grups de recerca a què estan associats i se'n van determinar les condicions pel Decret 362/2000, de 7 de novembre.

Un cop resolta la segona convocatòria i tenint en compte l'experiència adquirida, fóra convenient adaptar i flexibilitzar dos aspectes concrets de les condicions de la Distinció.

En virtut d'això, a proposta del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l'article 4.2 del Decret 362/2000, de 7 de novembre, que queda redactat de la manera següent:

4.2 El jurat ha de valorar l'excel·lència de l'historial acadèmic recent de les persones candidates i ha de fer una selecció de les candidatures presentades d'acord amb els criteris que s'estableixin en la convocatòria anual, elevant la seva proposta a la persona titular del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

Article 2

Es modifica l'article 6 del Decret 362/2000, de 7 de novembre, que queda redactat de la manera següent:

"Article 6

"Atorgament

Correspon a la persona titular del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació l'atorgament de la Distinció de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR