DECRET 196/1994, de 26 de juliol, d'aprovació de les determinacions del programa específic de biblioteques a integrar en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

L'article 42 de la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, preveu que el Departament de Cultura ha d'establir anualment un programa d'ajuts a les biblioteques, especialment per dotar-les d'infraestructura, construir-ne de noves i renovar i ampliar les existents. Aquest programa s'integra en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya. La disposició addicional 4 estableix que aquest programa ha de preveure la concessió de subvencions extraordinàries d'acord amb l'abast del servei que presta la biblioteca i la capacitat econòmico-financera del municipi.

La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en la seva sessió del dia 11 d'abril de 1994, va emetre informe favorable sobre les determinacions que defineixen aquest programa.

Per això, a proposta dels consellers de Governació i de Cultura, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Aprovar les determinacions que defineixen el programa específic de biblioteques a integrar en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, i que són les següents:

-1 L'objecte del programa és la cooperació amb l'Administració municipal per tal de millorar els equipaments bibliotecaris de Catalunya.

-2 La durada del programa es refereix a les anualitats de 1994 i 1995. L'execució de les obres podrà tenir caràcter plurianual.

-3 La selecció de les sol·licituds es portarà a terme d'acord amb els criteris de preferència següents:

  1. La construcció o l'adequació i el moblament de biblioteques centrals comarcals en aquells municipis que hagin obtingut una subvenció del Departament de Cultura per a la redacció del projecte en el marc de la convocatòria aprovada per la Resolució del conseller de Cultura de 28 de juny de 1993 (DOGC núm. 1776, de 28.7.1993), de subvencions a ajuntaments per a la redacció de projectes destinats a la construcció o l'adequació de biblioteques.

  2. La redacció de projectes, la construcció o l'adequació i el moblament de biblioteques centrals comarcals en aquells municipis on, d'acord amb els estàndards del Departament de Cultura, calgui una biblioteca central comarcal i no hi hagi cap biblioteca pública que en pugui exercir les funcions. Aquestes prioritats en l'atorgament de subvencions es ponderaran en funció de la ratio llibres/habitant de la comarca o el municipi i tenint en compte l'equipament bibliotecari preexistent i la possibilitat d'arribar a acords amb entitats privades.

    -4 El finançament de les actuacions incloses en el programa es...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR