LLEI 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyLlei

LLEI 16/1998, de 28 de desembre, dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya. El President de la Generalitat de Catalunya Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent LLEI Preàmbul L'activitat universitària té un paper fonamental en la vertebració d'un país des del punt de vista de l'enfortiment dels valors col·lectius que configuren la seva identitat i que asseguren el progrés social i econòmic. És per això que els poders públics, les universitats i la societat en general han de compartir esforços i corresponsabilitzar-se per a aconseguir la màxima qualitat i la màxima eficàcia en la prestació dels serveis universitaris. En aquest sentit, la Llei orgànica 11/1983, del 25 d'agost, de reforma universitària, defineix el consell social com l'òrgan de participació de la societat en la universitat. El consell social esdevé, doncs, un òrgan essencial en el govern de la universitat i un instrument fonamental per a gestionar autònomament i amb eficàcia una organització que no separi responsabilitats de resultats i que permeti a cada universitat de definir les seves línies estratègiques diferencials i definidores i de retre comptes de la seva missió com a servei públic a la societat, al Govern i a la comunitat universitària. A Catalunya, en els anys transcorreguts des de l'aprovació de la Llei 26/1984, del 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials, aquests han esdevingut un òrgan bàsic d'impuls col·lectiu de les universitats, de promoció i de capteniment de la societat respecte als serveis que presten, han acomplert una tasca important com a promotors de la col·laboració de la societat catalana i han potenciat els valors propis d'una societat democràtica, orientant el servei públic de la docència i de la recerca cap a la pau, el respecte del medi natural i el progrés social i humà. Ara, com a resultat de l'experiència adquirida, i en el marc d'actuació del Parlament de Catalunya i dels objectius del Govern de la Generalitat, d'aplicar plenament el sistema universitari a Catalunya, se'n vol millorar el funcionament, per a poder articular millor la participació de la societat en el govern de la universitat i, en concret, donar una resposta més efectiva als interessos de la societat catalana. Per tot això, aquesta Llei, que es dicta a l'empara de l'article 15 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, s'ocupa de la modificació dels consells socials de les universitats públiques de Catalunya, els quals, amb una composició més reduïda, una estructura més adequada i unes atribucions més definides, han de consolidar-se com l'instrument de connexió de la societat amb la universitat i dur a terme les importants funcions que tenen assignades, de vetllar per la qualitat dels serveis, l'eficàcia de la gestió administrativa, l'avaluació, la planificació estratègica i el finançament de la universitat. Capítol I Definició i composició del consell social Article 1 Definició El consell social és l'òrgan de participació de la societat en cadascuna de les universitats públiques, mitjançant el qual la societat col·labora en la definició dels criteris i de les prioritats del seu planejament estratègic. Article 2 Composició Cadascuna de les universitats públiques amb seu a Catalunya té un consell social, compost dels vint-i-cinc membres següents: a) Quinze membres en representació dels interessos socials de Catalunya, designats segons el que estableixen els articles 3.1 i 3.2. b) Deu membres en representació de la junta de govern de la universitat, designats segons el que estableix l'article 3.4. Article 3 Designació i proporció 1. El president o presidenta és nomenat i separat per acord del Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria d'universitats, d'entre els membres representants dels interessos socials. El mandat és de quatre anys i és renovable per un únic període de la mateixa durada. 2. Els quinze membres que representen els interessos socials en cadascun dels consells socials de les universitats públiques amb seu a Catalunya són els següents: a) Dos d'escollits per les organitzacions sindicals de treballadors legalment constituïdes que han obtingut un nombre més gran de representants en les darreres eleccions sindicals, d'acord amb els resultats oficials, i provinents de l'àrea d'influència de cada universitat. b) Dos d'escollits per les organitzacions empresarials legalment constituïdes de més implantació i provinents de l'àrea d'influència de cada universitat. c) Un d'escollit per les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya que tenen centres universitaris en l'àrea d'influència respectiva. d) Un d'escollit pels col·legis professionals de Catalunya, d'acord amb els estudis fets en la universitat respectiva. e) Un d'escollit pels ens locals en l'àmbit territorial dels quals hi hagi instal·lats els centres de la universitat corresponent. f) Quatre de designats pel Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria d'universitats, un cop escoltada la presidència del consell. g) Quatre de designats pel Parlament de Catalunya. 3. Els membres designats pel Govern de la Generalitat i pel Parlament de Catalunya han d'ésser persones de competència reconeguda en l'àmbit professional, cultural, social, empresarial o territorial. 4. Els membres que representen la junta de govern de la universitat són designats, entre els membres de la junta, per un període de quatre anys, d'acord amb els estatuts de cada universitat. En tot cas, s'hi ha de garantir la representació de tots els sectors de la comunitat universitària: el professorat, els estudiants i el personal d'administració i de serveis. En formen part necessàriament el rector o rectora, el secretari o secretària general i el gerent. Article 4 Nomenament 1. El nomenament dels membres dels consells socials que representen els interessos socials és fet per acord del Govern de la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament competent en matèria d'universitats. 2. L'acord del Govern de nomenament dels membres del consell social ha d'ésser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . 3. El nomenament dels representants de la junta de govern ha d'ésser publicat per les universitats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Article 5 Renovació i vacants 1. Els membres dels consells socials que representen els interessos socials són nomenats per un període de quatre anys i són renovats o reelegits per meitats cada dos anys, dos mesos abans d'expirar el període de representació, d'acord amb el que estableix l'article 3.2. 2. En el cas que es produís una vacant en els consells socials, aquesta ha d'ésser coberta d'acord amb el procediment establert pels articles 3 i 4. El nou membre és nomenat pel període restant de representació del membre que ha substituït. Article 6 Incompatibilitats 1. La condició de membre del consell social és incompatible amb l'exercici de càrrecs directius en empreses o en societats contractades per la universitat, directament o mitjançant persona interposada, i també amb una participació en les dites empreses superior al deu per cent del capital social. Aquesta incompatibilitat no afecta els contractes subscrits d'acord amb l'article 11 de la Llei orgànica 11/1983, del 25 d'agost, de reforma universitària. 2. Els membres del consell social nomenats en representació dels interessos socials no poden pertànyer en situació d'actiu a la comunitat universitària. Article 7 Retribucions i indemnitzacions Les retribucions o les indemnitzacions que, si s'escau, han de percebre el president o presidenta i els membres dels consells socials de les universitats són fixades per acord del Govern de la Generalitat. Capítol II Funcions del consell social Article 8 Programació i gestió 1. Corresponen al consell social, en relació amb la programació i amb la gestió universitàries, les funcions següents: a) Proposar al departament competent en matèria d'universitats, d'acord amb la junta de govern, la creació, la supressió, l'adscripció, la desadscripció o la reordenació dels centres docents universitaris i de recerca, quan calgui, segons la normativa vigent. b) Proposar al departament competent en matèria d'universitats, d'acord amb la junta de govern, la implantació o la supressió d'ensenyaments conduents a obtenir títols universitaris amb validesa acadèmica oficial, i també l'acreditació de la Generalitat de Catalunya dels diplomes i dels títols propis de les universitats, quan calgui, segons la normativa vigent. c) Contribuir, i participar-hi, en la supervisió i l'avaluació del rendiment, de la qualitat i de la viabilitat econòmica i social de la universitat, especialment pel que fa a la docència, la recerca i la gestió. d) Promoure la participació de la societat en l'activitat de la universitat pel que fa al finançament i potenciar la participació dels professionals i dels diferents sectors socials i productius en l'elaboració i la reforma del contingut dels plans d'estudis, amb l'objectiu d'adequar-los a les necessitats formatives dels sectors que hi estiguin interessats i de la societat en general. e) Aprovar la constitució, la modificació i l'extinció d'entitats jurídiques amb participació econòmica de la universitat, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la integració en altres entitats. f) Aprovar els projectes de concerts entre la universitat i les institucions sanitàries. g) Promoure vincles de col·laboració mútua entre universitats i amb entitats socials representatives. 2. El consell social, en l'exercici de les funcions d'avaluació que li són atribuïdes per l'apartat 1.c, ha d'actuar coordinadament amb l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, sens perjudici de les seves relacions amb altres organismes estatals i europeus. Article 9 Economia i pressupost Corresponen al consell social, en matèria econòmica i pressupostària, les funcions següents: a) Establir els criteris bàsics per a l'elaboració del pressupost de la universitat; aprovar-lo, a proposta de la junta de govern; fer-ne el seguiment, i prendre les mesures que consideri pertinents per a assegurar el compliment dels criteris amb què es va elaborar el pressupost. b) Aprovar el balanç i la memòria econòmica que s'hi adjunta, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de l'exercici anterior el 31 de desembre, i també conèixer la liquidació de les entitats amb participació econòmica de la universitat. c) Aprovar, a proposta de la junta de govern, la programació i les despeses de caràcter plurianual de la universitat, aprovar-ne el finançament i fer-ne el seguiment. d) Acordar les transferències de crèdit que afectin més d'un capítol, per a les quals, si comporten minoració de crèdits de capital, cal l'autorització prèvia del departament competent en matèria d'universitats. e) Acordar les propostes d'operacions d'endeutament i d'aval que la universitat presenti al departament competent en matèria d'universitats, perquè siguin autoritzades pel Govern, d'acord amb la normativa vigent, i vetllar pel compliment de les condicions de les operacions esmentades i de la normativa aplicable. f) Acordar, a proposta de la junta de govern, les sol·licituds de concessions de crèdit extraordinari o suplements de crèdit, sempre que s'hagi de fer una despesa que no pugui ésser ajornada per a l'exercici següent i per a la qual no hi hagi crèdit consignat en el pressupost, o bé aquest sigui insuficient o tingui el caràcter de no ampliable. L'acord n'ha de preveure el finançament i, si aquest prové de la Generalitat, cal la conformitat del departament competent en matèria d'universitats. g) Aprovar els preus dels ensenyaments no conduents a obtenir un títol universitari amb validesa acadèmica oficial, i també les possibles exempcions i bonificacions; aprovar els preus dels serveis de la universitat, i emetre un informe de la modificació dels preus públics dels ensenyaments conduents a obtenir títols universitaris oficials, si ho sol·licita el departament competent en matèria d'universitats. Article 10 Contractació i patrimoni Corresponen al consell social, en matèria de contractació i de patrimoni de la universitat, les funcions següents: a) Vetllar pel patrimoni de la universitat, aprovar la desafectació dels béns de domini públic de la universitat, d'acord amb el que estableix la Llei 11/1981, del 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, i autoritzar el rector o rectora, si s'escau, a adoptar els acords d'adquisició i de disposició de béns immobles, en especial els d'alienació, de permuta i de gravamen dels béns immobles patrimonials i dels establiments mercantils, i, a partir dels límits que aprova el consell social, dels béns mobles de la universitat, dels títols valors i de les participacions socials. Amb aquesta finalitat, el consell social ha d'ésser informat, durant el primer semestre de l'any, de l'inventari dels béns que integren el patrimoni de la universitat, tancat el 31 de desembre de l'any anterior. b) Vetllar perquè les infraestructures dels centres universitaris compleixin les condicions i els requisits de qualitat necessaris perquè s'hi exerceixin la docència i la recerca universitària. c) Aprovar els reglaments interns que regulen, en el marc de la normativa de contractació i de patrimoni aplicable a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, la gestió contractual i patrimonial de la universitat. d) Emetre un informe previ a la formalització, mitjançant l'òrgan competent de la universitat, de contractes i de convenis, si tenen caràcter plurianual o si llur import supera els límits establerts pel reglament del consell, i ésser informat, en la forma i amb la periodicitat establerts pel reglament del consell, de tots els contractes i dels convenis que comporten despeses o ingressos per a la universitat. e) Ésser informat, en la forma i amb la periodicitat que estableixi el reglament del consell, dels contractes que la universitat ha formalitzat directament o mitjançant altres entitats en què participi, a l'empara del que estableix l'article 11 de la Llei orgànica 11/1983, i també de la contractació que fa la universitat, mitjançant un procediment negociat sense publicitat, de consultories i d'assistències, de serveis i de treballs específics i concrets, no habituals. Article 11 Comunitat universitària 1. Corresponen al consell social, en relació amb els diferents estaments de la comunitat universitària, les funcions següents: a) Acordar l'assignació al professorat universitari, amb caràcter individual, de conceptes retributius addicionals, sobre la base d'exigències docents i investigadores o de mèrits rellevants, i determinar, en el marc de la normativa vigent, l'assignació de retribucions al professorat que fa ensenyaments no conduents a obtenir títols universitaris oficials, cursos i seminaris. b) Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball del personal d'administració i de serveis de la universitat; aprovar-ne les modificacions i la despesa que comporten, i emetre un informe dels convenis col·lectius del personal laboral de la universitat prèviament a llur formalització, vetllant pel compliment de la normativa vigent en matèria de personal i de retribucions. c) Determinar els llocs de treball als quals correspon un complement específic i l'import d'aquest complement; fixar la quantia total destinada a l'assignació del complement de productivitat i a gratificacions extraordinàries, i ésser informat dels criteris per a assignar-los i distribuir-los. d) Emetre un informe del nomenament i del cessament del gerent i, si n'hi ha, del síndic de greuges de la universitat i aprovar, d'acord amb el rector o rectora, les condicions de llurs contractes. e) Aprovar les normes de permanència dels estudiants a la universitat, atenent les característiques dels diferents estudis, de manera que evitin la discriminació dels estudiants. f) Acordar, a fi de garantir la no-exclusió de cap estudiant per raons econòmiques, la política de beques, d'ajuts i de crèdits per a l'estudi i per a la recerca que, si s'escau, atorgui la universitat, amb càrrec als seus pressupostos, d'acord amb els principis de publicitat, de concurrència i d'objectivitat. g) Promoure la formalització de convenis entre la universitat i altres entitats públiques o privades, amb la finalitat de completar la formació dels estudiants i titulats de la universitat i de facilitar-ne l'accés al món del treball. h) Promoure, en tots els àmbits de la comunitat universitària, la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la universitat, i també la divulgació de llur tasca. 2. A més de les funcions atribuïdes per aquesta Llei, correspon al consell social qualsevol altra funció que li sigui atribuïda pels estatuts de la universitat i per la resta de l'ordenament jurídic vigent. Capítol III Funcionament del consell social Article 12 Funcionament 1. El consell social funciona en ple i en les comissions que, si s'escau, acordi constituir. 2. El ple del consell social pot acordar la constitució de comissions, amb la composició i amb les funcions que específicament determini el seu reglament d'organització i de funcionament, les quals poden ésser mixtes, és a dir, integrades per membres del consell social i per membres d'altres òrgans de govern o acadèmics de la universitat. 3. En cap cas no poden ésser delegades en les comissions les funcions establertes pels articles 8.1.a, 8.1.b, 8.1.e, 9.a, 9.b, 9.c, 9.e i 10.a. 4. Les comissions han de retre comptes al ple del consell social dels acords adoptats i del grau de desenvolupament de les tasques que tenen encomanades. 5. Els membres del consell social han d'informar periòdicament, pel que fa a llur activitat i la del consell social del qual formen part, les institucions els interessos de les quals representen. 6. El consell social, mitjançant la creació de comissions assessores, ha de promoure la participació de les persones, les entitats o les institucions que, per llurs competències, activitats, coneixements o experiència, puguin contribuir a complir millor les funcions que aquest òrgan de govern de la universitat té encomanades. Article 13 La presidència 1. El president o presidenta exerceix les funcions pròpies de la presidència d'un òrgan col·legiat i, en concret, les que li són encomanades per aquesta Llei, pel reglament d'organització i de funcionament del consell i per la resta de la normativa vigent. 2. La presidència del consell social pot demanar al gerent de la universitat informació respecte als assumptes de la seva competència que hagin d'ésser tractats a les reunions del consell o de les seves comissions. En tot cas, el gerent ha de retre comptes a la presidència del consell social de tots els assumptes relacionats amb les funcions pròpies del consell. Article 14 La secretaria 1. El secretari o secretària del consell social és nomenat i separat per la presidència i exerceix les funcions pròpies de la secretaria d'un òrgan col·legiat i, en concret, les que li són encomanades per aquesta Llei i pel reglament d'organització i de funcionament del consell. 2. El secretari o secretària assisteix a les reunions del ple del consell social i de les comissions que, si s'escau, s'hagin constituït, amb veu però sense vot. Article 15 Assistència de tercers La presidència del consell social pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, persones expertes i membres de la comunitat universitària, d'acord amb la naturalesa dels assumptes a tractar. Article 16 Reglament 1. Cada consell social ha d'elaborar el seu reglament d'organització i de funcionament, el qual ha de determinar, juntament amb els aspectes recollits per aquesta Llei, la periodicitat de les reunions, el quòrum necessari per a la constitució vàlida de l'òrgan, els règims de convocatòries i d'adopció d'acords, el grau de dedicació dels seus membres, l'obligació d'assistir a les reunions del consell social del qual formen part i la pèrdua de la seva condició. 2. En tot allò que no sigui específicament regulat per aquesta Llei i pels reglaments d'organització i de funcionament respectius, és aplicable la normativa reguladora dels òrgans col·legiats. Capítol IV Suport tècnic, control i pressupost Article 17 Suport tècnic i administratiu 1. El suport tècnic i administratiu al consell social correspon a una secretaria de caràcter permanent, adscrita al consell, la qual té atribuïdes les funcions següents: a) Donar suport tècnic pel que fa a totes les qüestions que són sotmeses al consell, i en especial a les relatives a la planificació, a l'avaluació i a la supervisió pressupostària de la universitat. b) Preparar la documentació necessària per a les reunions del consell. c) Emetre informe sobre els assumptes que són sotmesos a la seva consideració. d) Totes les altres que li encomani la presidència del consell. 2. Els òrgans de la universitat han de facilitar a la secretaria del consell la informació i l'accés a la documentació necessària perquè puguin complir adequadament les seves funcions. 3. El secretari o secretària del consell social és el cap de la secretaria. Article 18 Mesures de control i de racionalització 1. El consell social ha d'elaborar una memòria anual d'activitats, ha de disposar d'estudis de costos periòdics de la universitat i ha de posar en coneixement de la junta de govern de la universitat, del departament competent en matèria d'universitats i del Parlament de Catalunya aquesta documentació. 2. El consell social ha de trametre el pressupost de la universitat al departament competent en matèria d'universitats, en el termini màxim d'un mes, a comptar de la data en què ha estat aprovat. També ha de trametre, dins el primer quadrimestre de cada any, la liquidació auditada del pressupost corresponent a l'exercici anterior, el balanç de situació a fi d'exercici i una memòria econòmica, la qual ha d'ésser elevada a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya. 3. El consell social ha de promoure mesures d'optimització de la gestió del pressupost, d'avaluació d'eficiències i de racionalització de l'assignació dels recursos de la universitat. 4. El síndic de greuges de la universitat, sempre que la universitat en tingui, ha de presentar un informe anual al consell social, relatiu a l'activitat desplegada en l'exercici de les funcions que té encomanades. Article 19 Auditories 1. En el si del consell social ha d'ésser constituïda una comissió de control de comptes de la universitat, la qual té la funció de dirigir, supervisar i coordinar la política d'auditoria de la universitat, amb l'objectiu que siguin analitzades les àrees amb un risc més elevat i que sigui garantida l'aplicació de les mesures correctores de les situacions denunciades en els informes dels auditors interns o externs de la universitat. Aquesta comissió ha de tenir el suport de la secretaria del consell. 2. El consell social ha de vetllar perquè, abans d'aprovar el balanç i la liquidació del pressupost de la universitat, hagi estat feta l'auditoria corresponent, la qual pot ésser sol·licitada a la Intervenció General de la Generalitat o bé a serveis externs. Les auditories externes actuen sota les directrius de la Intervenció General de la Generalitat. 3. Els resultats de les auditories han d'ésser tramesos a la Sindicatura de Comptes. Article 20 Pressupost 1. El consell social ha de tenir un pressupost propi, com a centre de cost independent i específic, dins el pressupost de la universitat. La gestió del pressupost i la disposició dels fons han d'ésser fets de la manera que acordi el consell social, en el marc del reglament d'organització i de funcionament intern. 2. El pressupost del consell social ha d'incloure les partides necessàries, provinents dels pressupostos de la Generalitat, per a dotar-lo econòmicament dels mitjans personals i materials suficients per al compliment de les seves funcions. Disposicions transitòries Primera En el termini màxim de tres mesos, a comptar de l'endemà de la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, els consells socials han d'adaptar llur composició al que estableixen els articles 2 i 3, i han d'ésser designats i nomenats tots els membres que han d'integrar els consells, d'acord amb el que estableix aquesta Llei. Mentrestant, resta prorrogat el mandat dels membres que, abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, integraven els consells socials. Segona En el termini màxim d'un any, a comptar de l'endemà de la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, les universitats han de fer les adaptacions que calguin en els seus estatuts. Disposició derogatòria En el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, resten expressament derogats els articles 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de la Llei 26/1984, del 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials. Disposicions finals Primera S'autoritza el Govern a dictar les disposicions reglamentàries necessàries per a desenvolupar aquesta Llei. Segona Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir. Palau de la Generalitat, 28 de desembre de 1998 Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya Xavier Trias i Vidal de Llobatera Conseller de la Presidència (98.357.119)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR