ORDRE AAM/149/2011, d'1 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora en la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAM/149/2011, d'1 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora en la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, i es convoquen els corresponents a l'any 2011.

El Reglament CE 797/2004, del Consell, de 26 d'abril, relatiu a les mesures destinades a millorar les condicions de producció i comercialització dels productes de l'apicultura, estableix una sèrie de mesures destinades a millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura amb l'objectiu que, posteriorment a l'elaboració d'un estudi sobre l'estructura del sector, cada estat membre de la Unió Europea estableixi un programa estatal d'actuacions amb caràcter triennal.

El programa estatal s'ha d'adreçar a actuacions destinades a l'assistència tècnica als apicultors i a les agrupacions d'apicultors, a la lluita contra la varroasi, a la racionalització de la transhumància, i a les mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de les característiques fisicoquímiques de la mel.

El programa d'actuacions a Catalunya ha estat aprovat dins el programa de millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura estatal, mitjançant la Decisió de la Comissió de 14 de setembre de 2010, que aprova el programa de millora de la producció i la comercialització dels productes apícoles presentat per Espanya de conformitat amb el Reglament (CE) 1234/2007 del Consell, de 22 d'octubre de 2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s'estableixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM) i que decideix la contribució de la Unió a l'esmentat programa, i que empara els anys 2011, 2012 i 2013.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector apícola mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la millora en la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre, i per a les despeses subvencionables que figuren en l'annex 2.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats a la millora en la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura corresponents a l'any 2011 d'acord amb les bases reguladores aprovades en l'article 1 precedent i per a les despeses subvencionables que figuren a l'annex 2.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies, que computa des de l'endemà de la publicació de l'Ordre al DOGC.

2.3 Els ajuts convocats mitjançant aquesta Ordre tenen el caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Garantía (FEAGA) en un 50%, amb el fons del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí (MARM) en un 25%, i amb el fons del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) en un 25%.

2.4 Els ajuts d'aquesta Ordre, per un import total de 359.012,00 euros, aniran a càrrec de la partida pressupostària AG03D/782000100/6120/0000 dels pressupostos del DAAM per a l'any 2011, que es dota inicialment amb l'aportació del DAAM per un import de 89.753,00 euros, desglossats en funció de les línies d'actuació següents:

Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de productors: 22.438,25 euros.

Lluita contra la varroasi: 17.950,60 euros.

Racionalització de la transhumància: 44.876,50 euros.

Mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de les característiques fisicoquímiques de la mel: 4.487,65 euros.

Els crèdits sobrants en una de les línies d'actuació anteriors es podran aplicar a la línia o línies que més reducció hagin experimentat en aplicació del que estableix l'apartat 4 de les bases reguladores.

La concessió dels ajuts restarà condicionada a l'aportació efectiva dels fons procedents del FEAGA i del MARM, que els correspon aportar la quantitat de 269.259,00 euros, que serà distribuïda entre les línies d'actuació amb la mateixa proporció que l'establerta per a l'aportació del DAAM en els paràgrafs precedents.

2.5 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei d'Ordenació Ramadera.

2.6 L'òrgan competent per a emetre la resolució sobre les sol·licituds és el director o la directora general d'Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes es nomena una Comissió de valoració que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel/per la subdirector/a general de Ramaderia, el/la cap del Servei d'Ordenació Ramadera i el/la cap del Servei de Prevenció en Salut Animal.

2.7 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà de quatre mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.8 Contra la resolució del director o la directora general d'Agricultura i Ramaderia, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d'alçada davant el conseller o la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s'exhaureixi el termini per a resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

2.9 Les persones beneficiàries han d'haver realitzat i justificat les actuacions objecte d'ajut dins del termini comprès entre l'1 de setembre de 2010 i la data de presentació de la sol·licitud d'ajut, ambdós inclosos, per tal que com a màxim el dia 15 d'octubre de 2011 es pugui procedir a la certificació i comprovació de l'execució de les activitats previstes, amb l'excepció establerta en l'apartat 9.3 de les bases reguladores en el cas de despeses de contractació de personal tècnic especialista si el contracte té una durada superior a l'1 de juny.

2.10 Els ajuts concedits a les persones físiques per un import superior a 3.000,00 euros, i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics al web http//:www.gencat.cat/daam/ajuts/, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 1 de juliol de 2011

Josep Maria Pelegrí i Aixut

Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Annex 1

Bases reguladores

—1  Objecte dels ajuts

1.1 L'objecte dels ajuts que estableix l'Ordre és millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura en l'àmbit territorial de Catalunya.

1.2 A efectes de l'Ordre, es consideren les línies d'actuació següents:

a) Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions d'apicultors/es.

b) Lluita contra la varroasi.

c) Racionalització de la transhumància.

d) Mesures de suport als laboratoris, reconeguts pel DAAM, d'anàlisi de les característiques fisicoquímiques de la mel.

1.3 Els conceptes subvencionables dins de cadascuna de les línies d'actuació queden recollits a l'annex 2 de l'Ordre.

—2  Persones beneficiàries i perceptores dels ajuts

2.1 Poden ser beneficiàries i perceptores d'aquests ajuts:

a) Per a totes les línies d'actuació, les cooperatives apícoles i agrupacions de persones productores amb personalitat jurídica pròpia en les quals com a mínim un 75% dels membres compleixin els requisits que estableix l'apartat 2.2 d'aquestes bases reguladores.

  1. Per a les actuacions que figuren als apartats c).1, c).2 i c).3 de l'annex 2 de l'Ordre, les persones perceptores finals d'aquests ajuts són les persones físiques o jurídiques i comunitats de béns titulars d'una explotació apícola que, a més de complir els requisits que estableix l'apartat 2.2 d'aquestes bases reguladores, acreditin la condició de persona agricultora professional...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR