DECRET 182/1999, de 13 de juliol, pel qual s'aprova la modificació de determinats articles dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del text íntegre dels Estatuts.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

182/1999, de 13 de juliol, pel qual s’aprova la modificació de determinats articles dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del text íntegre dels Estatuts.

La Llei 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya, modificada per la Llei 3/1999, de 26 d’abril, ha portat a terme una important modificació d’aquest òrgan de govern de la universitat, la qual n’ha afectat la composició, l’estructura i, molt en especial, les atribucions. Aquesta nova regulació fa necessària l’adaptació, en aquells aspectes que calguin, dels estatuts de les universitats, tal i com preveu la disposició transitòria segona de l’esmentada Llei.

És per això que, un cop analitzada l’adequació a la legalitat vigent del text de modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovat pel claustre d’aquesta Universitat, de conformitat amb el que estableix l’article 12.1 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, a proposta del conseller de la Presidència i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Queda aprovada la modificació dels articles 7, 23, 27, 31, 41, 48, 51, 64, 67, 68, 114, 121, 123, 146, 157, 163, 165, dels Estatuts de la Universitat de Girona aprovats pel Decret 265/1995, de 28 de setembre.

Article 2

Es disposa la publicació, com a annex, del text íntegre dels Estatuts de la Universitat de Girona, elaborat pel rector per autorització del claustre, el qual incorpora els articles dels Estatuts aprovats pel Decret 265/1995, de 28 de setembre, i les modificacions aprovades per aquest Decret.

Article 3

De conformitat amb l’article 12.3 de la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 13 de juliol de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Trias i Vidal de Llobatera

Conseller de la Presidència

Preàmbul

La Universitat de Girona, creada per la Llei del Parlament de Catalunya 35/1991, el 30 de desembre de 1991, vol expressar la seva condició d’hereva de l’Estudi General, creat el segle XV per Alfons el Magnànim. Alhora es reconeix com el fruit dels esforços que, des de diferents tradicions i òptiques socials i científiques, ha esmerçat tota la societat gironina amb la finalitat d’aconseguir per a Girona el ple restabliment dels estudis superiors.

La Universitat de Girona proclama la seva plena catalanitat com a única manera d’obrir-se a totes les tradicions, avenços i cultures. La Universitat de Girona se sent arrelada al país i, des de la perspectiva de la tolerància i l’universalisme, manifesta la ferma voluntat de promoure la llengua i cultura catalanes, de ser eina d’equilibri territorial i motor de progrés al servei de la societat gironina i d’impulsar la justícia i la solidaritat.

La Universitat de Girona vol manifestar un compromís actiu en la lluita contra la discriminació per raó de gènere, en l’assoliment de més alts nivells d’igualtat efectiva, respecte i dignitat per a les dones. Això es concreta en l’impuls i el suport a la recerca i la renovació de la docència orientats a aconseguir que sigui més visible la realitat de les dones, i en la promoció d’aquestes a funcions i càrrecs en els quals no es trobin prou representades.

Els membres claustrals són conscients que la universitat és un servei públic que ha de respondre als interessos generals de tota la comunitat. Per això ha d’oferir la màxima transparència en la seva gestió i ha de procurar esmerçar els recursos necessaris per a l’activitat investigadora i per a una docència de qualitat que formi professionals i ciutadans fidels als valors democràtics. En aquest sentit, es considera imprescindible la col·laboració conjunta del professorat, del personal d’administració i serveis i dels estudiants, supeditada sempre als interessos col·lectius que s’expressen, en primer lloc, en els poders públics i, en segon lloc, en el Consell Social.

En el període constituent, la Universitat de Girona ha assumit explícitament la garantia dels drets dels estudiants, amb la creació del síndic dels estudiants. Per l’experiència positiva que ha significat, aquests Estatuts assumeixen aquesta figura, consoliden el síndic de la Universitat i l’estenen a tota la comunitat universitària.

Així mateix, la Universitat de Girona manifesta el seu interès a desenvolupar al màxim les seves facultats per tal que el progrés, la cultura i el respecte als drets de les persones i els pobles siguin l’eix del seu programa educatiu.

La Universitat de Girona assumeix la seva responsabilitat en tot allò que signifiqui denúncia de les desigualtats i de les injustícies i vol, a través de la seva vocació estrictament universitària, incidir en el compromís social dels programes i projectes d’ajuda al desenvolupament i cooperació amb els països menys privilegiats.

També proclama, finalment, la condemna a qualsevol forma d’agressió física o moral i expressa la seva voluntat de fer prevaldre la solidaritat i la tolerància per damunt de qualsevol consideració mercantilista o depredadora envers el medi ambient, la cultura i els drets humans.

TÍTOL I

Naturalesa, principis, fins i competències de la Universitat de Girona

Article 1

Naturalesa

La Universitat de Girona és una institució de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis que, d’acord amb l’article 27.10 de la Constitució, actua en règim d’autonomia i es regeix per la Llei orgànica 11/1983, de reforma universitària, la Llei de Catalunya 26/1984, de coordinació universitària i de creació dels consells socials, la Llei de Catalunya 35/1991, de creació de la Universitat de Girona, i la resta de la normativa aplicable.

Article 2

Principis

La Universitat de Girona s’inspira en els principis bàsics de llibertat, justícia i solidaritat, es compromet en la promoció de la igualtat d’oportunitats i en la lluita contra la discriminació per raons de gènere, classe, ètnia, raça, religió o qualsevol altre caràcter distintiu de les persones i els col·lectius, i assumeix com a pròpia la Declaració Universal de Drets Humans de les Nacions Unides. D’acord amb aquests principis i els ideals de solidaritat entre els pobles, la Universitat de Girona cooperarà en el progrés social i cultural dels països en vies de desenvolupament.

Article 3

Llengua

3.1 El català és la llengua pròpia de la Universitat de Girona, sens perjudici del que disposa l’article 3.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

3.2 La Universitat de Girona potenciarà el ple ús de la llengua catalana en tots els seus àmbits, i establirà els mitjans adients per assegurar-ne la comprensió i la utilització per part del personal docent, els estudiants i el personal d’administració i serveis.

3.3 La Universitat de Girona promourà la col·laboració a tots els nivells amb les altres universitats del domini lingüístic català. En el marc de la col·laboració i l’intercanvi amb altres universitats i institucions, la Universitat de Girona fomentarà el coneixement i la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes.

Article 4

Seu

La seu de la Universitat de Girona és la ciutat de Girona, sens perjudici del desenvolupament d’activitats en altres indrets, singularment en la resta de comarques gironines.

Article 5

Fins

Són fins de la Universitat de Girona:

5.1 Cercar l’excel·lència en la docència de tots els cicles de l’ensenyament universitari.

5.2 Cercar l’excel·lència en la recerca en tots els camps de la ciència, de la tècnica, de la cultura i de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba