DECRET 200/1998, de 30 de juliol, pel qual es deleguen competències per a la implantació del sistema de tramvia/metro lleuger en el corredor Diagonal-Baix Llobregat i s'encarrega la gestió de determinades funcions a l'Autoritat del Transport Metropolità.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET 200/1998, de 30 de juliol, pel qual es deleguen competències per a la implantació del sistema de tramvia/metro lleuger en el corredor Diagonal-Baix Llobregat i s'encarrega la gestió de determinades funcions a l'Autoritat del Transport Metropolità. La constitució de l'Autoritat del Transport Metropolità, consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic a l'àrea de Barcelona, els Estatuts del qual foren aprovats pel Decret 48/1997, de 18 de febrer, obre un nou horitzó en l'ordenació i gestió del transport públic a l'àrea de Barcelona. Aquest nou horitzó es caracteritza per un desenvolupament progressiu de les fórmules de cooperació en l'exercici de les competències en aquesta matèria, que, d'un nucli integrat inicialment per la Generalitat de Catalunya, l'Entitat Metropolitana del Transport i l'Ajuntament de Barcelona, s'estendrà progressivament a la totalitat de les entitats públiques titulars de serveis de transport públic de viatgers en l'àmbit de les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, l'Alt Penedès i el Garraf. Les parts que integren el consorci varen acordar, en els diferents convenis subscrits a aquest efecte com també en els corresponents Estatuts, dotar al Consorci d'un seguit de funcions, diferenciant entre aquelles a assumir des de l'inici i aquelles a desenvolupar progressivament. Així mateix, es van comprometre a realitzar les actuacions necessàries per tal de fer possible l'exercici per part del Consorci de la totalitat de les atribucions previstes. Concretament, algunes de les funcions atribuïdes a la nova Autoritat i d'altres previsions de desplegament progressiu de noves atribucions exigeixen la corresponent adaptació del marc normatiu vigent i particularment pel que respecte a l'exercici d'algunes de les funcions atribuïdes a la Comissió Coordinadora del Transport Metropolità de Barcelona, regulada en el Decret 177/1987, de 19 de maig. Per altra banda, en aquest marc de desplegament i assumpció progressiva de noves funcions, el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità, per acord de 2 de juliol de 1998, ha expressat la determinació de promoure l'establiment d'un nou sistema de tramvia/metro lleuger en el corredor Diagonal-Baix Llobregat i ha considerat que la fórmula més idònia és la de l'atorgament per part d'aquest consorci de la concessió per al projecte, construcció i explotació d'aquest servei de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR