DECRET 362/2002, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2003.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Economia i Finances
Rango de LeyDecret

DECRET 362/2002, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per al 2003.

L'article 43 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix que el Govern de la Generalitat ha d'aprovar, a proposta del conseller d'Economia i Finances, un Programa anual d'actuació estadística en desplegament del Pla estadístic de Catalunya.

La Llei 8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004, estableix a l'article 21 que l'execució del Pla estadístic de Catalunya es porta a terme mitjançant l'elaboració, l'aprovació i l'execució dels programes anuals d'actuació estadística;

Atès que els articles 23 i 24 de la Llei 8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004, regulen respectivament el procediment d'elaboració i aprovació dels programes anuals d'actuació estadística i els requisits d'inclusió d'activitats estadístiques en els esmentats programes;

Atès, així mateix, que l'article 10.n) de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya, disposa que l'Institut d'Estadística de Catalunya ha de preparar i elaborar cada any el projecte de Programa anual d'actuació estadística i elevar-lo al conseller d'Economia i Finances perquè el sotmeti a l'aprovació del Govern;

Vist que l'Institut d'Estadística de Catalunya ha realitzat els tràmits i les consultes que preveu l'article 23 de la Llei 8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004, i que el projecte de Programa anual d'actuació estadística del 2003 ha estat aprovat per la seva Junta de Govern;

A proposta del conseller d'Economia i Finances i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Aprovació del Programa anual d'actuació estadística del 2003

S'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2003 en desplegament i execució del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004.

Article 2

Objecte i contingut del Programa anual d'actuació estadística del 2003

El Programa anual d'actuació estadística per al 2003 té per objecte l'establiment i la descripció precisa de les activitats estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any 2003 en desplegament de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i en execució del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004.

Article 3

Activitats estadístiques del Programa anual d'actuació estadística del 2003

3.1 Les activitats estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística per al 2003 i que s'han de portar a terme durant aquest any són les següents:

a) Activitats estadístiques definides com a consolidades en la Llei 8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004.

b) Activitats estadístiques definides com a experimentals en la Llei 8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004.

c) Activitats estadístiques definides com en projecte en la Llei 8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004.

3.2 Les activitats estadístiques consolidades, experimentals i en projecte, incloses en el Programa anual d'actuació estadística per al 2003 figuren, amb la seva descripció normalitzada, detallades per organismes responsables a l'annex d'aquest Decret.

Article 4

Regles d'identificació normalitzada de les activitats estadístiques del Programa anual d'actuació estadística del 2003

Les regles de descripció normalitzada d'aplicació a les activitats estadístiques consolidades, experimentals i en projecte, contingudes en el Programa anual d'actuació estadística del 2003 són les que estableix l'annex 2 de la Llei 8/2001, de 14 de juny, del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004.

Article 5

Funcions de l'Institut d'Estadística de Catalunya

5.1 L'Institut d'Estadística de Catalunya ha de fer el seguiment, supervisar i homologar, si s'escau, l'execució de les estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística del 2003 i vetllar pel compliment de la legislació sobre estadística.

5.2 L'Institut d'Estadística de Catalunya ha de prestar assistència tècnica als organismes responsables de la realització de les activitats estadístiques incloses en aquest Programa per tal de garantir el compliment dels preceptes de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya; de la Llei 8/2001, de 14 de juny; del Pla estadístic de Catalunya 2001-2004, i del que estableix aquest Decret.

Disposicions finals

-1 Habilitació normativa

Es faculta el conseller o la consellera d'Economia i Finances per dictar les disposicions necessàries per al desplegament, l'execució i l'aplicació d'aquest Decret.

-2 Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l'1 de gener del 2003.

Barcelona, 3 de desembre de 2002

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Francesc Homs i Ferret

Conseller d'Economia i Finances

Annex

Descripció de les activitats estadístiques incloses en el Programa anual d'actuació estadística de l'any 2003

ÍNDEX D'ACTIVITATS ESTADÍSTIQUES

Generalitat de Catalunya

Departament de la Presidència

DIRECTORI D'ENTITATS I ASSOCIACIONS DE LA DONA

DIRECTORI DE CASALS CATALANS A L'ESTRANGER

ESTADÍSTICA D'ACTUACIONS EN RADIODIFUSIÓ, TELEVISIÓ I TELECOMUNICACIONS

BASE DE DADES ESTADÍSTIQUES SOBRE LA JOVENTUT DE CATALUNYA

Departament de Justícia i Interior

DIRECTORI D'EDIFICIS I LOCALS JUDICIALS

DIRECTORI DE FUNDACIONS I D'ASSOCIACIONS

ESTADÍSTICA D'ASSESSORAMENT TÈCNIC A LES JURISDICCIONS CIVIL I PENAL ORDINÀRIES

ESTADÍSTICA D'ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DE DELICTES

ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS

ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL

ESTADÍSTICA DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DEL PERSONAL DELS COSSOS D'OFICIALS, AUXILIARS I AGENTS DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

ESTADÍSTICA PENITENCIÀRIA

ESTADÍSTICA D'INCENDIS I SALVAMENTS

ESTADÍSTICA DEL JOC

ESTADÍSTICA DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT AMB VÍCTIMES A CATALUNYA

ESTADÍSTICA D'ÒRGANS JUDICIALS I FISCALIES DE CATALUNYA

ESTADÍSTICA DE MESURES PENALS ALTERNATIVES A L'INTERNAMENT EN CENTRES PENITENCIARIS

ENQUESTA DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA

ESTADÍSTICA D'ACTUACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL

ESTADÍSTICA D'ACTUACIONS POLICIALS

ESTADÍSTICA D'ALCOHOLÈMIES

ESTADÍSTICA DELS RECURSOS DEL COS DE LA POLICIA DE LA GENERALITAT-MOSSOS D'ESQUADRA

ESTADÍSTICA D'INSCRIPCIONS EN EL REGISTRE DE NOMENAMENTS TUTELARS NO TESTAMENTARIS

ESTADÍSTICA DE L'ESCOLA DE POLICIA DE CATALUNYA

Departament d'Economia i Finances

AVANÇ DE LA VARIACIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB) DE CATALUNYA

CONJUNTURA ECONÒMICA

DIRECTORI DE MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL VOLUNTÀRIA

ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT CREDITÍCIA DE LES CAIXES D'ESTALVI CATALANES

ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS

ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT AGRARI

ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

RENDA FAMILIAR DISPONIBLE DE LES COMARQUES I MUNICIPIS DE CATALUNYA

RESULTATS ECONOMICOFINANCERS DE LES EMPRESES

ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT PÚBLIC A CATALUNYA

ESTADÍSTICA SOBRE PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

QUADRE MACROECONÒMIC DE L'ECONOMIA CATALANA

Institut d'Estadística de Catalunya

AVANÇ DE COMERÇ AMB L'ESTRANGER

BASE DE DADES DE MERCAT DE TREBALL

COMERÇ AMB L'ESTRANGER

COMERÇ AMB L'ESTRANGER SEGONS R+D

COMPTABILITAT TRIMESTRAL

COMPTES ECONÒMICS DE CATALUNYA

ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DE LA CONSTRUCCIÓ

ESTADÍSTICA D'EMPRESES I ESTABLIMENTS

ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT HOTELERA

ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB LA RESTA DE L'ESTAT

ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL (AMPLIACIÓ DELS RESULTATS DE L'EPA)

ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR