DECRET 410/2011, de 29 de novembre, pel qual es deixa de prestar el servei de caixa a les delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya i a les oficines liquidadores.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rango de LeyDecret

DECRET

410/2011, de 29 de novembre, pel qual es deixa de prestar el servei de caixa a les delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya i a les oficines liquidadores.

L'article 58 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, preveu que els ingressos de Tresoreria puguin fer-se en el Banc d'Espanya, a les caixes de la Tresoreria i a les entitats de crèdit col·laboradores d'aquesta mitjançant diner efectiu, girs, transferències, xecs i qualsevol altre document de pagament, sigui bancari o no, autoritzat per reglament.

En aquest mateix sentit, l'article 9 del Reglament general de recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, estableix la possibilitat de la prestació del servei de caixa o que puguin actuar entitats col·laboradores en la recaptació tributària, d'acord amb el que prevegi cada Administració.

Durant els darrers anys, la Generalitat de Catalunya ha encetat un procés de modernització i adaptació a les noves tecnologies a fi d'obtenir un grau d'eficàcia més gran en la gestió dels tributs propis i cedits. En aquest sentit, i per tal de facilitar a les persones contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries, s'han dut a terme les actuacions necessàries per facilitar l'ingrés dels deutes tributaris per mitjà d'entitats col·laboradores (bancs i caixes) habilitades a l'efecte.

Per aquest motiu, i atès que les actuacions amb les entitats col·laboradores ha incrementat de manera notable l'eficàcia dels serveis administratius, deixa de tenir eficàcia la prestació del servei de caixa a les delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya i a les oficines liquidadores, motiu pel qual cal adequar el model d'organització i funcionament a l'actual realitat.

Finalment, des del punt de vista formal, i quant a l'entrada en vigor del Decret, aquesta s'estableix per a l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Aquesta previsió respon a la urgència bàsica derivada de la finalització del servei de caixa a les delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya i a les oficines liquidadores en data 1 de desembre de 2011.

Per tot això, a proposta del conseller d'Economia i Coneixement, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Els serveis de caixa de les delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya i de les oficines...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR