ACORD GOV/115/2009, de 16 de juny, pel qual s'aprova una nova delimitació de diverses zones de protecció especial per a les aus (ZEPA).

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyAcord

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

ACORD

GOV/115/2009, de 16 de juny, pel qual s'aprova una nova delimitació de diverses zones de protecció especial per a les aus (ZEPA).

La Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació de les aus silvestres, preveu la creació de zones d'especial protecció per a les aus, que garanteixin la conservació de les aus incloses al seu annex I.

La Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, preveu la creació d'una xarxa ecològica europea coherent de zones especials de conservació anomenada Natura 2000. Aquesta xarxa estarà formada per zones que cada Estat membre proposi a la Comissió Europea sempre que continguin hàbitats o espècies d'interès comunitari esmentats als annexos de la Directiva, i que compleixin els criteris de selecció que la mateixa Directiva estableix. Aquesta Directiva estableix que totes les zones d'especial protecció per a les aus s'incorporin dins la Xarxa Natura 2000.

L'article 34.ter.2 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, en la redacció donada per la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient, estableix que correspon al Govern declarar zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) els territoris més adequats en nombre i superfície per a la conservació de les espècies d'aus que han de ser protegides.

Els articles 42 i 44 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, preveuen que les comunitats autònomes duguin a terme la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC) del seu territori i declarin les zones d'especial protecció per a les aus.

L'actual designació de ZEPA a Catalunya, i també en altres comunitats autònomes, ha estat considerada insuficient per part de la Comissió Europea i ha donat lloc a la tramitació davant del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees d'un procediment per incompliment. Aquest procediment ha finalitzat amb la Sentència del Tribunal de Justícia de 28 de juny de 2007, en la qual considera que Espanya no ha declarat territoris suficients en nombre com a ZEPA.

Paral·lelament a aquest procediment, la Comissió Europea va instar un altre procediment d'incompliment davant del Tribunal de Justícia per entendre que el projecte de regadiu del Canal Segarra-Garrigues comportava un incompliment de les obligacions derivades de la Directiva 79/409/CEE. Aquest procediment va finalitzar amb la Sentència...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR