Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de desembre de 2012 per la qual es deleguen diferents competències en determinats òrgans del Servei de Salut

SecciónIII. Altres disposicions i actes administratius
EmisorSERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS
Rango de LeyResolució

Antecedents

  1. El Servei de Salut de les Illes Balears és un organisme autònom la regulació i l’estructura del qual ha sofert algunes modificacions en els darrers temps: el Decret llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears, va suposar una important remodelació de l’estructura orgànica de l’entitat, atès que va dissenyar un nou escenari que va implicar la supressió de la figura del director general i la creació de nous òrgans de direcció. Tot això va portar, entre altres conseqüències, un nou repartiment de competències i facultats.

  2. En vista de la nova situació, es va dictar la Resolució del vicepresident de l’Àrea de Serveis Generals del Servei de Salut de les Illes Balears de 16 maig 2012 sobre delegació de competències en els òrgans del Servei de Salut, per mitjà de la qual es va traspassar l’exercici d’alguna de les competències de la Vicepresidència en altres òrgans.

  3. El 21 juliol 2012 es varen publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dues noves normes que afectaren considerablement l’estructura i el funcionament del Servei de Salut: es tracta, d’una banda, del Decret llei 9/2012, de 20 de juliol, de mesures per a la reorganització del Servei de Salut de les Illes Balears, i, d’una altra banda, del Decret 63/2012, de 20 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica del Servei de Salut de les Illes Balears. Ambdues normes suposen recuperar la figura del director general i eliminar les vicepresidències creades amb anterioritat, i alhora un nou repartiment competencial que difereix del que establí el Decret llei 3/2012, l’articulat del qual va ser derogat gairebé del tot.

  4. Així mateix, l’1 de setembre de 2012 es varen produir nous canvis normatius destacables per mitjà del Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat.

  5. Tot això fa palesa la necessitat d’elaborar una nova resolució de delegació de competències per part de l’òrgan que les té atribuïdes actualment.

    Consideracions jurídiques

  6. La Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, estableix les regles bàsiques de l’organització i el funcionament del Servei de Salut. El capítol II del títol V —relatiu a l’estructura i l’organització de l’entitat— ha sofert importants modificacions en els darrers temps. En aquest sentit, el Decret...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR