LLEI 24/1998, de 30 de desembre, de modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyLlei

LLEI 24/1998, de 30 de desembre, de modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent LLEI Preàmbul El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) fou creat per la Generalitat provisional per mitjà del Decret del 2 d'abril de 1979, amb l'objectiu d'aglutinar en un sol organisme les funcions que des de l'any 1976 havien desenvolupat la Taula Coordinadora d'Entitats i Moviments de Joventut de Catalunya, coneguda com a Taula de Joves de Catalunya, i el Consell de Forces Polítiques Juvenils. Més endavant, mitjançant la Llei 14/1985, del 28 de juny, el Parlament de Catalunya regulava definitivament el marc de funcionament del CNJC. Tretze anys després, un procés de debat al si del CNJC ha conclòs amb la proposta unànime de modificar alguns punts de la Llei 14/1985, a fi de permetre un funcionament més representatiu, funcional i àgil del CNJC, flexibilitzant la composició dels membres del Secretariat, creant la figura de les entitats membres adherides i reformulant els requisits d'entrada de noves entitats. Article únic Es modifiquen els articles 2, 3, 4 i 6 de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, que queden redactats de la manera següent: "Article 2 "Són funcions del CNJC: "a) Promoure activitats dirigides a assegurar la participació de les persones joves en les decisions i en les mesures que les afecten. "b) Elaborar i promoure, per iniciativa pròpia o a petició d'altri, informes o estudis sobre matèries relacionades amb la joventut i amb els seus problemes. "c) Fomentar en les persones joves l'associacionisme juvenil, a fi que emprenguin en grup la solució de les qüestions que les afecten. "d) Fer d'interlocutor entre la Generalitat i les organitzacions juvenils en tot allò que afecta les persones joves. "e) Participar en els òrgans consultius de l'Administració quan aquesta ho requereixi. "f) Establir relacions amb altres organitzacions juvenils en tots llurs àmbits d'actuació. "g) Promoure la cooperació juvenil internacional per a fomentar les activitats que tendeixin a aconseguir la pau i per a qualsevol altra matèria relacionada amb la joventut i amb la seva problemàtica. "h) Promoure la creació de consells de joventut d'àmbit territorial. "i) Qualsevol altra que li sigui encomanada per l'Administració. "Article 3 "El CNJC es relaciona amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya per mitjà de la Secretaria General de Joventut, a la qual pot demanar la informació que necessiti per a funcionar adequadament. "Article 4 "1. El CNJC és compost per entitats membres de ple dret i per entitats membres adherides. "2. Poden ésser membres de ple dret: "a) Les entitats juvenils amb base associativa, de participació social i de funcionament democràtic. "b) Les federacions o els organismes coordinadors compostos per un mínim de tres moviments juvenils cap dels quals, individualment, no sigui membre del CNJC. Els moviments que la federació o l'organisme coordinador aglutina són obligats a complir els mateixos requisits que s'exigeixen a aquells que s'incorporen al CNJC individualment. "c) Les seccions juvenils d'entitats professionals, acadèmiques, sindicals, polítiques i esportives amb òrgans de decisió propis que figurin com a tals seccions en els estatuts de les entitats respectives. "3. Poden ésser entitats membres adherides: "a) Les entitats prestadores de serveis a la joventut. "b) Els consells locals de joventut i els de qualsevol altre àmbit territorial. "c) Les entitats que no compleixin els requisits mínims exigits per a ésser membres de ple dret o que decideixin llur participació en qualitat d'entitats membres adherides. "4. Totes les organitzacions i les entitats compreses en els apartats 2 i 3 poden formar part del CNJC, d'acord amb allò que determinen els seus estatuts, sempre que ho sol·licitin per escrit i sempre que llurs estatuts, estructura i activitats no contradiguin els principis d'aquesta Llei i els estatuts del CNJC. "5. Per a poder ésser entitat membre del CNJC cal acreditar un període mínim de dos anys des de la constitució de l'entitat i que la sol·licitud sigui avalada per set entitats membres. "Article 6 "1. Els òrgans del CNJC són: "a) L'Assemblea General. "b) El president o presidenta. "c) El Secretariat. "2. L'Assemblea General es compon de dues persones delegades de cadascuna de les entitats membres i s'ha de reunir, com a mínim, una vegada l'any. "3. L'Assemblea General, d'acord amb allò que estableixen els estatuts del CNJC, ha d'elegir per un període de dos anys el Secretariat, el nombre de membres del qual ha d'ésser determinat estatutàriament. D'entre aquest Secretariat, l'Assemblea General ha d'elegir també el president o presidenta del CNJC, que ho és també del Secretariat. Quan el president o presidenta i les persones membres del Secretariat no són delegades d'una entitat també formen part de l'Assemblea General, amb veu però sense vot. "4. Les entitats membres adherides poden assistir a l'Assemblea General amb veu i sense vot, i, per tant, llurs persones delegades no tenen dret a ésser escollides unipersonalment, ni en comissió, ni en cap òrgan de representació del CNJC." Disposicions finals Primera Els preceptes d'aquesta Llei el compliment dels quals exigeixi fer despeses amb càrrec als pressupostos de la Generalitat entren en vigor a l'inici del proper exercici pressupostari. Segona Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir. Palau de la Generalitat, 30 de desembre de 1998 Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya (98.357.117)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR