DECRET 246/1999, de 6 de setembre, pel qual s'aprova el sistema de descomptes per als usuaris de l'accés de Mollet del Vallès de l'autopista A-17.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

246/1999, de 6 de setembre, pel qual s’aprova el sistema de descomptes per als usuaris de l’accés de Mollet del Vallès de l’autopista A-17.

La societat Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima (ACESA), ha presentat per a la seva autorització un sistema de descomptes per als usuaris que utilitzin habitualment l’accés de Mollet del Vallès de l’autopista A-17 Meridiana-Montmeló. Aquest descompte és coherent amb la política impulsada darrerament per la Generalitat de Catalunya i, d’altra banda, s’ajusta a les conclusions aprovades pel Grup de Treball constituït pel Govern de la Generalitat en compliment de la Resolució 252/V del Parlament de Catalunya.

Per tot això, atesa la proposta presentada per ACESA, amb l’informe favorable del Departament d’Economia i Finances, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 S’aprova, amb validesa des de les 0.00 hores del dia 15 de setembre de 1999, el sistema de descompte següent:

Beneficiaris: usuaris habituals de l’accés de Mollet del Vallès de l’autopista A-17 Meridiana-Montmeló, independentment del tipus de vehicles.

Percentatge de descompte: 48,5% del peatge matemàtic, IVA exclòs, vigent en cada moment, corresponent al subtram de l’autopista A-17 Meridiana-Montmeló.

En cas que el peatge que s’hagi de satisfer a la barrera de Mollet del Vallès quedi reduït al subtram Meridiana-Montmeló, el descompte serà del percentatge que correspongui de manera que el peatge resultant per a l’accés de Mollet del Vallès sigui el mateix que el càlcul explicitat en el paràgraf anterior.

1.2 Aquest descompte només serà aplicable als usuaris que utilitzin com a modalitat de pagament el sistema teletac o, en tot cas, la targeta de crèdit per al cas dels turismes i una targeta de crèdit específica per als vehicles pesants i les motocicletes fins que el desenvolupament tecnològic permeti a aquests últims, també, la utilització del teletac. Tant el teletac com les targetes de crèdit específiques seran emeses inicialment per Autopistas, CESA.

Els pagaments en concepte d’abonament i de peatge han d’estar domiciliats en una entitat bancària o caixa d’estalvis situada en el municipi de Mollet del Vallès i autoritzada per l’empresa concessionària per a la distribució dels teletacs o les targetes. Autopistas, CESA, efectuarà un primer càrrec de 6.000 pessetes en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR