ORDRE ECF/269/2010, de 15 d'abril, per la qual es convoquen beques de col·laboració (període 2010-2012) per desenvolupar estudis relacionats amb els diferents camps d'actuació del Departament d'Economia i Finances i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats departamentals.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Economia i Finances
Rango de LeyOrdre

ORDRE

ECF/269/2010, de 15 d'abril, per la qual es convoquen beques de col·laboració (període 2010-2012) per desenvolupar estudis relacionats amb els diferents camps d'actuació del Departament d'Economia i Finances i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats departamentals.

El Departament d'Economia i Finances és conscient de la necessitat d'afavorir la formació pràctica de les persones que estudien a les universitats, que acaben d'obtenir la llicenciatura o que cursen o han cursat màsters o programes de doctorat. És per aquest motiu, i amb l'objectiu de facilitar-los la incorporació al mercat de treball com a professionals qualificats, que l'any 2005 es va crear un programa pel qual s'atorgaven beques de col·laboració per desenvolupar estudis relacionats amb els camps d'actuació del Departament d'Economia i Finances.

És en aquest sentit que, novament, el Departament d'Economia i Finances vol oferir a aquest col·lectiu l'experiència pràctica en el si de l'Administració com a complement a la formació acadèmica i com a experiència enriquidora per a un futur exercici professional. Així, s'atorguen sis beques de col·laboració destinades a persones que estan cursant estudis de les titulacions d'economia, d'administració i direcció d'empreses o de ciències actuarials i financeres, o que n'acaben d'obtenir la llicenciatura, o que un cop obtinguda estan cursant o han cursat un màster o un programa de doctorat.

Per tot això, i d'acord amb el que preveu el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i vist l'Acord de Govern de data 30 de març de 2010, pel qual s'autoritza la despesa pluriennal fins a l'any 2012, amb un import màxim de 221.760,00 euros, per al pagament d'aquestes beques,

Ordeno:

Article 1

Obrir una convocatòria pública per adjudicar sis beques de col·laboració per desenvolupar estudis relacionats amb els diferents camps d'actuació del Departament d'Economia i Finances i per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats departamentals.

Article 2

Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, les quals consten a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 3

La despesa derivada del lliurament de les beques, per un import màxim de 221.760,00 euros per al període 2010-2012, es distribueix en les anualitats següents: l'any 2010, un import màxim de 20.160,00 euros amb càrrec a la partida EC0201 D/480000100/6610 del pressupost 2010; l'any 2011, un màxim de 110.880,00 euros amb càrrec a la partida corresponent del pressupost 2011; i l'any 2012, un màxim de 90.720,00 euros amb càrrec a la partida corresponent del pressupost 2012.

El crèdit per atendre les obligacions econòmiques objecte d'aquesta convocatòria resulta de l'Acord de Govern de data 30 de març de 2010.

Contra aquesta Ordre, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament un recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per defensar els seus interessos.

Barcelona, 15 d'abril de 2010

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

Annex

Bases

—1 Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir sis beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents camps d'actuació del Departament d'Economia i Finances, tant en l'àmbit econòmic –qüestions relacionades amb la macroeconomia, l'empresa, la defensa de la competència–, com en l'àmbit de la hisenda pública –en especial en temes pressupostaris o de finançament–, com en els àmbits de l'energia o el consum, i per dur a terme tasques d'assistència i suport al conjunt d'activitats departamentals.

—2 Finalitat

Les beques de col·laboració tenen com a finalitat millorar la formació teoricopràctica i la preparació professional de les persones seleccionades, mitjançant el desenvolupament d'estudis relacionats amb els diferents camps d'actuació del Departament d'Economia i Finances i la realització de tasques d'assistència i suport a les activitats que s'hi duen a terme, sota la tutoria de la persona del Departament que es designi a aquest efecte.

—3 Persones destinatàries

3.1 Poden sol·licitar aquestes beques de col·laboració les persones que siguin menors de trenta anys quan es tanqui el termini de presentació de sol·licituds, i que estiguin cursant o que hagin finalitzat les llicenciatures d'economia, d'administració i direcció d'empreses o de ciències actuarials i financeres, d'acord amb les condicions següents:

  1. Estudiants de llicenciatura.

    En el cas d'estudiants de llicenciatura, han d'haver superat, quan es tanqui el termini de presentació de sol·licituds, el 85% dels crèdits de les titulacions esmentades, la qual cosa han d'acreditar mitjançant el certificat de l'expedient acadèmic o una còpia de l'expedient acadèmic validada per la universitat corresponent.

  2. Llicenciats i llicenciades recents, estudiants de màster universitari oficial i doctorands i doctorandes sense diploma...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR