ORDRE AAR/483/2010, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al foment d'infraestructures de biodigestió de purins porcins, i es convoquen els corresponents a l'any 2010.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rango de LeyOrdre

ORDRE

AAR/483/2010, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al foment d'infraestructures de biodigestió de purins porcins, i es convoquen els corresponents a l'any 2010.

El canvi climàtic s'ha convertit en un dels factors clau de totes les polítiques de desenvolupament. Els seus escenaris de futur comminen a adoptar estratègies decidides de reducció dels gasos d'efecte d'hivernacle (GEH), al mateix temps que s'impulsen programes per tenir un coneixement més ampli i millor del procés, sobretot dels seus efectes locals, per poder dissenyar processos d'adaptació.

El Govern de la Generalitat va acordar, a la sessió del 7 d'octubre de 2008, el Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, en el qual es pretén reduir i evitar l'increment d'emissions difoses a Catalunya per un total de 5,33 milions de tones de CO 2 equivalent anuals.

L'esforç del sector agrari es concreta en una reducció de 0,259 Mt CO 2 eq/any, de les quals 0,109 s'aconseguirien incrementant la biodigestió anaeròbia dels purins i l'aprofitament del biogàs generat.

Per aquest motiu, el Govern de la Generalitat està tramitant el Pla de promoció de biodigestió de purins porcins de Catalunya 2008-2012, que, entre altres coses, preveu establir una línia d'ajuts i de crèdits per construir aquest tipus d'instal·lacions.

En el marc del règim d'ajuts estatals creat per l'Administració General de l'Estat amb el núm. N-339/2009, l'Ordre AAR/386/2009, de 17 d'agost, va regular els ajuts de caràcter conjuntural i tècnic, adreçats a inversions no productives, que s'ajustaven al disposat en l'apartat IV.C.2 Ajuda per a compromisos agroambientals o relatius al benestar dels animals de les directrius comunitàries sobre les ajudes al sector agrari i forestal 2007-2013 (2006/319/01) publicada al DOUE C-319 de 27 de desembre de 2006, per a les inversions en explotacions agràries, i de les directrius comunitàries sobre ajudes en favor del medi ambient (2008/C 82/01) per a la resta de beneficiaris, en les quals s'establien quantitats absolutes o percentatges màxims permesos d'ajuda en els diferents conceptes subvencionables.

Per assegurar la màxima transparència de les mesures adoptades i un seguiment efectiu, d'acord amb el marc jurídic actual, es va notificar aquestes mesures a la Comissió Europea. Respecte a aquest règim d'ajuts, la Comissió Europea ha posat de manifest que les ajudes destinades a les explotacions ramaderes s'han d'incardinar en el marc del Reglament (CE) núm. 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis , ja que en aquest cas no es pot entendre que el purí es trobi entre els productes enumerats a l'annex I del tractat CE. Respecte a les ajudes per instal·lacions de tractament individual o centralitzat de purins, la incardinació de les mateixes dintre de les directrius comunitàries sobre ajudes estatals en favor del medi ambient (2008/C 82/01), s'efectua dintre de l'apartat 3.1.6 (energies renovables), tal i com consta en el text de la decisió de la Comissió en el règim d'ajuts N 339/2009.

La disposició addicional de l'Ordre AAR/386/2009, de 17 de d'agost, establia que les bases reguladores podien ser modificades per adaptar-les a la decisió de la Comissió Europea.

Per tal d'evitar situacions d'inseguretat jurídica per a les persones que ja havien presentat la corresponent sol·licitud d'ajut en base a l'Ordre AAR/386/2009 i adaptar aquesta norma al pronunciament de la Comissió Europea, s'estableix una disposició transitòria per aclarir el règim al qual estan sotmeses.

Conseqüentment, un cop s'ha valorat la conveniència de donar impuls a la implantació d'infraestructures de la biodigestió de purins mitjançant un ajut econòmic, d'acord amb l'article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats al foment d'infraestructures de biodigestió de purins porcins que es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre, juntament amb les equivalències en unitats de bestiar major (UBM) dels diferents tipus de bestiar porcí de l'annex 2, la relació de municipis d'alta concentració ramadera de l'annex 3, la producció per plaça i any de purins i nitrogen a l'inici del període d'emmagatzematge del purí segons la categoria de porcí de l'annex 4 i el contingut mínim del pla de gestió del digerit de l'annex 5.

Article 2

2.1 Convocar els ajuts destinats al foment d'infraestructures de biodigestió de purins d'acord amb les bases aprovades en l'article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies per a les activitats subvencionables detallades en el punt 2.1 de l'annex 1 d'aquesta Ordre i d'1 mes per a les activitats subvencionables que figuren en el punt 2.2 de l'annex 1 d'aquesta Ordre. Aquests terminis computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

2.3 Els ajuts d'aquesta Ordre aniran a càrrec de les següents partides pressupostàries: AG03/D/770000116/6121/0042 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) per a l'any 2010, dotada amb una dotació inicial de 772.820,00 euros, i AG03/D/770000116/6121/0062 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) per a l'any 2010, dotada amb una dotació inicial de 576.235,00 euros que, si s'escau, s'incrementarà un cop aprovada, en la Conferència Sectorial, la distribució sectorial dels imports previstos als pressupostos del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. La concessió dels ajuts es condiciona a l'aportació efectiva dels fons procedents del Ministeri esmentat.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients d'ajut és el Servei de Producció Agrícola.

2.5 L'òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. A aquests efectes, es nomena una Comissió de Valoració, que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'ajuts, formada pel subdirector o subdirectora de Ramaderia, el subdirector o subdirectora d'Agricultura i el o la cap del Servei de Producció Agrícola.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant és de dos mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució del director o la directora general d'Agricultura i Ramaderia, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri adient.

En cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant el conseller o consellera d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural es pot interposar en el termini de tres mesos a comptar de la data en què s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar tal com estableix l'apartat anterior.

2.8 Els ajuts concedits es faran públics al web http://www.gencat.cat/dar/ajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts, i s'exposaran al tauler d'anuncis de les dependències del Departament. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Disposició transitòria

Les sol·licituds presentades d'acord amb l'Ordre AAR/386/2009, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al foment d'infraestructures de biodigestió de purins porcins, i es convoquen els corresponents a l'any 2009, es resoldran segons les bases reguladores d'aquesta Ordre, per tal d'adaptar-les al pronunciament de la Comissió Europea respecte de la compatibilitat d'aquest règim d'ajuts, sens perjudici del dret de les persones sol·licitants a renunciar a l'esmentat ajut en les noves condicions.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre AAR/386/2009, de 17 de d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al foment d'infraestructures de biodigestió de purins porcins i es convoquen els corresponents a l'any 2009.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 8 d'octubre de 2010

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Annex 1

Bases reguladores

—1 Objecte dels ajuts i àmbit d'aplicació

1.1 Els ajuts que estableix l'Ordre tenen com a objecte:

Fomentar la biodigestió de purins de porcí que permetin reduir emissions de GEH, dur a terme la valorització agrícola del digerit i facilitar la gestió i el tractament del nitrogen dels purins a les zones vulnerables o amb alta concentració ramadera. S'entén per zones d'alta concentració ramadera aquelles en les quals se supera una càrrega de bestiar intensiu que produeix purins porcins d'1,2 UBM per hectàrea de superfície agrària d'herbacis. La determinació de la càrrega ramadera s'efectua a escala de termes municipals en subzones de 20 km de diàmetre, utilitzant per al càlcul d'UBM les dades del Registre d'explotacions ramaderes i els equivalents de cada categoria de porcí que es troben a l'annex 2 de l'Ordre. A l'annex 3 de l'Ordre se citen els municipis de Catalunya considerats zones d'alta concentració ramadera.

Aplicar tecnologies complementàries a la biodigestió anaeròbia que permetin millorar la gestió del nitrogen mitjançant processos com, per exemple, la separació sòlid/líquid, l'eliminació o la reducció/recuperació de nitrogen tant per a les zones vulnerables declarades d'acord amb la Directiva 91/676/CEE, del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR