DECRET 343/2011, de 17 de maig, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament de Justícia.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Justícia
Rango de LeyDecret

DECRET

343/2011, de 17 de maig, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament de Justícia.

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix a l'article 68 que el Govern de la Generalitat exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d'acord amb l'Estatut i les lleis.

La regulació que conté el títol IV de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, palesa la voluntat que en el procés d'elaboració de disposicions reglamentàries es prioritzi l'avaluació de l'impacte normatiu en cada un dels projectes que s'endeguin, en el marc de la tendència que els ordenaments jurídics no incrementin les càrregues a la ciutadania, a les empreses i a la societat en general. La finalitat és que les normes siguin senzilles, pràctiques i menys feixugues per a les persones usuàries i per a les persones contribuents.

La normativa constitueix una eina d'aplicació de polítiques i de compliment d'expectatives de la ciutadania, però una regulació excessiva pot arribar a ser massa preceptiva i desproporcionadament costosa, i en pot resultar un tracte desigual envers la ciutadania i les empreses.

Davant la constatació de la proliferació normativa que ha tingut lloc en el decurs del temps en l'ordenament jurídic administratiu català, on es detecta fins i tot la superposició de normes, el Govern de la Generalitat en vol promoure la simplificació i racionalització.

Entre altres mesures, la derogació normativa ha de contribuir a millorar la qualitat i la coherència de l'ordenament jurídic, el qual ha de contenir normes més clares, pràctiques i entenedores per a la ciutadania i per a les persones operadores jurídiques. D'aquesta manera també es pretén incrementar la seguretat jurídica, valor constitucional que cal entendre com la certesa sobre l'ordenament jurídic aplicable i els interessos jurídicament tutelats, així com l'expectativa raonablement fundada de la ciutadania en quina ha de ser l'actuació dels poders públics en l'aplicació del dret. La seguretat jurídica porta forçosament el legislador a buscar la claredat i a evitar la confusió normativa.

D'altra banda, una actuació administrativa efectiva requereix que la regulació s'adapti als canvis tecnològics, econòmics i socials, i aquesta adaptació suposa l'eliminació de normes supèrflues o que han quedat obsoletes, per evitar duplicacions i solapaments.

Aquest...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR