ORDRE ARP/363/2006, de 17 de juliol, per la qual es desenvolupen les bases reguladores dels ajuts per al foment i desenvolupament del sector equí, i es convoquen els corresponents a l'any 2006.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

ARP/363/2006, de 17 de juliol, per la qual es desenvolupen les bases reguladores dels ajuts per al foment i desenvolupament del sector equí, i es convoquen els corresponents a l'any 2006.

El sector equí és un dels sectors ramaders que més importància històrica ha tingut al nostre país. A Europa, la ramaderia equina pot arribar a ser generadora d'una important activitat econòmica, a part de contribuir, dins de les seves possibilitats, en la vertebració del món rural, i significa un exemple més de la mutifuncionalitat de la ramaderia.

Les activitats on participa aquest sector, engloben tant aspectes relacionats amb la producció ramadera primària, aliments i animals vius, com activitats terapèutiques, esportives i les activitats relacionades amb el turisme rural, que cada cop és més important al nostre país.

En aquest sentit, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat el Reial decret 1200/2005, de 10 d'octubre, que estableix les bases reguladores dels ajuts per al sector equí, i l'Ordre APA/1440/2006, de 28 d'abril, prorroga el termini per a la presentació de sol·licituds d'aquestes subvencions estatals fins al 30 de setembre de 2006, inclòs.

L'esmentat Reial decret 1200/2005, de 10 d'octubre, atribueix a les comunitats autònomes la gestió i el pagament d'aquests ajuts, i en conseqüència el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en convoca i regula la seva tramitació, dins l'àmbit territorial de Catalunya.

Malgrat l'anterior, la dotació pressupostària de què es disposa fa necessari prioritzar i, per tant, subvencionar algunes de les actuacions previstes pel Reial decret 1200/2005, de 10 d'octubre, i aquest és un dels objectius d'aquesta Ordre.

En conseqüència, atès el que disposa el capítol 9 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i en ús de les facultats que em confereix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Desenvolupar per a Catalunya les bases reguladores dels ajuts per al foment i desenvolupament del sector equí que determina el Reial decret 1200/2005, de 10 d'octubre, i que s'estableixen a l'annex d'aquesta Ordre, així com convocar els ajuts corresponents a l'any 2006.

Article 2

2.1 El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 30 de setembre de 2006, inclòs.

2.2 Els ajuts que estableix aquesta Ordre aniran a càrrec de la partida pressupostària AG02D/770000112/6121 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per un import màxim de 30.344 euros.

La quantia d'aquests ajuts serà la que procedeixi de la distribució territorial dels crèdits consignats a aquest efecte als pressupostos generals de l'Estat, a càrrec del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 17 de juliol de 2006

Jordi William Carnes i Ayats

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Annex

.1 Règim jurídic

El règim jurídic aplicable als ajuts que regulen aquestes bases l'integren el Reial decret 1200/2005, de 10 d'octubre, que estableix les bases reguladores de les subvencions estatals destinades al sector equí (BOE núm. 255, de 25.10.2005); l'Ordre APA/1440/2006, de 28 d'abril, per la qual es prorroga el termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions estatals destinades al sector equí durant l'any 2006 (BOE núm. 114, de 13.5.2006); el Reial decret 1880/1996, de 2 d'agost, pel qual es regulen les agrupacions de defensa sanitària ramaderes (BOE núm. 229, de 21.9.1996); la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003); el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791, de 31.12.2002); l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i de subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997); la Llei 13/1989, de 14 de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR