RESOLUCIÓ IRP/2371/2009, de 26 d'agost, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball, de personal laboral fix, de la categoria de tècnics especialistes en telecomunicacions (núm. de registre de convocatòria LIRP/001/09).

SecciónDiversos
EmisorDepartament D'Interior, Relacions Institucionals i Participacio
Rango de LeyResolució

RESOLUCIÓ

IRP/2371/2009, de 26 d'agost, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball, de personal laboral fix, de la categoria de tècnics especialistes en telecomunicacions (núm. de registre de convocatòria LIRP/001/09).

Vista la relació de llocs de treball vigent del personal laboral del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació;

Vist que la Intervenció Delegada del Departament ha dut a terme el tràmit corresponent;

Atès el que estableixen el VI Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i altra normativa d'aplicació;

Vist l'informe preceptiu de la Secretaria d'Administració i Funció Pública;

Vist que s'ha dut a terme el que disposa la normativa quant als drets que en aquesta matèria corresponen als representants dels treballadors;

En ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent,

Resolc:

Article 1

Convocar concurs de canvi de destinació per a la provisió dels llocs de treball de personal laboral fix del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya que es detallen a l'annex 2, d'acord amb les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Contra aquesta Resolució i les seves bases, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden formular reclamació administrativa prèvia a la via laboral davant el director de Serveis del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, en el termini de 20 dies a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Denegada la reclamació o transcorregut un mes sense notificació de la resolució, les persones interessades poden interposar demanda davant la jurisdicció social, en el termini de dos mesos, d'acord amb el que preveu l'article 125.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en concordança amb l'article 69 de la Llei de procediment laboral.

Així mateix, contra els actes definitius que es derivin de l'actuació de l'òrgan tècnic d'avaluació, les persones interessades poden formular reclamacions davant el director de Serveis en el termini de quinze dies a comptar de l'endemà de la notificació o exposició de l'acte corresponent.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altra reclamació o recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos legítims.

Barcelona, 26 d'agost de 2009

P. D. (Resolució IRP/4055/2008, DOGC de 16.1.2009)

Lluís Torrens i Mèlich

Director de Serveis

Annex 1

Bases

.1 Llocs de treball

1.1 Es convoca concurs de canvi de destinació per a la provisió dels llocs de treball del Departament d'Interior, Relacions Institucional i Participació de la Generalitat de Catalunya que figuren a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

1.2 Aquests llocs de treball s'inclouen dintre de l'àrea de manteniment, oficis i serveis tècnics de les àrees de funcions que figuren a l'annex 7 del VI Conveni col·lectiu únic de personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

.2 Participants

2.1 Pot prendre part en aquest concurs de canvi de destinació el personal laboral fix de l'Administració de la Generalitat, dins l'àmbit d'aplicació que estableix l'article 2 del VI Conveni col·lectiu únic de personal laboral de la Generalitat de Catalunya, que estigui en situació d'actiu o d'excedència voluntària i que reuneixi els requisits que especifiquen la base 3 i la relació de llocs de treball.

2.2 Els treballadors excedents que, en el moment d'aquesta convocatòria, tinguin pendent la resolució d'una sol·licitud de reingrés, hauran de participar-hi necessàriament, sempre i quan els llocs convocats siguin d'igual o similar categoria professional.

Per categoria similar s'entén aquella inclosa dins el mateix grup retributiu que, pel contingut tècnic de les seves funcions, pugui ser desenvolupat amb eficàcia pel treballador que en té una altra, atès el seu nivell d'aptitud i habilitats. Aquest reingrés comportarà l'adequació a la nova categoria professional.

2.3 El personal laboral fix amb discapacitats pot participar en igualtat de condicions que la resta de concursants sempre que pugui desenvolupar les funcions dels llocs de treball sol·licitats.

.3 Requisits

3.1 Per ser admesos en el present concurs de canvi de destinació, els aspirants han de complir els requisits que per a cadascuna de les modalitats s'especifiquen:

Trasllat: pertànyer a la categoria professional tècnic/a especialista, especialitat telecomunicacions.

Canvi a categories englobades dins l'àrea de funcions: pertànyer a una categoria professional diferent a la de tècnic/a especialista en telecomunicacions, però que estigui inclosa a l'àrea de manteniment, oficis i serveis tècnics i disposar de la titulació de batxillerat, títol de tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, títol de tècnic especialista corresponent a formació professional de 2n grau, o equivalent o capacitat provada

Canvi a categories englobades fora de l'àrea de funcions: Pertànyer a diferent categoria i, si n'hi ha, especialitat d'una altra àrea de funcions, sempre que aquesta sigui del mateix grup professional (grup C) o del grup immediatament inferior i es disposi de titulació de batxillerat, títol de tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, títol de tècnic especialista corresponent a formació professional de 2n grau, o equivalent.

D'acord amb l'article 19 del VI Conveni col·lectiu únic, s'admetrà capacitat provada en relació amb el lloc de treball exclusivament quan s'hi accedeixi des d'una categoria professional del mateix grup (grup C) o del grup immediatament inferior (grup D). S'entén com a capacitació provada l'experiència professional en el desenvolupament de funcions en el mateix lloc de treball a proveir...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR