ORDRE AAM/177/2014, de 3 de juny, per la qual es modifica l'Ordre AAM/111/2013, de 24 de maig, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l'activitat agrícola.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

L’Ordre AAM/111/2013, de 24 de maig, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola, va concretar les mesures de prevenció que de forma excepcional s’han d’adoptar des del punt de vista agrari, tenint en compte els paràmetres climàtic, geogràfic i de la tipologia de conreus.

Com a conseqüència de l’experiència positiva del primer any d’aplicació de les mesures que recull la norma esmentada, es considera necessari modificar l’Ordre per tal d’adaptar-la a les disponibilitats reals de mitjans d’extinció i d’equips de comunicació, i per tant, facilitar-ne el compliment.

Conseqüentment, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Es modifiquen les lletres a) i b) de l’article 1.1 de l’Ordre AAM/111/2013, de 24 de maig, que queden redactades de la manera següent:

  1. Disposar de mitjans d’extinció suficients per intentar controlar el possible conat d’incendi que es pugui originar. Aquests mitjans han de consistir en extintors d’escuma amb base d’aigua amb un mínim de 6 kg de capacitat i motxilles extintores d’una capacitat mínima de 12 litres...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR